Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.
Mokymų ciklai.

Statybos proceso teisinio reguliavimo seminarų ciklas: naujovės 2024 m., užsakovo atsakomybė ir paveldosauga

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 18 ak. val.
    Kaina: 125 – 400€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2024-03-07 – 2024-03-21,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
350€
Statybos proceso teisinio reguliavimo seminarų ciklas: naujovės 2024 m., užsakovo atsakomybė ir paveldosauga (tiesioginė seminaro transliacija)
350 (+ PVM)
2024-03-07 – 2024-03-21,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

400€
Statybos proceso teisinio reguliavimo seminarų ciklas: naujovės 2024 m., užsakovo atsakomybė ir paveldosauga
su pietumis
400 (+ PVM)
2024-03-07,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
125€
Paveldas – paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo objektuose ir teritorijose (tiesioginė seminaro transliacija)
125 (+ PVM)
2024-03-07,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

135€
Paveldas – paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo objektuose ir teritorijose
su pietumis
135 (+ PVM)
2024-03-14,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
125€
Užsakovo atsakomybės ir funkcijos statybos procese (tiesioginė seminaro transliacija)
125 (+ PVM)
2024-03-14,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

135€
Užsakovo atsakomybės ir funkcijos statybos procese
su pietumis
135 (+ PVM)
2024-03-21,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
125€
Praktikos gairės: kaip interpretuoti ir taikyti 2024 m. statybų įstatymo pakeitimus (tiesioginė seminaro transliacija)
125 (+ PVM)
2024-03-21,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

135€
Praktikos gairės: kaip interpretuoti ir taikyti 2024 m. statybų įstatymo pakeitimus
su pietumis
135 (+ PVM)

Apie seminarų ciklą

Seminarų cikle sužinosite:

 • Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujausius ir būsimus pakeitimus bei praktinį jų taikymą.
 • Užsakovo teises ir pareigas statybos procese, kvalifikacinius reikalavimus rangovams, statinio statybos eigą ir statybos priežiūrą, pastatyto statinio įteisinimą, statybos dalyvių įsipareigojimus garantinio periodo metu.
 • Kultūros paveldo objektų teisinę apsaugą, reikalavimus statinių statybai kultūros paveldo teritorijose bei kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų rūšis. Lektorė pristatys numatomus teisinio reguliavimo pakeitimus.

Bendras atskirų seminarų ciklas trunka 18 ak. val., kiekvienas užsiėmimas trunka po 6 ak. val.

Temos

Kovo 7 d. Paveldas – paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo objektuose ir teritorijose

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Šis teisės aktas nėra išimtis ir jo nuostatos kartas nuo karto yra keičiamos.

Neseniai buvo užregistruotas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo įstatymas yra dėstomas nauja redakcija. Galima teigti, kad jį priėmus, nekilnojamojo kultūros paveldo reguliavimas bus pakeistas iš esmės.

Įstatymo projekto rengėjai siūlo atskirti tvarkybos ir statybos darbus pagal intervencijos pobūdį, šių darbų įgyvendinimo būdą ir sąlygas, papildomai išskiriant prevencinės priežiūros darbus. Projekte tikslinama tvarkybos sąvoka, tiksliai nurodant, jog nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkybą sudaro taikomieji tyrimai, tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas. Kaip atskira darbų kategorija išskirta prevencinė priežiūra.

Įstatymo projekte detalizuojami tvarkybos ir pritaikymo darbų planavimo ir įgyvendinimo procesai. Savivaldybėse siūloma sukurti vieną langelį visų kultūros paveldo objekto specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir sąlygų išdavimui, taikant vieną informacinę sistemą. Gavus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, būtų rengiamas vienas projektas su visomis reikalingomis projekto dalimis. Šiuo atveju visi sprendiniai būtų pateikiami vienoje vietoje ir visos atsakingos institucijos galėtų įvertinti jų poveikį objektui, o savivaldybė visai projektuojamų darbų apimčiai išduotų vieną leidimą.

Įstatymo projekte išskirtos įvairaus lygmens institucijų atsakomybės ir funkcijos saugant Pasaulio paveldo vertybes, įtvirtintos papildomos priemonės: poveikio paveldui vertinimo procedūros privalomumas, vertybių valdymo sistema, valdymo planų privalomumas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo klasifikavimas.
 2. Kultūros paveldo apsaugos tikslai, režimai, teisinė apsauga.
 3. Kultūros paveldo objektas, statinys, vietovė.
 4. Kultūros paveldo objekto (vietovės) teritorija, apsaugos zonos bei pozoniai.
 5. Kultūros vertybių registras.
 6. Tvarkomieji paveldosaugos darbai. Kvalifikaciniai reikalavimai paveldo specialistams ir rangovams. Archeologinio paveldo tvarkyba.
 7. Kilnojamosios kultūros vertybės. Kvalifikaciniai reikalavimai restauratoriams.
 8. Tvarkomieji statybos darbai. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos specialistams ir rangovams.
 9. Reikalavimai statybos darbams kultūros paveldo teritorijose.
 10. Žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, atlyginimas.
 11. Numatomi pakeitimai ir jų esmė.

