Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Transporto įmonių mokesčiai ir apskaita. Finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

Dovanos!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30% vertės nuolaidų kodą*, su kuriuo galės įsigyti:

 • Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!
 • Apskaitos politika PLIUS, kuri atitinka naujajame FAĮ nustatytą ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką, kurią privalo turėti kiekviena įmonė. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodas bus atsiųstas po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus pagalbines darbo priemones elektroniniu formatu, kurios parengtos vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu ir jo komentaru. Pateikiama susisteminta informacija su schemomis ir pavyzdžiais apie:

 • Leidžiamus atskaitymus;
 • Neleidžiamus atskaitymus;
 • Ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus;

*darbo priemonės bus atsiųstos po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Apie seminarą

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui. Tačiau tik norėdami jas parengti kokybiškas turime žinoti, kokie pakeitimai įsigaliojo, kurie gali daryti įtaką tiek finansinei tiek mokestinei apskaitai.

Seminare nagrinėsime apskaitos ir mokesčių niuansus bei pakeitimus, metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką.

Transporto įmonių specifika – darbo laiko apskaita, darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai dėl mobilumo paketo ir komandiravimo taikymo, pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų taikymas, kuro apskaita, taršos mokesčio iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimas ir daugelis kitų klausimų. Taip pat svarbu nepamiršti, kad mokesčių administratorius nuolat pateikia atnaujintus komentarus, kuriais privalome vadovautis taikydami mokesčių įstatymus. Todėl šiuos ir kitus transporto įmonėms aktualius klausimus nagrinėsime seminaro metu.

Pakeitimai ir aktualūs klausimai 2023-2024 m.:

 • Nuo 2024-01-01 įsigalios Kelių transporto kodekso įstatymo pakeitimas, kuriuo siūloma licenciją turinčiam vežėjui leisti išnuomoti arba išsinuomoti krovinines transporto priemones, iš kitų ES teritorijoje įsisteigusių įmonių, atitinkant nustatytas sąlygas.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • VMI pateikė atnaujintą PMĮ 14 str. komentarą, kuriame naujai išaiškino:
  • gautos dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui apskaitos ypatumus, kokiais atvejais kapitalo subsidija priskiriama apmokestinamosioms pajamoms, o kokiais – ne;
  • įstatinio kapitalo mažinimo ir laisvų lėšų išmokėjimo niuansus, kai anuliuojamos akcijos ir kai sumažinama akcijų nominali vertė;
  • akcijų mainų į kitų vienetų akcijas ypatumus;
  • dėl turto nusidėvėjimo metodo tęstinumo, kai turtas susigrąžinamas atgal į Lietuvą iš užsienio.
 • 2023-08-01 įsigaliojo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, kuriais padidėjo kai kurioms šalims nustatyti maksimalių dienpinigių dydžiai, o taip pat padidintas maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų.
 • 2023-08-31 įsigaliojo nutarimo Nr. 99 pakeitimas, susijęs su komandiruočių sąnaudų atskaitymu iš pajamų valstybės ribas peržengiančioms bendrovėms, kurios veiks po pertvarkymo ar skaidymo.
 • 2023-06-01 įsigaliojo DK ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebeliko kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad sunkinančiomis aplinkybėmis laikytini ir tie atvejai, kai į finansinę apskaitą įtraukti juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos operacijos įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis, pvz., pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą ir kt.

Įgyvendinant Direktyvos 2019/1152 nuostatas dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų komandiruojamiems darbuotojams, jau kurį laiką galioja Darbo kodekso pakeitimas dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Kokią informaciją ir kokia tvarka turi pateikti darbdavys komandiruojamam darbuotojui? Kokiais atvejais darbuotojas gali atsisakyti keliauti į užsienio valstybes? Kokiais atvejais darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pareigų pažeidimu?

VMI 2023 m. veiklos planuose išskirtinis dėmesys skiriamas stebėsenos ir kontrolės veiksmams dėl PVM apmokestinamų pajamų apskaitymo vengimo ir PVM atotrūkio mažinimo, taip pat darbo santykių įforminimo vengimui, mokant kitas (B klasės) išmokas, sudarant kitokias sutartis bei dėmesys neapskaitytam darbui ir kitų pajamų apmokestinimo vengimui, įforminant piniginių lėšų išdavimą atskaitingiems asmenims.

VDI duomenimis 2023 m. I-ąjį pusmetį darbo ginčų komisijai pateiktuose prašymuose absoliuti dauguma keliamų reikalavimų buvo dėl apmokėjimo už darbą, dėl neteisėto atleidimo iš darbo, darbo sutarties sąlygų bei neturtinės žalos atlyginimo. Daugiausia tokių darbo ginčų kilo transporto sektoriuje.

Seminaras skirtas tiek transporto įmonių vadovams, tiek ir jų finansininkams.

TEMOS

 1. Galimų mokesčių reformos pakeitimų apžvalga: gyventojų pajamų, pridėtinės vertės, pelno mokesčio, mokesčių administravimo įstatymų, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos.
 2. Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.
 3. Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 4. Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 5. Išmanioji VMI (i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T): kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja? i.MAS įtaka transporto įmonių veiklai.
 6. Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 7. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka transporto veikla užsiimančiose įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 8. Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas transporto įmonėse.
 9. Finansinių ataskaitų sudarymo ypatumai. Dažniausiai pasitaikančių klaidų finansinėse ataskaitose apžvalga. Kaip parengti finansines ataskaitas, kad jų stebėsena negąsdintų?
 10. Kuro apskaita, kelionės lapų pildymas. Kuro sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį.
 11. Komandiruočių ir darbo laiko apskaitos ir apmokestinimo ypatumai komandiruojant darbuotojus į ES ir trečiąsias valstybes.
 12. Komandiruočių kompensacijų apmokestinimo klausimai: darbuotojų pajamų apmokestinimas, komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 13. Avanso apyskaitos. Grynųjų pinigų apskaita.
 14. PVM ypatumai transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 15. Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių. Naujas sunaudotų degalų apskaitos tvarkos aprašas.
  • Degalų apskaita pagal transporto priemonių rūšis;
  • Mokesčio dydžio nustatymas;
  • Mokesčių mokėtojo kaupiama informacija ir dokumentai;
  • Kontrolės mechanizmas.
 16. Gyventojų pajamų mokesčio ir darbo užmokesčio pakeitimai 2023-2024 m.
 17. Darbo laiko apskaita. Darbas komandiruotėje ir darbas kelyje.
 18. Darbo laiko fiksavimo ir darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai. Rizika dėl neteisingai ir netiksliai pažymėto darbo laiko.
 19. Tvarkų sudarymas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir darbo apmokėjimo sistemos.
 20. Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 21. Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 22. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai transporto įmonėse.
 23. Nenuolatinių gyventojų darbo pajamų apmokestinimo ypatumai.
 24. Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 25. Mobilumo paketo taikymo praktika: vairuotojų komandiravimo, vairuotojų poilsio laiko ir kabotažo (prekių vežimo kitos šalies, nei tos, kuriai priklauso vežėjas) taisyklės.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10.00-15:45 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden