Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis Vidaus įmonės tvarkos, aktualios tinkamam mokestinių prievolių vykdymui

Publikuota: 2024-05-09

Pelno mokesčio įstatymas reguliuoja įmonių apmokestinimą pelno mokesčiu. Tačiau kai kurie klausimai priklauso ir nuo įmonės vidinių, vadinamųjų lokalių, taisyklių. Kokiais atvejais jos gali būti aktualios? Straipsnyje primenami kai kurie aktualesni atvejai.

Inventorizacija. Atliekant atsargų, dažniausiai perparduoti skirtų prekių inventorizaciją, kartais nustatomas vienų prekių perteklius, o kitų – trūkumas.

Pačios prekės pagal jų vartojamąsias savybes gali būti grupuojamos į vienarūšes ir nevienarūšes. Vienarūšėmis laikomos tokios prekės, kurios turi analogišką vartojimo paskirtį, išvaizdą, sudėtį, kokybę ir kurių kaina tapati arba skiriasi nežymiai. Būtent įmonė vidaus tvarkose nusistato, kurios prekės priskiriamos vienarūšėms, ir tai tiesiogiai lemia pelno mokesčio apskaičiavimą. Pavyzdžiui, įmonė prekiauja juodais ir mėlynais sportiniais bateliais, kurie pagal įmonės atitinkamas vidaus tvarkas priskiriami vienarūšėms prekėms. Inventorizacijos metu nustatytas 10 mėlynų batelių perteklius ir 30 juodų batelių trūkumas. Visų batelių kainos tapačios. Juos perrūšiavus, gautas kiekio trūkumas – 20 batelių įsigijimo kainų suma laikytina neleidžiamais atskaitymais.

Taigi prekių priskyrimas vienarūšėms ar nevienarūšėms pagrįstinas įmonės numatytose atitinkamose vidinėse tvarkose. Vienarūšės prekės gali būti perrūšiuojamos. Jeigu inventorizacijos metu įmonės nustatomas vienų vienarūšių prekių perteklius, o kitų trūkumas ir perrūšiavus prekes gaunamas kiekio trūkumas, tuomet jis laikytinas neleidžiamais atskaitymais. Inventorizacijos metu įmonės nustatomas po vienarūšių prekių perrūšiavimo vertės trūkumas laikytinas leidžiamais atskaitymais, o vertės perteklius priskirtinas apmokestinamosioms pajamoms. Jeigu inventorizacijos metu nustatomas nevienarūšių prekių trūkumas, tuomet jis priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams. Jeigu inventorizacijos metu nustatomas nevienarūšių prekių perteklius, jis traukiamas į apmokestinamąsias pajamas.

Komandiruočių sąnaudos. Ar komandiruočių sąnaudos bus priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, priklauso nuo įmonės tinkamos vidaus tvarkos. Komandiruote laikomas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir įmonės numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Vadinasi, minėto vidaus dokumento pagrindu yra būtina tinkamai įforminti komandiruotę privalomai nurodant minėtas aplinkybes. Be to, darbdavio arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinanti, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas, yra pakankamas pagrindas komandiruotei pripažinti. Vadinasi, tokiu atveju įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymas (sprendimas) neprivalomas.

            Be to, nuo tinkamai vidinėse tvarkose nurodomos informacijos tiesiogiai priklauso apskaičiuojamas pelno mokestis. Pavyzdžiui, jeigu įmonės vadovo įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į komandiruotę dviem dienoms, o grįžus iš komandiruotės tą pačią dieną šis darbuotojas vėl yra siunčiamas į kitą komandiruotę (t. y. įmonės vadovo įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į komandiruotę dviem dienoms), iš kurios jis grįžta jau kitą dieną, tai šiam darbuotojui išmokami dienpinigiai, priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kurie apskaičiuojami tik už 3 komandiruotėje būtas dienas.

Pelno mokesčio lengvatos. Įmonių vidaus tvarkos svarbios ir norint tinkamai pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis. Pavyzdžiui, įmonės, savo veikloje investuojančios į MTEP, gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata apmokestinamajam pelnui mažinti. MTEP veiklos sąnaudas (išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas), patirtas mokestiniu laikotarpiu, galima atskaityti iš pajamų tris kartus. Įmonės privalo turėti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai: jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija. Praktikoje aktualu žinoti tai, kad jei įmonė sąnaudas patiria atlikdama ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos įmonės sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms. Be to, MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiama informacija, kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti. Be šios vidinės tvarkos įmonei kiltų atitinkamos neigiamos mokestinės pasekmės pripažįstant įmonę nepagrįstai pasinaudojus MTEP lengvata.

 

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: