Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Apskaitos reforma bei finansinės atskaitomybės tobulinimas už 2021 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 135 – 150€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

Apie seminarą

Finansinė ir mokestinė apskaita yra kiekvieno juridinio asmens kasdienybė. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis – jų skirtinga paskirtis bei tikslai. Nors ir yra neatitikimų, jų ryšys yra itin glaudus ir sudėtingas, todėl labai svarbu neatsilikti nuo apskaitos tvarkymo taisyklių ir mokesčių pakeitimų.

Seminaro metu bus aptariami svarbūs klausimai ir pakeitimai, aktualūs rengiant 2021 m. finansines ataskaitas:

 • 2021 metai buvo pandemijos metai, kai įmonės gavo įvairią paramą dėl šalyje susiklosčiusios ekstremalios padėties. Kaip ji turi būti parodyta apskaitoje ir pelno mokesčio atžvilgiu? O kur dar VMI tikrinimai dėl gautos paramos ar jos dalies grąžinimo…
 • Metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymo taisyklių pokyčiai.
 • Nauja sąvoka PMĮ: Lietuvos hibridinis subjektas ir jo mokestiniai niuansai.
 • Pasikeitė finansinės ataskaitos pateikimo tvarka kompetentingoms institucijoms, kai įmonė nori įdarbinti vadovą užsienietį.
 • Kiti pakeitimai, turintys įtakos 2021 m. finansinių ataskaitų sudarymui.

2022-05-01 įsigalioja naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeičiantis daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Vadinasi, kai kam teks iš esmės pakeisti darbo principus ir prisitaikyti prie naujo reglamentavimo. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turės įtakos visų verslininkų, tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų, finansinei apskaitai bei įmonių metinių finansinių ataskaitų sudarymui už 2022 metus. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai palies ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Keičiasi ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – kai kur jos liberalizuojamos, kai apskaitos nebebus draudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. O kai kur teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki asmenų, atsakingų už tam tikras ūkines operacijas, paskyrimo.

Siekiant suvienodinti nuostatas su naujuoju FAĮ, 2022-05-01 turėtų įsigalioti ir nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeitimais keičiamas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildomos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatomi atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakoma nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.

2022-03-31 AVNT patvirtino ir paskelbė „Vidaus kontrolės organizavimas“ ir „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ rekomendacijas.

Pagal naująjį FAĮ AVNT yra įpareigota atlikti įmonių už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius finansinių ataskaitų kokybės stebėseną,  pagal nurodytas stebėsenos gaires, kurios bus paskelbtos iki 2022-06-01. Taigi institucijų dėmesys finansinėse ataskaitose pateikiamai informacijai didėja, o kur dar VMI išmanieji stebėsenos įrankiai.

 • Kokius šiuo metu galiojančius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galėsime naudoti ir po įvykusių pakeitimų?
 • Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų tvarkų, kurios buvo nustatytos LR Vyriausybės, nebebus?

Temos

1 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (10:00-14:00 val.)

 1. 2021 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte poataskaitinių įvykių, kurie daro tiesioginę įtaką finansinės atskaitomybės duomenims, atskleidimas. Atidėjinių formavimas.
 2. Metinės pelno mokesčio deklaracijos dažniausių klausimų apžvalga:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi už 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Skolos ir beviltiškos skolos;
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 m.;
  • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
   • perkelto turto apmokestinimas;
   • perkeltų akcijų apmokestinimas.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
 3. Mokesčių administravimo reguliavimas.
 4. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo ypatumai:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas 2022 m.;
  • Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje 2022 m.;
  • GPM komentaras. Naujovės ir taikymas 2022 m.;
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2022 m.;
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamas 2022 m.;
  • Metinės GPM deklaracijos pildymo ypatumai.
 5. Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2022 m.;
  • Mišraus PVM atskaita;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas;
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais;
  • PVMĮ pakeitimo projektas dėl susijusių asmenų registravimosi PVM ribos nustatymo.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (14:00-16:30 val.)

 1. Paskirta finansinių ataskaitų priežiūros institucija. Kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkamos įmonių finansinės ataskaitos peržiūrai?
 2. Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
 3. Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 4. Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 5. Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 6. Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga;
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 7. Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
 8. Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 9. Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 10. Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 11. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 12. Keičiami verslo apskaitos standartai ir pelno nesiekiantiems subjektams bei religinėms bendruomenėms.
 13. Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ):
 14. Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 15. Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.
 16. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Turto perkainojimas, ribojimas skirstyti paskirstytinąjį pelną.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Nuo 2022-05-01 netenka galios:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 • Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

 • Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

  Tęsti mokymų paiešką: