Tarptautinių įmonių finansinės apskaitos ypatumų testas

  • Sąlyga: Į 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės finansinę atskaitomybę reikia įtraukti šiuos duomenis: • 2015 m. sausio 1 d. bendrovė darbuotojui suteikė 12 000 eurų paskolą, su 2 proc. metinėmis palūkanomis, paskola ir palūkanos turi būti grąžinamos 2016 m. sausio 1 d. Nustatytą dieną darbuotojas grąžino paskolą ir sumokėjo visas iki tos dienos mokėtinas palūkanas už paskolą. • Bendrovė 2015 m. sumokėjo 9 000 eurų metinę draudimo įmoką už metus, kurie baigsis 2016 m. rugpjūčio 31 d. • 2016 m. sausį bendrovė iš nuomininko gavo 4 000 eurų nuomos mokestį už šešių mėnesių laikotarpį, kuris baigėsi 2015 m. gruodžio 31 d.
  • Šie sandoriai yra susiję su kompanijos elektros energijos sąnaudų sąskaita už metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d.: 1) Buvęs išankstinis apmokėjimas 550 2) Sumokėti pinigai 5 400 3) Kitų metų kaupiniai 650
  • (1) Visos finansinių metų bendrosios pajamos (2) Kapitalizuotų plėtros sąnaudų amortizacija (3) Ilgalaikio turto perkainojimo perviršis
  • (1) Turto vertinimas, įrodantis vertės sumažėjimą ataskaitinę datą (2) Ataskaitinę datą laikomų atsargų pardavimas už mažesnę kainą nei savikaina (3) Sukčiavimo ar klaidų, turinčių įtakos finansinėms ataskaitoms, aptikimas (4) Kliento, kurio skola finansinių ataskaitų sudarymo dieną dar yra neapmokėta, nemokumas
  • 2013 m. rugpjūčio 1 d. A įsigijo 100 % Z akcinio kapitalo už 100 000 eurų, tą dieną Z nepaskirstytasis pelnas buvo 30 000, o ilgalaikio turto tikroji vertė buvo 20 000 didesnė už jo balansinę vertę. 2020 m. liepos 31 d. bendrovių balansai pateikti žemiau:
  • • Pajamos 7,200 • Bendrasis pelnas 2,376 • Grynasis pelnas 1,080 • Atsargos 300 • Gautinos sumos 624 • Pinigai 1,608 • Mokėtinos sumos 1,890
  • Bendri klausimai dalyviams po įvykusių mokymų

  • Hidden