Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotoliniai kursai.

TFAS kursai: nuo sampratos į praktiką

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 42 ak. val.
    Kaina: 950€
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

2023-11-24 – 2023-12-15, Nuotoliniai mokymai

Daugiau informacijos apie mokymų datas: ? Kursai vyks lapkričio 24 d., 29 d., gruodžio 1 d., 6 d., 8 d., 13 d., 15 d.
Kursų pradžia – 10:00 val.
Kursų pabaiga – 15:45 val.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje
950€
TFAS kursai: nuo sampratos į praktiką (tiesioginė kursų transliacija)
950

Apie seminarą

Lietuvoje didžioji dalis įmonių tvarko finansinę apskaitą taikydami Lietuvoje priimtus LFAS (VAS), tačiau vis daugiau įmonių Lietuvoje, pritraukiant užsienio kapitalą, pereina prie tarptautinių finansinės apskaitos standartų (TFAS) taikymo.

Dažnu atveju jos tai daro, kai to reikalauja investuotojai, tačiau jos gali pasirinkti taikyti tarptautinius apskaitos standartus tvarkant įmonės apskaitą dėl kitų kylančių naudų tokių kaip: didesnis verslo partnerių pasitikėjimas, platesnės galimybės pritraukti investuotojus, galimybė pakelti įmonės prestižą, užtikrinti finansinių ataskaitų skaidrumą, palyginamumą. Taip pat, tai puiki galimybė finansininkui ar buhalteriui kelti savo kvalifikaciją ir jaustis dar tvirčiau dirbant šioje srityje.

Šių kursų metu dalyviai bus supažindinami su TFAS ir TAS aspektais, taip pat bus aptariamos konkrečios praktinės situacijos.

Kursai skirti pradedantiesiems specialistams, kurie nori pasigilinti į TFAS ir TAS – įgyti teorinių žinių, kurias būtų galima sėkmingai taikyti praktikoje. Dalyviai gaus reikiamus praktinius įgūdžius ir žinias, reikalingas efektyviam apskaitos tvarkymui ir  finansinių ataskaitų rengimui pagal TAS ir TFAS bei kontrolei, taip pat bus suteiktos galimybės užmegzti naudingus ryšius su kitais dalyviais.

Temos

Lapkričio 24 d. (1 diena). Finansinių ataskaitų rengimas ir informacijos pateikimas. 1 dalis

 1. TFAS taikymas Lietuvoje. TFAS struktūra ir palyginimas su LFAS (VAS) struktūra.
 2. TFAS konceptualūs pagrindai (Conceptual Framework): paskirtis, struktūra, esminės nuostatos.
 3. 1-asis TAS “Finansinių ataskaitų pateikimas”: reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui ir jo sudėtis. Informacijos pateikimas finansinės būklės, bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose. Aiškinamojo rašto struktūra ir atskleidimų principai.
 4. 7-asis TAS “Pinigų srautų ataskaitos”: ataskaitų sudarymas tiesioginiu ir netiesioginiu būdais. Informacijos ataskaitoje pateikimo ypatumai. Praktinis ataskaitos sudarymas netiesioginiu būdu.
 5. 33-asis TAS “Pelnas, tenkantis vienai akcijai”: pagrindinio ir sumažinto pelno akcijai skaičiavimo principai ir praktiniai pavyzdžiai.

Lapkričio 29 d. (2 diena). Finansinių ataskaitų rengimas ir informacijos pateikimas. 2 dalis

 1. 34-asis TAS “Tarpinė finansinė atskaitomybė”: tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio ypatumai.
 2. 8-asis TAS “Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos”: apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo esmė ir skirtumai, registravimas apskaitos registruose ir pateikimas finansinėse ataskaitose.
 3. 10-asis TAS “Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio”: poataskaitinių įvykių identifikavimas, koreguojantys ir nekoreguojantys įvykiai po ataskaitinio laikotarpio.
 4. 24-asis TAS “Susijusių šalių atskleidimas”: susijusių šalių identifikavimas, informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis atskleidimas aiškinamajame rašte.
 5. 13-asis TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“: tikrosios vertės nustatymo koncepcija, vertinimo metodikos, tikrosios vertės hierarchija.
 6. 1-asis TFAS “Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą”.

Gruodžio 1 d. (3 diena). Nefinansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose. 1 dalis

 1. 16-asis TAS “Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai”: pirminis pripažinimas ir vėlesnis vertinimas (savikainos ir perkainojimo metodas), komponentinė apskaita, vėlesnių išlaidų apskaita ir pripažinimo nutraukimas.
 2. 40-asis TAS “Investicinis turtas”: pirminis vertinimas ir vėlesnė apskaita.
 3. 38-asis TAS “Nematerialusis turtas”: pripažinimo kriterijai ir viduje sukurtas nematerialusis turtas, amortizacija ir vėlesnių išlaidų apskaita.

