Tinkamas procesinių dokumentų įteikimas

 

Administracinio nusižengimo tyrimas ir protokolo surašymas. Praktiniai aspektai
 

Skundo esmė ir faktinės aplinkybės:

Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi su skundu į teismą, jame nurodydamas, kad neginčija padaryto jam inkriminuoto administracinio nusižengimo, tačiau teigia, kad jokio pranešimo apie jam paskirtą baudą nei raštu, nei elektroniniu paštu negavo, apie paskirtą baudą sužinojo, kai antstolė be jokio įspėjimo išieškojo iš jo sąskaitos skolą. Atsižvelgdamas į tai, atsakomybėn patrauktas asmuo prašė teismo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, panaikinti skundžiamą nutarimą, panaikinti visus delspinigius ir antstolių išieškojimo išlaidas, susijusias su šia byla, suteikiant galimybę sumokėti administraciniu nurodymu jam pasiūlytą sumokėti baudą.

Institucija (surašiusi administracinio nusižengimo protokolą su administracinį nurodymą) nurodė, kad administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu ir nutarimas administracinio nusižengimo byloje atsakomybėn patrauktam asmeniui buvo išsiųsti laiku ir tinkamai – naudojantis E. pristatymo sistema, kur nurodyta, jog asmens pristatymo dėžutė egzistuoja ir yra aktyvi, o tai, kad asmuo neprisijungia ir netikrina sąmoningai susikurtos e. pristatymo siuntų dėžutės ar tvirtina apie ją nežinantis, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog jis netinkamai informuotas apie jam pradėtą administracinę teiseną. E. pristatymo siuntų dėžutė fiziniam asmeniui nesukuriama automatiškai, be asmens žinios, prieš jo valią, neatlikus būtinų prisijungimo prie Sistemos veiksmų. ANK numato pareigą policijai procesinius dokumentus asmeniui siųsti ANK 573 straipsnyje reglamentuota tvarka, tačiau nenumato pareigos tikrinti, ar asmuo iš tikrųjų gavo šiuos procesinius dokumentus ir su jais susipažino.

Teismo išaiškinimas:

ANK 573 straipsnyje numatyta, jog šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims gali būti siunčiami elektroniniu paštu, kai asmenys elektroninio pašto adresą nurodė valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti. Tačiau vien ta aplinkybė, jog yra žinoma, kad asmuo turi elektroninį paštą, savaime nesuteikia teisės procesinius dokumentus jam siųsti elektroniniu paštu, asmuo šį elektroninį paštą turi būti nurodęs atitinkamose sistemose, taip išreikšdamas savo valią. Institucijos apeliacinio skundo argumentai, jog atsakomybėn patraukto asmens vardu buvo sukurta elektroninio pašto paskyra, kurioje nurodyti Taisyklių reikalaujami šio asmens asmens duomenys, nepaneigia atsakomybėn traukiamo asmens argumentų, jog šią paskyrą kažkada bandė susikurti, bet nesėkmingai, ir ji niekuomet nebuvo naudojama.

Byloje nėra jokių duomenų, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir buvo nurodęs konkretų savo elektroninio pašto arba kitą elektroninių ryšių priemonių adresą. Policija, kuri turi pareigą procesinius dokumentus asmeniui siųsti griežtai laikantis ANK 573 straipsnyje reglamentuotos tvarkos ir kuriai, kaip valstybės institucijai, yra keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, išsiuntusi atsakomybėn traukiamam asmeniui surašytą administracinio nusižengimo protokolą pagal ANK 416 straipsnio 3 dalį su administraciniu nurodymu ir vėliau jo pagrindu priimtą Institucijos nutarimą administracinio nusižengimo byloje, kuriuo šis asmuo už minėto administracinio nusižengimo padarymą buvo nubaustas bauda, pasinaudodama ANK 573 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe procesinius dokumentus administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui įteikti elektroninių ryšių priemonėmis, privalėjo imtis priemonių, kad šie procesiniai dokumentai pasiektų administracinį nusižengimą padariusį asmenį, tačiau Institucija tokių priemonių nesiėmė. Todėl pripažinti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui buvo sudaryta galimybė pasinaudoti teise sumokėti minimalią baudą savanoriškai įvykdant administracinį nurodymą, nėra pagrindo.

Nors Instituciją apeliaciniame skunde pažymėjo, kad nutarimas administracinio nusižengimo byloje papildomai buvo siųstas registruotu laišku, kuris buvo įteiktas gavėjui, tačiau pažymėtina, kad Institucijos kartu su atsiliepimu ir su apeliaciniu skundu pateikti duomenys – „Detali siuntos kelionės informacija“ – niekaip nepatvirtina, kad siunta buvo siųsta ir įteikta konkrečiai administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, t. y. juose nurodyta tik informacija apie siuntų skirstymą centre, jų perdavimą pristatyti, siuntų grąžinimą siuntėjui ar įteikimą gavėjui, nurodyti pašto siuntų centrų atitinkamuose Lietuvos miestuose adresai ir kada buvo paimta siunta iš siuntėjo ar jam grąžinta, įteikta gavėjui, tačiau nenurodyti konkretūs duomenys – konkrečiai kam ir kokia siunta, kokiu adresu ir kada įteikta, jei gavėjas atvyko į paštą pasiimti siuntos pagal gautą pranešimą ir tai buvo atitinkamai užfiksuota. Be to, Institucija nenurodė, kokiu adresu buvo siunčiamas registruotas laiškas su nutarimu, kuris, Institucijos teigimu, gavėjui buvo įteiktas. Remiantis vien registruoto laiško numeriu, kuriuo Institucija grindžia šios reg. siuntos su nutarimu įteikimą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, negalima nustatyti, kad šis laiškas buvo neabejotinai įteiktas.

Daugiau seminare:

Administracinio nusižengimo tyrimas ir protokolo surašymas. Praktiniai aspektai