Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pokyčiai ateina į socialinės priežiūros centrus: finansavimas, darbo santykiai ir kitos aktualijos nuo 2023-10-01

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 95 – 110€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Darbo santykiai socialinės priežiūros centruose reglamentuojami panašiai, kaip ir kitose įstaigose, tačiau juose yra daug netipinių skaičiavimo atvejų dėl darbo laiko švenčių bei poilsio dienomis, naktinio darbo, viršvalandinio darbo ir budėjimo. VDI nuolat pateikia išaiškinimų dėl praktinių darbo santykių situacijų. Kokios yra galimybės ir naudos kolektyvinės sutarties taikymo ne profesinėms sąjungoms priklausančių darbuotojų atveju?

Aktualūs planuojami ir įsigalioję pakeitimai 2023 m.:

 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siekiama nustatyti darbo laiko sąnaudų normatyvus socialinę globą ir socialinę priežiūrą teikiantiems darbuotojams.
 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma patikslinti kvalifikacinius reikalavimus, keliamus asmeniui, skiriamam atvejo vadybininku bei įtvirtinti konkrečią savivaldybės instituciją, suteikiančią įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimai.
 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma tikslinti savivaldybių institucijų kompetenciją, susijusią su nustatymu, kad savivaldybės institucijos atsako už socialinių paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams užtikrinimą planuodamos socialines paslaugas, organizuodamos jų teikimą, vertindamos ir prevencinių bei laikino atokvėpio kokybę.
 • SADM yra parengusi įsakymo Nr. A1-92 pakeitimo projektą, susijusį su socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu, kvalifikacine kompetencija bei vadovų atestacijos tvarka.
 • 2024-01-01 įsigalioja Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo, Valstybės -politikų darbo užmokesčio įstatymo ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai, kuriais tam tikroms pareigybėms didės darbo užmokestis.
 • 2024-01-01 įsigalioja naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas, kuriuo valstybės tarnautojams keisis pareiginės algos bazinis dydis, konkursai į valstybės tarnybą taps decentralizuoti ir kt.
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus, 2024-01-01 turėtų įsigalioti nutarimo dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų projektas, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalės parengti atlygio sistemas. Taip pat STRATA parengė Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.
 • Nuo 2024-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad ligos išmoką gali gauti ir nuolatiniai globotojai.
 • SADM yra parengusi Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo projektą, kuriuo siūloma numatyti, kad biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą nustato biudžetinės įstaigos vadovas, konsultuodamasis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, atsisakyti kintamosios dalies ir premijų, patikslinti kriterijus, kuriais remiantis gali būti nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalis koeficientai ir kt.
 • 2023-07-06 įsigaliojo įsakymas Nr. A1-448, įtvirtinantis pagrindinius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės etikos reikalavimus, darbo etikos principus, vertybes ir elgesio normas.
 • 2023-05-26 įsigaliojo įsakymo Nr. A1-92 pakeitimai, susiję su profesinės kompetencijos tobulinimo trukmės vertinimo laikotarpiu.
 • 2023-05-03 įsigaliojo įsakymo Nr. A1-317 pakeitimai, įtvirtinantys priklausomybių konsultantus ir jų pareigybių koeficientą.
 • Jau kurį laiką galioja įsakymo Nr. A1-553 pakeitimai, kuriais padidintas atvejo vadybininkų pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas, taip pat įtvirtinta 35 proc. pareiginės algos pastoviajai daliai skiriamų lėšų dydžio suma pareiginės algos pastoviajai daliai didinti už kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos kintamajai daliai, priemokoms, premijoms bei užmokesčiui už darbą poilsio, švenčių dienomis ir viršvalandinį darbą mokėti.

Norint, kad socialiniai priežiūros centrai galėtų teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas, reikia užtikrinti tinkamą lėšų gavimą ir apskaitą. Tai yra svarbiausias dalykas, kad būtų išvengta finansinių netikslumų ir nukrypimų, taip pat užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tiksliai tam, kam buvo skirtos.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, ka socialiniuose priežiūros centruose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų?

Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas? Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

Seminaro metu bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su lėšų paskirtimi, pagrindinėmis veiklos rūšimis, jų ypatumais ir apskaita, atskaitomybe lėšų davėjui, lėšų panaudojimo kontrole.

Temos

1 dalis. Socialinės priežiūros centrų darbo santykių ir finansavimo reglamentavimo naujovės  Lektorė – Natalja Kobzevienė (9.00–12.15 val.):

 1. Socialinių paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas Lietuvoje. Lėšų apskaita viešajame sektoriuje.
 2. Prevencinių, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimo ypatumai.
 3. Pagalbos pinigų planavimas, išmokėjimas ir kontrolė.
 4. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai – darbo apmokėjimo ypatumai.
 5. Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo laiko norma, darbo krūvis, kvalifikacijos kėlimas. Papildomos garantijos iš kolektyvinių sutarčių. Laikiną atokvėpį teikiantiems darbuotojams numatomi atlygiai.
 6. Lėšų panaudojimo kontrolė, informacijos pateikimas Veiklos ataskaitoje.

2 dalis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo aktualūs pokyčiai . Lektorius Gintautas Vilkelis (13.15–14.45 val.):

 1. Darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinis darbas, sutrumpinta darbo diena auginantiems vaikus.
 2. Darbo užmokesčio reguliavimo ypatumai. Atlygio politikos rengimas.
 3. Aktuali teisminė praktika. Nepanaudotų atostogų suteikimo/nesuteikimo kl., ginčų nagrinėjimas.
 4. Darbo teisės normų taikymas ir valstybės tarnybos reforma. Pareigybių „ištarnybinimas“.

PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Net 80 proc. mokymų dalyvių Natalją Kobzevienę vertina 9 balais iš 10.
Lektorė nuo 1998 metų teikia asmenines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.
Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Gintautas Vilkelis

Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G. Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

9:00-14:45 Seminaro trukmė
8:30-9:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka
12:15-13:15 Pietų pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.