Apskaitos politika PLIUS

! Apskaitos politika PLIUS internetinė programa tinka įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS.

! Apskaitos politikos PLIUS internetinės programos turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01.

! Kartu su apskaitos politika PLIUS formuojate ir ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką.

 

Kam reikalinga apskaitos politika?

Apskaitos politika PLIUS atitinka naujajame FAĮ nustatytą ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką, kurią privalo turėti kiekviena įmonė. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

Apskaitos politiką PLIUS sudaro:

 • Individuali įmonės Apskaitos politika – 23-ijų apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklausomai nuo įmonės veiklos);
 • Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
 • Individualios finansinių ataskaitų formos;
 • Įmonės vidaus kontrolės tvarkų šablonai parengti vadovaujantis 2022-05-01 FAĮ pakeitimais.

Internetinės programos privalumai:

 • Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
 • Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
 • Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
 • Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
 • Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.

PRENUMERUOKITE JAU DABAR

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję apskaitos politikos PLIUS programos prenumeratą Jūs 12 mėn. laikotarpiu:

 • galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
 • gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir turės įtakos Apskaitos politikos kūrimui, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų.

! Daugiau informacijos: www.apskaitospolitika.lt

Apskaitos politika PLIUS (12 mėn. nauja prenumerata)
Kaina: 450 Eur +PVM
Užsakyti

 

Apskaitos politika PLIUS (12 mėn. prenumeratos pratęsimas)
Kaina: 400 Eur +PVM

Užsakyti

 

 

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:

 • bendrieji principai;
 • pajamos;
 • sąnaudos;
 • nematerialusis turtas;
 • ilgalaikis materialusis turtas;
 • finansinis turtas;
 • investicijos į kitų įmonių akcijas;
 • atsargos;
 • biologinis turtas;
 • turto nuvertėjimas;
 • nuosavas kapitalas;
 • dotacijos ir subsidijos;
 • įsipareigojimai;
 • atidėjiniai;
 • neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 • pinigų srautai;
 • pelno mokestis;
 • segmentų atskleidimas;
 • išvestinės finansinės priemonės;
 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • aiškinamasis raštas;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:

 • parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 • įmonės finansinio turto pokyčiai;
 • naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 • pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 • išnuomotas turtas;
 • panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 • nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 • naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 • ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 • prestižas;
 • plėtros darbai;
 • naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 • su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 • finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 • įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 • kiti priedai.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita,
 • trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.

ĮMONĖS VIDAUS KONTROLĖS TVARKŲ ŠABLONAI PAGAL NAUJĄJĮ FAĮ NUO 2022-05-01

Vidaus kontrolė:

 • Savalaikio ir teisingo apskaitos dokumentų parengimo tvarka;
 • Savalaikio ir teisingo ūkinių operacijų registravimo kontrolės tvarka;
 • Prieigų prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų kontrolės tvarka;
 • Inventorizacijos tvarka;
 • Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo, naikinimo, atkūrimo tvarka;
 • Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka;

Apskaitos procesai:

 • Apskaitos registrų sudarymo ir pasirašymo tvarka;
 • Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir (arba tik) pasirašyti apskaitos dokumentus, paskyrimo ir patvirtinimo tvarka;
 • Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;
 • Grynųjų pinigų operacijų dokumentavimo ir apskaitos tvarka;

Organizaciniai procesai:

 • Apskaitą tvarkančių asmenų pasirinkimo tvarka;
 • Apskaitos dokumentų ir registrų perdavimo, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui arba vadovui, tvarka;

Darbo santykiai:

 • Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema;

PRENUMERUOKITE JAU DABAR

! Daugiau informacijos: www.apskaitospolitika.lt

Apskaitos politika PLIUS (12 mėn. nauja prenumerata)
Kaina: 450 Eur +PVM
Užsakyti

 

Apskaitos politika PLIUS (12 mėn. prenumeratos pratęsimas)
Kaina: 400 Eur +PVM

Užsakyti