Gruodžio 6 d. (4 diena). Nefinansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose. 2 dalis

 1. 36-asis TAS “Turto vertės sumažėjimas”: nuvertėjimo požymiai ir atsiperkamosios vertės skaičiavimas, nuvertėjimo registravimas ir atstatymas.
 2. 5-asis TFAS “Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti ir nutraukta veikla”: samprata ir klasifikavimas, priskyrimo kriterijai, apskaitos ir atskleidimo principai.
 3. 2-asis TAS “Atsargos”: pirminis pripažinimas ir savikainos nustatymas, bendrųjų gamybos išlaidų paskirstymas, apskaitos ir įkainojimo metodai, atsargų nuvertėjimas.
 4. 23-asis TAS “Skolinimosi išlaidos”: ilgo parengimo turtas ir skolinimosi išlaidų kapitalizavimas, kapitalizavimui tinkamų skolinimosi išlaidų nustatymas, kapitalizacijos pradžia ir nutraukimas.

Gruodžio 8 d. (5 diena). Finansinių priemonių apskaita ir informacijos atskleidimas finansinėse ataskaitose

 1. 32-asis TAS “Finansinės priemonės. Pateikimas”: finansinio turto, įsipareigojimų ir nuosavybės priemonių pripažinimo kriterijai, tarpusavio užskaita, komponentinė apskaita.
 2. 9-asis TFAS “Finansinės priemonės”: finansinio turto ir įsipareigojimų pirminis pripažinimas, klasifikavimas ir apskaitos būdai, finansinio turto nuvertėjimas, finansinių priemonių nurašymas, išvestinės finansinės priemonės.
 3. 16-asis TFAS „Nuoma”: nuomininko apskaitos ypatumai (nuomos laikotarpio identifikavimas, nuomos turto ir įsipareigojimų pripažinimas ir vėlesnė apskaita, nuomos sutarties pasikeitimų apskaita), nuomotojo apskaita.

Gruodžio 13 d. (6 diena). Pajamų, sąnaudų pripažinimas ir apskaita

 1. 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“: sutarties ir veiklos įsipareigojimų identifikavimas, sandorio kainos nustatymas ir paskirstymas veiklos įsipareigojimams, pajamų pripažinimas ir susijusių išlaidų apskaitos aspektai, specifinių sandorių apskaita.
 2. 20-asis TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir informacijos apie valstybės paramą atskleidimas“: dotacijų pripažinimas ir apskaita.
 3. 21-asis TAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka“: funkcinė valiuta, piniginių ir nepiniginių straipsnių vertinimas užsienio valiuta, valiutos keitimo skirtumų registravimas.

Gruodžio 15 d. (7 diena). Atidėtųjų mokesčių ir kitų įsipareigojimų apskaita ir pateikimas finansinės ataskaitose

 1. 37-asis TAS “Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas”: pripažinimo kriterijai, vertinimas ir apskaita.
 2. 2-asis TFAS “Mokėjimas akcijomis”: apibrėžtis, pripažinimas ir vertinimas, sandorių atšaukimas, pakeitimas, apmokėjimas.
 3. 12-asis TAS “Pelno mokesčiai”: laikinieji skirtumai, atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai, vertės nustatymas, tarpusavio užskaita.
 4. 19-asis TAS “Išmokos darbuotojams”: trumpalaikių išmokų darbuotojams pripažinimas ir vertinimas, pelno padalijimo ir priemokų planai, išmokos, mokamos pasibaigus tarnybos laiku (apibrėžtų įmokų ir apibrėžtų išmokų planai).

Žiniomis dalinasi

Ramunė Budrionytė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standarto komiteto narė, Vilniaus universiteto dėstytoja. Lektorė turi daugiau nei 20 metų patirtį dėstant auditorių, buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose, daugiau nei 10 metų užsiimanti konsultacine veikla. Pagrindinės lektorės sritys yra Verslo apskaitos standartai (VAS) ir jų praktinis taikymas, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS) bei finansinė analizė.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00–15:45 Seminaro trukmė
9:30–10:00 Registracija
12:00–13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2023-11-24 – 2023-12-15, Nuotoliniai mokymai

Daugiau informacijos apie mokymų datas: ? Kursai vyks lapkričio 24 d., 29 d., gruodžio 1 d., 6 d., 8 d., 13 d., 15 d.
Kursų pradžia – 10:00 val.
Kursų pabaiga – 15:45 val.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje
950€
TFAS kursai: nuo sampratos į praktiką (tiesioginė kursų transliacija)
950