MOKESČIŲ TEISĖ

PVM įstatymo pakeitimai

Nuo 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas. Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įprastai taikomas 5 proc. lengvatinis tarifas. Pakeitimu numatoma išimtis nuo 2021-05-26 – 0 proc. PVM tarifu apmokestinama iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamos vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamos in vitro diagnostikos medicinos priemonės (prietaisai), skirtos (skirti) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai. Nuo 2021-01-01 lengvatinis 5 proc. bus taikomas ir elektroninei periodinei spaudai, išskyrus:
• techninio, bibliografinio ar panašaus pobūdžio duomenų bazes;
• erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija;
• leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio;
• leidinius, kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.
Daugiau informacijos seminare PVM taikymas prekių tiekimo sandoriams. 0% PVM tarifo taikymo ypatumai. Sandoriai su užsienio valstybėmis

PVM įstatymo įgyvendinimo pakeitimai

Nuo 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“. Šiuo pakeitimu kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema gali būti taikoma asmenims, kurių registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 hektarų. Fiziniai asmenys iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti išregistruojami savo arba mokesčių administratoriaus iniciatyva, jei paaiškėja, kad jie nebeatitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ūkininko mirties atveju ar įstatymų nustatyta tvarka jį paskelbus mirusiu.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas. Įstatymo pakeitimais numatoma, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) tarifas taikomas tik tenkinant abi sąlygas – darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų. Pakeitimu užtikrintas pelno ir nuostolių, patiriamų už valdomų vienetų akcijų perleidimą, apmokestinimo simetriškumas, t. y. kadangi turto vertės padidėjimo pajamos už tokių akcijų perleidimą yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, tai įstatymas pakeistas, kad tokio paties pobūdžio nuostoliai visais atvejais neatskaitomi iš apmokestinamojo pelno (neatskaitomi iš to mokestinio laikotarpio, kada jie susidarė, apmokestinamojo pelno ir į kitus mokestinius laikotarpius neperkeliami). Ši taisyklė dėl nuostolių neatskaitymo ir neperkėlimo netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui, o į nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Čia vartojama sąvoka „akcija“ apima ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį. Daugiau informacijos seminare 2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2021 m.