Kovo 14 d. Užsakovo atsakomybės ir funkcijos naujovių kontekste

Statytojas (užsakovas) turi daugybę teisių bei pareigų, numatytų Statybos įstatyme, Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. Statytojas (užsakovas) už teisės aktuose nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiant išplėsti konkurenciją rinkoje, subalansuoti statybos užbaigimo procedūrų kainas, 2023 m. įsigaliojo įsakymo Nr. D1-878 pakeitimai, kuriais statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas gali teikti paslaugas tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą ar pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

 

 1. Statytojo (užsakovo) sąvoka ir pareigos.
 2. Statinio projektavimo sutartis.
 3. Statinio projekto ekspertizė.
 4. Projekto patikrinimas. Statybos leidimas.
 5. Statinio statyba, statybos priežiūra.
 6. Projekto keitimai statybos metu.
 7. Statybos užbaigimo procedūros.
 8. Statinio garantinis periodas.

Kovo 21 d.  Praktikos gairės: kaip interpretuoti ir taikyti 2024 m. statybų įstatymo pakeitimus

2024 metus statybų sektorius pasitiko su itin  gausiai pasikeitusiais teisės aktai, ir dar nemažai projektų, kurie turėtų įsigalioti šių metų eigoje. Rudens Seimo sesijoje buvo priimti Statybos įstatymo ir 12 lydinčiųjų įstatymų pakeitimai, kurie įsigalioja nuo 2024-01-01 iki 2024-11-01. Šiais pakeitimais buvo siekta supaprastinti ir paspartinti statybos procesus, sumažinti perteklinį reguliavimą, padidinti skaidrumą, kartu išsaugant ir gerinant aplinkos kokybę.

Pagrindiniai pokyčiai:

 • Vietoje trijų projektavimo etapų lieka tik du – projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto.
 • Statybą leidžiančių dokumentų nauja išdavimo tvarka: dokumentas bus išduodamas po projektinių pasiūlymų stadijos, išvengiant dubliuojančių tikrinimų. Taip pat nustatyta papildoma lengvesnė leidimų sistema mažiau rizikingiems objektams.
 • Statybos dalyviams, įskaitant statytojus, projektuotojus ir ekspertus, suteikta daugiau atsakomybių.
 • Įtvirtinta galimybė gaunant statybą leidžiančius dokumentus kartu gauti ir savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimus, taip sutaupant laiką atskirų sutikimų gavimui.
 • Išplėsta statybos dalyvių atsakomybė numatant sankcijas dėl nepateikto pranešimo apie statybos pradžią ir pasamdyto subrangovo informacijos.
 • Detalizuoti architektūros kokybės kriterijai ir metodika jų vertinimui.
 • Numatytos papildomos visuomenės informavimo priemonės, gerinančios teritorijų planavimo sprendinių kokybę.

Minėti pakeitimai atveria ne tik naujas galimybes, bet ir iššūkius statybos dalyviams, kuriems įveikti privalu susipažinti ir įsigilinti į naujus reikalavimus. Seminaro metu lektorė analizuos pasikeitusius reikalavimus ir pateiks įžvalgas bei patarimus kaip šiuos pokyčius taikyti praktikoje, kad statybos procesai būtų sklandūs.

 1. Statybos įstatymo pakeitimai 2024 m.:
  • Statybos leidimų išdavimo tvarka;
  • Statybos užbaigimo procedūros;
  • Atsakomybių perskirstymas tarp statybos dalyvių.
 2. Statybos techninių reglamentų pakeitimai:
  • Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė;
  • Statinio statyba ir statybos priežiūra;
  • Statybos užbaigimo dokumentai.
 3. Kiti aktualūs pakeitimai, darantys įtaką statybos procesui.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktus:

ŽINIOMIS DALINASI

Viktorija Gustaitienė

Nepriklausoma konsultantė statybos inžinierių ir įmonių atestavimo klausimais, buvusi VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ ekspertė, taip pat turinti daugiametę patirtį ES finansuojamų projektų rengime bei kokybės vadybos sistemų diegime. Seminarus statybos teisės temomis dėsto Lietuvos statybos inžinieriams ir užsienio (Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Baltarusijos) inžinieriams bei organizacijoms nuo 2010 m. Yra pravedusi daugiau nei 300 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 12 tūkst. klausytojų. Statybos teisės seminarai taip pat buvo organizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Marijampolės, Plungės, Varėnos savivaldybių darbuotojams, Lietuvos verslo paramos agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, Būsto energijos taupymo agentūros, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Krašto apsaugos departamento darbuotojams, statybos kompanijoms, nekilnojamojo turto vystytojams.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Tęsti mokymų paiešką: