Statybos teisės aktų pakeitimai

 

Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į įvairių institucijų pateiktas pastabas ir pasiūlymus pakartotinai pateikė derinti Statybos įstatymo ir 11 lydinčiųjų įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama skaidrinti ir spartinti statybos procesus, mažinti administracinę naštą, gerinti aplinkos kokybę, o būtent:

2024-01-01 ir 2024-07-01 turėtų įsigalioti Statybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma:

• sutrumpinti SLD išdavimo terminus – panaikinti perteklinius, pasikartojančius reikalavimus, išsaugant ir kai kuriomis priemonėmis gerinant kokybę, sumažinti valstybės ir savivaldybių institucijų dalyvavimo šiame procese apimtį, vietoje trijų šiuo metu esamų projektavimo etapų palikti du – projekto koncepcijos ir statinio projekto etapus;

• supaprastinti SLD išdavimą mažiau rizikingoms statinių grupėms – kai atliekamas kapitalinis ir paprastasis remontas neformuojant turtinių vienetų, griaunant nesudėtingus statinius, o kitiems padidinto reikšmingumo projektams specialūs patikros reikalavimai išlieka;

• suteikiama daugiau atsakomybių rengiant, atliekant ekspertizę ar pateikiant statinio projektą statinio projekto, statinio ekspertizės rangovams, statytojams (užsakovams), statinio projektuotojams;

• supaprastinti ir sutrumpinti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą įtvirtinant, kad statybą leidžiantis dokumentas išduodamas po projektinių pasiūlymų stadijos;
• tikslinami reikalavimai 100 proc. baigtumui, koncentruojant juos į vartotojų apsaugą ateities santykiuose – į fizinių asmenų pirkimo-pardavimo sandorius objektuose, kurių SLD išduoti po 2024 m.

• Ir kt.

2024-01-01 turėtų įsigalioti Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais siūloma patikslinti ir numatyti prievolę dėl Kodo turėjimo visiems statybos darbus atliekantiems asmenims, atsisakant žodžio „statybvietėse“. Statybos darbus galėtų atlikti tik asmenys, kurie turi Kodą arba, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus. Statybvietėje esantiems kitiems asmenims, neatliekantiems statybos darbų, išlieka pareiga statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatyta tvarka užregistruoti atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turėti statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatytą identifikavimo priemonę.

2024-01-01 turėtų įsigalioti Užimtumo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo remiantis statybvietės turėtų atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Statybos darbų technologijos projekte būtų numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. Kartu turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma numatyti statytojų (užsakovų) ar rangovų fizinių asmenų, statytojų (užsakovų) ar rangovų juridinių asmenų atstovų atsakomybę už nelegalų darbą atliekant statybos darbus.