Valstybės tarnybos reformos pokyčiai

 

Valstybės tarnybos reforma 2022 m. lapkritį rudens Seimo sesijoje buvo pateikta tik iš trečio karto, nes projektai buvo grąžinti taisyti dėl prieštaravimų Konstitucijai. Po gana ilgų diskusijų yra priimti LR valstybės tarnybos įstatymo ir 32 lydinčiųjų įstatymų pakeitimai, kuriais vadovams bus suteikiama galimybė lanksčiau tvarkytis su žmogiškaisiais ištekliais.

Pagrindiniai pakeitimai nuo 2024-01-01:
• Pareiginei algai apskaičiuoti bus taikomas naujas bazinis dydis – 1785,4 eurų. Valstybės tarnautojams iki tol nustatyta pareiginė alga negali būti sumažinta tol, kol jie eina tas pačias pareigas.
• Atsiranda pareiga, ne rečiau kaip kas dvejus metus, perskaičiuoti įstaigos darbo užmokesčio fondą.
• Iki 2024 m. numatoma visose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose įdiegti atlygio politikas.
• Stažas negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos ir bus skaičiuojamas po 1 proc. už kiekvienus metus.
• Stiprinamas profesinių sąjungų vaidmuo – dėl konkretaus įstaigos užmokesčio fondo didėjimo procento bus susitariama nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.
• Keisis tam tikrų valstybės tarnautojų statusas į dirbančius pagal darbo sutartis.
• Keisis priėmimo į karjeros ir laikinųjų valstybės tarnautojų pareigas tvarka – decentralizuotos atrankos.
• Galimybė priimant asmenį į valstybės tarnybą nustatyti išbandymo laikotarpį.
• Ir kt.

Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus nuo 2024-01-01 turėtų įsigalioti ir poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:
• Nutarimo Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų projektas, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalės parengti atlygio sistemas. Taip pat STRATA parengė Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.

• Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame naujai įtvirtinamas įstaigos vadovo veiklos vertinimo teisinis reguliavimas, tobulinamas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas inter alia išplečiant jo taikymą ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų.
• Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kuriuo atsisakoma pareigybių veiklos sričių skirstymo į bendrąsias ir specialiąsias, o pačios veiklos sritys (jų pavadinimai) patikslinami.

• Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių tvarka, įtvirtinanti įstaigų vadovų pareiginės algos nustatymą pagal koeficientą arba koeficientų intervalą, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.
• Nutarimo Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo projektas, kuriuo patvirtinamos dvi atskiros nepriekaištingos reputacijos deklaracijos formos, įtvirtinama skirtinga priėmimo į įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus tvarka.
Nuo 2024-01-01 turėtų netekti galios poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:
• Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.
• Nutarimas „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“;
• Nutarimas „Dėl terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Laukia dideli ir reikšmingi pokyčiai, kuriems privalu pradėti ruoštis jau dabar.

Valstybės tarnybos reforma. Dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymai