Viešojo pirkimo sutarties aiškinimas

 

Efektyvus viešųjų pirkimų proceso valdymas ir tobulinimas
 

Faktinės bylos aplinkybės

Ieškovė (tiekėjas) kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės (perkančioji organizacija) atliktą įskaitymą ir priteisti iš atsakovės skolą, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Ieškovė nurodė, kad laimėjo atsakovės vykdytą tarptautinės vertės atvirą viešąjį konkursą. Atsakovė ir ieškovė sudarė pirkimo sutartį. Darbai turėjo būti atlikti per penkis mėnesius nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo, be to, ieškovė turėjo įvykdyti Pirkimo sutarties konkrečiųjų sąlygų punktų reikalavimus.

Ieškovė nurodė, kad sutartinės netesybos galėjo būti taikomos tik už praleistą Pirkimo sutartimi sulygtų darbų atlikimo laiką, o Konkrečiųjų sąlygų reikalavimai pagal savo turinį ir atlikimo pobūdį atitinka dokumentacijos parengimo bei baigtos statybos įteisinimo paslaugas, todėl atsakovė nepagrįstai taikė ieškovei civilinę atsakomybę už minėtų punktų neįvykdymą ir įskaitė ieškovei mokėtiną sumą.

Teismo išaiškinimas

VPĮ 35 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.
Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti skaidrumo principo, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Pirkimo sąlygos privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas; pirkimo sąlygos aiškintinos ir taikytinos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas; kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška; toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo; konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų.

Be kita ko, už VPĮ tinkamą vykdymą ir pasiektus rezultatus pirmiausia atsakinga būtent perkančioji organizacija. Jei ši nevykdo iš VPĮ kylančių pareigų ar jas vykdo netinkamai, būtent jai turi tekti neigiami padariniai; atitinkamai tiekėjui negali tekti neigiami neaiškios nuostatos taikymo padariniai.

Kasacinio teismo praktikoje pažymima ir tai, kad spręsdami dėl ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, inter alia, dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo, teismai turi vertinti ne tik ginčo sutarties nuostatas, tačiau, atsižvelgdami į aplinkybę, kad ginčo sutartis buvo sudaryta viešojo pirkimo būdu, sutarties turinys turi būti nustatomas ir tiriant bei vertinant paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygas, konkurso laimėtojo pasiūlymą, šalių elgesį vykdant sutartį ir pan., teismai, spręsdami su sutarčių vykdymu susijusius ginčus, turi nustatyti tikrąjį sutarties turinį, išaiškinti, kokias dalyvių tarpusavio teises ir pareigas sutartis sukūrė jos šalims.

CK 6.194 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta vadinamoji contra proferentem taisyklė, pagal kurią sutarties sąlygos aiškintinos jas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Ši taisyklė grindžiama logika, kad šalis, kuri siūlo tam tikrą sutarties sąlygą, turi pareigą ją suformuluoti maksimaliai aiškiai, kad ateityje ji būtų aiškinama vienodai. Esant situacijai, kai tam tikra sąlyga buvo parengta išimtinai vienos sutarties šalių (pavyzdžiui, sutartis sudaryta prisijungimo būdu pagal standartines sąlygas, viešojo konkurso būdu) ir ji yra dviprasmiška, contra proferentem taisyklė perkelia visą neigiamų padarinių riziką sąlygą pasiūliusios ir parengusios šalies nenaudai. Taikant šią taisyklę siekiama kelių tikslų: visų pirma, paskirstyti sutarties sąlygų rengimo riziką tarp šalių; antra, ginti silpnesniąją (derybinės galios neturinčią ir negalinčią padaryti įtakos sutarties sąlygų (-os) turiniui) šalį. Taigi, contra proferentem taisyklės taikymas aiškinant viešojo pirkimo sutartį koreliuoja su kasacinio teismo praktikoje išplėtota taisykle, jog būtent perkančiajai organizacijai turi tekti neigiami neaiškių pirkimo sąlygų padariniai.

Sutarties pradinėse nuostatose nurodyta, kad užsakovė priėmė rangovės pasiūlymą vykdyti ir baigti darbus per konkurso dalyvio pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo terminą, t. y. per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, taip pat užbaigus darbus per du mėnesius nuo darbų užbaigimo atlikti Pirkimo dokumentų II tomo II dalies (konkrečiųjų sąlygų) 4.28 punkte nurodytas paslaugas (statybos užbaigimo akto gavimas).

Konkrečiųjų sąlygų 4.26 punktas nustatė rangovės pareigą parengti ir perduoti užsakovei dokumentaciją, atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ir atnaujinti Nekilnojamojo turto registre užregistruoto statinio, o esant pakitimų – ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų bylas, jas pateikti VĮ Registrų centrui išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Konkrečiųjų sąlygų 4.26 punktu rangovė taip pat įsipareigojo pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią kontrolinės geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitiktį parengtam projektui.

Teismų nustatyta, kad kiekvienas tiekėjas kartu su užpildyta pasiūlymo forma taip pat teikė užpildytą pasiūlymo priedą (lentelę). Tiekėjų teikiamame pasiūlyme buvo reikalaujama nurodyti darbų atlikimo terminą mėnesiais, o tiekėjų pildomoje pasiūlymo priedo lentelėje buvo reikalaujama įrašyti darbų baigimo laiką – ties darbų baigimo laiku nurodyta, kad į darbų baigimo laiką įeina ir konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.27 punktų reikalavimų įvykdymas. Ieškovė, teikdama užpildytus pasiūlymą bei pasiūlymo priedą, nurodė siūlomą darbų baigimo laiką – 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Byloje taip pat nustatyta, kad, remiantis Pirkimo sąlygų 73 punktu, vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų buvo tiekėjo nurodytas darbų atlikimo terminas, išreikštas mėnesiais. Pirkimo dokumentuose nustatytas maksimalus galimas darbų atlikimo terminas – 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes konstatavo, kad teikdama pasiūlymą ieškovė kartu su pasiūlymu pildė ir pasiūlymo priedo formą, kurioje tiesiogiai buvo nurodyta, jog į darbų baigimo laiką įeina ir konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.28 punktų reikalavimų įvykdymas; šis kriterijus, minėta, buvo ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Ieškovės pateiktame pasiūlymo priede nurodytas ieškovės siūlomas darbų baigimo laikas – 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, sutiktina su teismų vertinimu, kad vidutiniškai apdairus ir atidus tiekėjas, pildydamas pasiūlymo priedo formą, neabejotinai turėjo suprasti, kad per pasiūlytą darbų baigimo laiką turės atlikti ne tik statybos (rekonstravimo) rangos darbus, bet ir specifinius darbus.

Teisėjų kolegija pažymi, kad viena iš būtinųjų contra proferentem taisyklės taikymo sąlygų yra (viešojo pirkimo) sutarties (pirkimo sąlygų) nuostatų neaiškumas, netikslumas, dviprasmiškumas. Kadangi nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta, jog ginčo šalių sudarytos Pirkimo sutarties nuostatos yra neaiškios, teismai pagrįstai ginčo situacijai aptariamos contra proferentem taisyklės netaikė. Kitų argumentų, susijusių su sutarčių aiškinimo taisyklių pažeidimais, ieškovė kasaciniame skunde nenurodo, todėl ieškovės kasacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

Efektyvus viešųjų pirkimų proceso valdymas ir tobulinimas