Apskaitos politika

Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Ją sudaro:
– Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
– Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
– Individualios finansinių ataskaitų formos.

Kiti internetinės programos privalumai:
– Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
– Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
– Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
– Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
– Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:

 • -bendrieji principai;
 • – pajamos;
 • – sąnaudos;
 • – nematerialusis turtas;
 • – ilgalaikis materialusis turtas;
 • – finansinis turtas;
 • – investicijos į kitų įmonių akcijas;
 • – atsargos;
 • – biologinis turtas;
 • – turto nuvertėjimas;
 • – nuosavas kapitalas;
 • – dotacijos ir subsidijos;
 • – įsipareigojimai;
 • – atidėjiniai;
 • – neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 • – pinigų srautai;
 • – pelno mokestis;
 • – segmentų atskleidimas;
 • – išvestinės finansinės priemonės;
 • – balansas;
 • – pelno (nuostolių) ataskaita;
 • – aiškinamasis raštas;
 • – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:

 • – parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 • – įmonės finansinio turto pokyčiai;
 • – naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 • – pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 • – išnuomotas turtas;
 • – panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 • – nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 • – naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 • – ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 • – prestižas;
 • – plėtros darbai;
 • – naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 • – su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 • – finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 • – įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 • – kiti priedai.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS

 • – balansas;
 • – pelno (nuostolių) ataskaita;
 • – nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 • – pinigų srautų ataskaita,
 • – trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.

ĮSIGYKITE JAU DABAR:

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpyje:
–    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
–    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Daugiau informacijos: www.apskaitospolitika.lt

 

Apskaitos politika Nauja prenumerata
Kaina: 345 Eur +PVM
Užsakyti

 

Apskaitos politika Prenumeratos pratęsimas
Kaina: 295 Eur +PVM

Užsakyti