Žaliųjų kriterijų įtraukimas į pirkimo procedūras

 

2023 m. yra išimtinai svarbūs žaliųjų pirkimų kontekste, kadangi iškeltas tikslas yra 100 proc. nuo viešųjų pirkimų vertės.

Norint tinkamai vykdyti žaliuosius pirkimus, bene dažniausiai kylantis klausimas kur dėti žaliuosius kriterijus – į kvalifikacinius reikalavimus, techninę specifikaciją ar sutarties projektą?

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Gali būti prašoma pateikti įrodymus, kad tiekėjas turi įrankius, įrengimus įrangą; tiekėjo kokybės užtikrinimo priemonių aprašymą; konkrečią patirtį – informaciją apie atliktus darbus ar vykdytas sutartis; aplinkos apsaugos vadybos priemones. Pavyzdžiui, pastatų, atitinkančių aukštus aplinkosaugos reikalavimus, projektavimas, sudarant sutartį dėl architektūros ir projektavimo paslaugų (pvz. kad tiekėjo specialistas būtų turėjęs patirties projektuojant aplinkai mažesnį poveikį turinčius statinius).

Techninės specifikacijos:

Pirkimo vykdytojas techninėje specifikacijoje gali nustatyti bent vieną iš šių reikalavimų, leidžiančių pirkimą laikyti žaliuoju, t. y. reikalauti, kad perkama prekė, paslauga arba darbas atitiktų aplinkos ministro įsakymu nustatytus ir patvirtintus aplinkos apsaugos kriterijus; perkamas produktas atitiktų jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus, patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu; perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus; perkamas produktas atitiktų bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (pvz., prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamo.

Svarbu, kad aplinkosauginiai reikalavimai būtų tikslūs, suprantami ir aiškūs, susiję su pirkimo objektu, o ne deklaratyvūs, dviprasmiški ar abstraktūs. Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis aukščiau paminėtais aplinkosauginiais principais, turi nustatyti konkrečiam pirkimo objektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus.

Techninės specifikacijos minimalūs žalieji kriterijai (reikalavimai) neturi būti perkeliami “aklai” – pirkimo vykdytojas turi įvertinti minimalaus kriterijaus reikšmę, ar jis yra techninės specifikacijos reikalavimas, ar sutarties vykdymo sąlyga, ir ar apskritai perkamam objektui pritaikomas.

Sutarties sąlygos

Sutarties nuostatomis galima reglamentuoti aplinkos apsaugos aspektus sutarties vykdymo etape. Jos turi būti susijusios su sutarties objektu ir iš anksto nurodytos pirkimo dokumentuose, užtikrinant, kad tiekėjai žinotų apie šiuos reikalavimus ir galėtų į juos atsižvelgti nustatydami savo pasiūlymų kainas. Siekiant atgrasyti nuo aplinkos apsaugos (žaliųjų) įsipareigojimų pažeidimų, pagal sutartį turėtų būti numatyta imtis atitinkamų sankcijų.

Sutarties vykdymo etape reikėtų atidžiai stebėti, kaip laikomasi sutarties nuostatų, susijusių su aplinkosauginių/ žaliųjų kriterijų įgyvendinimu, o atsakomybė už jų nelaikymą turėtų būti aiškiai nurodyta sutartyje. Pirkimo vykdytojo pareiga kontroliuoti, kaip tiekėjas laikosi nustatytų reikalavimų, todėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymas turi būti perkeltas į sutarties vykdymo sąlygas nustatant priemonių įgyvendinimo ir tikrinimo eigą.

Taigi, pareiga konkrečiame pirkime gautą pasiūlymą įvertinti pagal to pirkimo dokumentų nuostatas tenka pirkimo vykdytojui. Pirkimo vykdytojas turi pirkimo dokumentuose nurodyti, kada tiekėjo atitiktį keliamiems reikalavimams ir (ar) pirkimo objekto atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai turi būti pateikti.