Alternatyvių pasiūlymų teikimas viešųjų pirkimų procese

 

Poreikių nustatymas, rinkos tyrimas ir pirkimų planų sudarymas
 

Faktinės aplinkybės

Atsakovė buvo įgaliota vykdyti viešojo pirkimo procedūras. Įgaliotoji organizacija protokolu nustatė Pirkime pasiūlymus pateikusius tiekėjus bei jų pasiūlymų kainas. Pirmoje vietoje pagal pasiūlytą kainą buvo trečiasis asmuo, antroje – trečiasis asmuo2, o trečioje – ieškovės pasiūlymas. įgaliotoji organizacija nustatė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju nurodytas trečiojo asmens2 pasiūlymas, o antruoju – ieškovės pasiūlymas. Trečiojo asmens pasiūlymas nebuvo įtrauktas į pasiūlymų eilę, nes tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento. Ieškovei pateikus pretenziją dėl trečiųjų asmenų sąsajų bei galimo konkurencijos pažeidimo, įgaliotoji organizacija panaikino minėtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir iš naujo vertino tiekėjų pasiūlymus. Buvo nustatyta nauja pasiūlymų eilė, tačiau pirkimo laimėtoju liko tas pats trečiojo asmens2 pasiūlymas. Ieškovė pateikė pretenziją dėl atsakovės sprendimo panaikinimo, tačiau įgaliotoji organizacija ją atmetė.

Teismo išaiškinimas

Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų, įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.

Sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas. Kasacinis teismas, yra išaiškinęs, kad jo kaip bendrojo imperatyvo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti tiekėjų konkurenciją.

Nors pripažintina, kad tiesioginių įrodymų, pagrindžiančių aptariamų ūkio subjektų susitarimą derinti tarpusavio veiksmus Pirkime, t. y. Pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija sudaryti brangesnį pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, nėra. Vis dėlto su sąžininga ir realia konkurencija viešuosiuose pirkimuose nesuderinamas tarpusavyje susijusių ūkio subjektų elgesys galėtų būti konstatuotas ne tik tiesioginių, bet ir netiesioginių įrodymų pagrindu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad suderintų veiksmų egzistavimo faktą, be kita ko, leidžia patvirtinti situacija, kada tam tikras ūkio subjektų elgesys rinkoje, atsižvelgiant į įprastas atitinkamos rinkos veikimo sąlygas ir kitus rinkos parametrus, negali būti paaiškinamas kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu.

Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas suderintų veiksmų egzistavimą patvirtinančia aplinkybe laikė tai, jog trečiasis asmuo nepateikė Pirkime pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutiko. Niekaip kitaip nei suderintu veikimu negali būti paaiškinamas trečiojo asmens sprendimas nepateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento kartu su pasiūlymu bei tuomet, kai įgaliotoji organizacija išviešino tiekėjams nustatytas pasiūlymų kainas ir tapo žinoma, kad jos pasiūlymas užėmė pirmąją vietą, o antroje vietoje liko susijusių ūkio subjektų brangesnis pasiūlymas. Akivaizdu, jog tokio sprendimo trečiasi asmuo nebūtų priėmęs, jei antroje vietoje būtų įrašytas ne susijusių asmenų pasiūlymas, bet, pavyzdžiui, šiuo atveju trečioje vietoje likęs ieškovės pasiūlymas. Jei trečiojo asmens tikrasis siekis būtų buvęs laimėti pirkimą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas įgaliotajai organizacijai tokioje situacijoje akivaizdžiai būtų pateiktas. Tuo tarpu dabartinis trečiojo asmens elgesys vertintinas, kaip nelogiškas ir įprastai veikiančioje rinkoje nesutinkamas. Šios išvados nepaneigia trečiojo asmens teismui pateikta pozicija, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo raštas nebuvo pateiktas dėl jungtinės veiklos partnerio atsisakymo toliau dalyvauti Pirkime. Teismui pateiktas raštas, kuriuo siekiama patvirtinti tokią poziciją, laikytinas subjektyviu ir jo įrodomoji vertė byloje vertintina kaip mažareikšmė. Jokių kitų pagrįstų ir logiškų įrodymų, kurie patvirtintų tokius trečiojo asmens veiksmus byloje nėra,todėl apeliacinės instancijos teismas skundžiamame sprendime padarytai išvadai apie sąžiningos konkurencijos pažeidimą šiame Pirkime pritaria.

Poreikių nustatymas, rinkos tyrimas ir pirkimų planų sudarymas
 

Rinktis seminarus