Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 100€
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

Dalyvaujant 2-3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida

Dalyvaujant 4-5 dalyviams taikoma 15 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

APIE SEMINARĄ

Nuo 2024-01-01 kiekviena įstaiga privalo pasirengti darbo apmokėjimo sistemas vadovaudamasi nutarimu Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų. STRATA yra parengusi Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.

Atkreipiame dėmesį, kad 2024-02-01 – 2024-02-18 dienomis Viešojo valdymo agentūra įvertins ar visų valstybės ar savivaldybės institucijų bei įstaigų darbo apmokėjimo sistemos yra paskelbtos viešai įstaigų interneto svetainėse. (Ši prievolė nustatyta Valstybės tarnybos įstatymo 19 str. 3 d.).

2024-01-01 įsigaliojo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimas, kuriuo nuspręsta:

 • nuo 2024-01-01 ir nuo 2024-09-01 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių ir kitų  pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos koeficientus padidinti 10 proc.;
 • nuo 2024-01-01 didinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos koeficientus 18,4 proc, o nuo 2024-09-01 dar 10 proc;
 • padidinti pedagoginių darbuotojų darbo laiko normas (netiesioginio darbo valandų skaičių), jei jos nesiekia 36 valandų per savaitę, tačiau ne daugiau,  nei didinami pareiginės algos koeficientai;
 • nuo 2024-01-01 įsigaliojusio LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymui, pasikeitė pareiginės algos koeficientų ribos, siekiant, kad nustatytas darbo užmokestis nebūtų mažesnis už galiojantį MMA;
 • perskaičiuoti pareiginės algos koeficientus atsižvelgiant į naujai nustatytą pareiginės algos bazinį dydį – 1785,4 Eur;
 • sudaryti galimybę skatinti darbuotojus įvairiais kitais būdais, tokiais kaip piniginė išmoka, pareiginės algos koeficiento padidinimas, papildomos apmokamos poilsio dienos, kvalifikacijos kėlimo finansavimas ar kt. numatant kintamąją dalį darbo apmokėjimo sistemoje arba kolektyvinėje sutartyje.
 • atsisakyti pareiginės algos koeficientų diferencijavimo;
 • palikti darbuotojams tik minimalias koeficientų ribas pagal pareigybių grupes, o konkrečius koeficientų intervalus diferencijuoti pagal kriterijus, nustatyti darbo apmokėjimo sistemoje.

Kiti darbo užmokesčio skaičiavimą reglamentuojantys pakeitimai nuo 2024 m.:

 • Nuo 2024-01-01 didėjo MMA ir MVA, kurie turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ pakeitimus keitėsi metinės ir mėnesinės NPD formulės.
 • 2024-01-02 įsigaliojo Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyti papildomi kriterijai mokykloms, kurioms iš biudžeto skiriamos ne tik mokymo lėšos, bet ir mokyklos ūkio lėšos, o taip pat kokiais atvejais mokymo lėšos iš valstybės biudžeto neskiriamos arba skiriamos sumažinamos.
 • Nuo 2024-01-01 įsigaliojo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas, kuriuo nustatyti didesnius pareiginės algos koeficientus nurodytoms pareigybėms.
 • Jau kuris laikas yra įsigaliojęs įsakymas V-615, kuriuo nustatoma, kad bendrojo ugdymo mokyklos nuo 2024 m. turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus mokytis bendrose klasėse.

Nuo 2023-12-19 įsigaliojo nutarimas „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“, kuriuo valstybės kontrolei pavesta iki 2024-05-15 atlikti auditą ir įvertinti, ar tinkamai švietimo sistemos dalyvių įgyvendinti įsipareigojimai dėl mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų asignavimų bei ar gaunamos lėšos naudojamos racionaliai.

