Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas už 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

2022-08-01 VMI atvėrė visoms Lietuvos įmonėms individualius jų profilius. Jie leidžia įmonės vadovui susipažinti su rizikomis, kurias įmonės veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi.

Ypač svarbu teisingai ir laiku teikti mokesčių deklaracijas, vykdyti įsipareigojimus biudžetui, išmanyti su darbo užmokesčiu susijusius klausimus ir kitus aktualius apskaitos pakeitimus.

Nuo 2022-05-01 galiojantis naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas suteikė daug laisvių įmonėms. Kokie klausimai kyla taikant naująjį įstatymą praktikoje? Kaip ir kokias vidaus tvarkas privalu turėti? Kaip tinkamai organizuoti vidaus kontrolę?

Aktualiausios darbo santykių naujovės nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01:

 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvo laiką.
 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikrų kategorijų darbuotojai.
 • Tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 •  Pokyčiai terminuotos darbo sutarties ir ne viso darbo laiko reglamentavime. 
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui.
 • Atnaujinta pavyzdinė darbo sutarties forma.
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Patrigubinti darbo sutarčių nutraukimo įspėjimo terminai, darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.
 • Papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.

2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos nepateikus informacijos JANGIS gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos sandorio suma grynaisiais pinigais negalės viršyti 5 000 eurų.  ANK įtvirtinta atsakomybė už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus. VMI rengia formą PRC915, kurioje reikės pateikti informaciją apie atsiskaitymą grynaisiais pinigais, kai nėra galimybės atsiskaityti pavedimu.

Įsigaliojus FAĮ pakeitimams, visiems ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla yra supaprastintas apskaitos tvarkymas, tačiau privalu sekti naujausius teisės aktų pakeitimus:

 • 2022-05-01 įsigaliojo įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigalioja dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • 2022-06-14 įsigaliojo įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • 2022-07-01 įsigaliojo įsakymo Nr. V-303 pakeitimai, kuriais nustatytas vienas bendras įmokų kodas individualią veiklą vykdantiems, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei verslo liudijimus turintiems asmenims.
 • 2022-08-01 įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, reglamentuojantys pareigą pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį ir tais atvejais, kai jį priima dirbti ir fizinis asmuo.

Atkreiptinas dėmesys, kad AVNT paskelbė stebėsenos gaires, kuriomis remiantis bus atliekama finansinių ataskaitų kokybės stebėsena už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius.

Seminare bus aptarti svarbiausi žemės ūkio subjektams klausimai bei pateikiama praktinių pavyzdžių.

Temos

1 dalis. Lektorė – Prof. Dr. Astrida Miceikienė (09:00-11:30 val.)

 1. Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose.
 2. Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas.
 3. Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse.
 4. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas.
 5. Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, pajamų deklaravimas.
 6. Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymas ir mokesčio bazė.
 7. Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo.
 8. PVM įstatymo ypatumai.
 9. Registravimasis PVM mokėtoju.
 10. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymas 2022 m.
 11. Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

2 dalis. Auditorė– Jurgita Navikienė (11:30-14:45 val.)

 1. Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga.
 2. Valstybės pagalba ir parama žemės ūkiui.
 3. Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su išmaniąja VMI.
 4. Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai.
 5. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 6. Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir jų apmokestinimas.
 7. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas.
 8. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, priskiriamos leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams.
 9. IT naudojimas ūkininko veikloje: registravimas, bendra nuosavybė su sutuoktiniu, pardavimas, nuomojimas, nusidėvėjimas, remontas, dovanojimas, paveldėjimas. Mokestiniai aspektai.
 10. Lengvojo automobilio naudojimas ūkininko veikloje.
 11. Nekilnojamojo turto mokestis.
 12. Savanoriška praktika.
 13. Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais:
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio ir kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.
 14. Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 15. Naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalai, įsigijimo bei gabenimo dokumentai.
 16. Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos.
 17. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 18. JANGIS – kokios pasekmės nepateikus informacijos?

ŽINIOMIS DALINASI

Astrida Miceikienė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė,Taikomosios ekonomikos, finansų ir apsakitos profesorė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais  klausimais, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantų profesinių žinių patikrinimo narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių tęstinio mokymo ekspertų Ekonomikos, vadybos ir apskaitos grupės narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo tarybos narė. Nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais.

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

09:00-14:45 Seminaro trukmė
8:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka
12:00-13:00 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.