Darbdavių pareigos užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą

 

DSSĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, organizuodamas darbą įmonėje, nustato darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę, darbo ir poilsio režimą, darbo apmokėjimą taip, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios darbuotojus laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. DSSĮ 19 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, ką darbdavys turi padaryti, kad būtų užtikrinta tinkama darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė įmonėje. Esminė darbdavio pareiga, siekiant tinkamos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės, yra sudaryti sąlygas, skatinančias darbuotojus laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Darbdavio vaidmuo nelaimingų atsitikimų darbe prevencine prasme yra esminis, nes nuo jo pareigų, nustatytų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose, vykdymo ar nevykdymo priklauso, ar darbuotojai dirba saugiai, ar patenka į tokias situacijas, kurios pasibaigia darbuotojų žūtimi ar sunkiomis traumomis.

Pagal DSSĮ 19 straipsnio 3 dalį, darbdaviui atstovaujantis asmuo, nustatydamas vidinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolę įmonėje ir numatydamas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti, vadovaujasi bendraisiais rizikos vertinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principais, t. y. visų pirma rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vengimu, rizikos veiksnių ir jų poveikio mažinimu. Kaip viena iš rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai mažinimo priemonių 19 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodoma darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Daugiausiai nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta dėl to, kad darbdaviai, pažeisdami darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, neužtikrina darbuotojams saugių darbo sąlygų, o darbuotojai nesilaiko vietinių (lokalinių) darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų. Taigi, darbdavio vaidmuo užtikrinant saugias ir darbuotojų sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas yra esminis, nes nuo jo pareigų, nustatytų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose, vykdymo ar nevykdymo priklauso, ar darbuotojai dirba saugiai, ar patenka į tokias situacijas, kurios gali pasibaigti jų žūtimi ar sunkiomis traumomis. DSSĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę, nurodytos šio įstatymo 33 straipsnyje, neatleidžia darbdavio nuo šioje dalyje nustatytos pareigos. eI2-451-402/2023

Darbų sauga viešajam sektoriui: naujausi pakeitimai ir geroji praktika