Nuo 2024-01-04 įsigaliojo nutarimas „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ kuriuo nustatoma:

 • kokiais atvejais mokymo lėšos iš valstybės biudžeto neskiriamos;
 • kokiais atvejais lėšos mažinamos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nustatoma kaip apskaičiuojamos lėšos, kuriomis savivaldybės turėtų kompensuoti sumažinimą iš valstybės biudžeto;
 • dėl nuo 2024-01-01 įsigaliojusio naujo bazinio dydžio 1785,40 Eur būtina perskaičiuoti visus rodiklius, nustatytus taikant dabartinį pareiginės algos pastoviosios dalies bazinį dydį – 186 Eur;
 • sąvoka „pareiginės algos pastovioji dalis“ keičiama į sąvoką „pareiginė alga“;
 • patikslinamas koeficientas R, atsižvelgiant į mokytojų darbo užmokesčio didinimą nuo 2024-01-01 ir nuo 2024-09-01.

Kiekviena švietimo įstaiga yra unikali, joje pasitaiko tik jai būdingų situacijų. Kaip reikia atnaujinti lokalias tvarkas nuo 2024-01-01 ir kaip tai padaryti efektyviai? Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją pagal naują reglamentavimą? Iš kur gauti lėšų? Šias ir daugybę kitų aktualių situacijų nagrinėsime seminare.

DOVANA!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gauna Darbo apmokėjimo sistemos ir darbo užmokesčio apskaitos tvarkas.

*darbo priemonės bus atsiųstos po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Temos

 1. Pareiginės algos koeficientų pakeitimai nuo 2024-01-01.
 2. Naujas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo 2024-01-01.
 3. Pareigybių skaičiaus ir pareigybių sąrašų nustatymas.
 4. Darbo apmokėjimo sistemų keitimas – kas turi būti nurodoma.
 5. Įtraukusis ugdymas nuo 2024 metų: kaip pasiruošti darbo krūvio ir apmokėjimo nustatymo mokytojams.
 6. Mokymo proceso tęstinumas, apmokėjimas už pavadavimą.
 7. Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo papildymas.
 8. Kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus per savaitę apskaita. Kaip tai daro įtaką darbo apmokėjimui. Pedagogų dalyvavimas mokyklos veikloje – darbo krūvio keitimas.
 9. Sutrumpintas darbo laikas 32 darbo valandų per savaitė – kaip taikomas toks nustatymas.
 10. Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Skirtumai nuo suminės darbo laiko apskaitos ir pastovaus darbo laiko režimo.
 11. Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas. Pertrauka mokytojo karjeroje.
 12. Profesionalai iš kitų sričių tampa mokytojais – kaip tai apmokama.
 13. Ugdymo turinio atnaujinimo įtaka mokytojų darbo apmokėjimui.
 14. Pedagogų savanorystė – kas tai? Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai.
 15. Švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai: lėšų ir darbuotojų poreikio nustatymas.
 16. Pailgintos atostogos – kam dar taikomos, pedagogų atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai, atostoginių apskaita. Kilnojamojo pobūdžio darbas, darbas lauko sąlygomis ir darbas kelyje panaikinti, o už tai sukauptos atostogos nurašomos?
 17. Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; darbo grafikų keitimas; Profsąjungos ir darbo tarybos kontrolė ar bendradarbiavimas, ar už tai reikia mokėti?
 18. Budėjimas – kas tai? Kokiais atvejais ir kaip apmokamas.
 19. Papildomos konsultacijos – apmokėjimas, darbo laiko apskaita.
 20. Darbo sutarčių su pedagogais keitimas nuo rugsėjo pradžios. Ar tikrai būtina? Jei keisti – tai dėl ko?
 21. Darbas projektuose. Komandiruotės.
 22. Kolektyvinės sutarties taikymas profsąjungų nariams ir ne profsąjungų nariams.
 23. Pedagogas susirgo: darbo metu, atostogų metu. Apmokėjimas, pavadavimas, lėšų perskaičiavimas, darbo grafikų keitimas.
 24. Sveikatos gerinimo dienos, mamadieniai – kaip apmokėti, kas pavaduos?
 25. Darbo apmokėjimo ypatumai:
  • Nukrypimai nuo normalaus darbo laiko;
  • MMA ir NPD pakeitimai nuo 2024 m.
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
  • Sodra – papildomas kaupimas pensijai, kokiais atvejais galima stabdyti.
  • Dovanos ir „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
  • Atostogų rezervas
 26. Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 27. Vidaus kontrolės taisyklių įgyvendinimas.
 28. Darbo santykių finansinė analizė.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė, praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.