Patvirtinta nauja GPM314 forma nuo 2019-12-23

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas vietoje GPM309 pildys metinės pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM314.

Skirtumai nuo senos versijos:

GPM 309 pildytina pajamoms už 2018 m. ir ankstesnius mokestinius metus, vėlesniems – GPM314 forma.

Ankstesnė forma neturėjo priedų, dabar atsiranda priedai:

GPM314A priedas, skirtas deklaruoti su darbo santykiais susijusioms apmokestinamosios A ir (ar) B klasės pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir iš Lietuvos gautos socialinės išmokos (priskirtos apmokestinamoms pajamoms)

GPM314B priede pildomos kitos ne su darbo santykiais ir ne su individualia veikla susijusios apmokestinamosios pajamos: pavyzdžiui, sporto veiklos pajamos, atlikėjo veiklos pajamos, honorarai, palūkanos ir pan.

A klasės pajamos, gautos už darbą Lietuvoje iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje

B klasės pajamos – gautos už darbą Lietuvoje iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Atitinkamai pakeistas ir apibrėžimas, kas turi pildyti deklaraciją. Ją turi pildyti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu gavęs A ir / arba B klasėms priskiriamų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir nuo kurių gyventojui atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas (anksčiau pajamas siejo su darbo santykiais ir kurioms taikomas metinis MNPD arba palūkanoms, kurioms taikoma mokesčių lengvata);

Numatyta pareiga pateikti deklaraciją iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. (anksčiau reikėjo pateikti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus).

Nauja: kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje gautoms palūkanoms ir / arba honorarui nori prisitaikyti Lietuvos su užsienio valstybe, kurios nuolatiniu gyventoju yra laikomas asmuo, taikomoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje atitinkamų rūšių pajamoms apmokestinti nustatytą mokesčio tarifą, prie deklaracijos jis turi pridėti rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą, išduotą užsienio valstybės mokesčių administratoriaus.

Naujoje formoje daroma nuoroda į EDS sistemą, konkretizuojama pildymo eilės tvarka:

kompiuteriu – užpildomi deklaracijos 1-5 laukeliai, tuomet užpildomas GPM314A priedas ir (arba) GPM314B priedas, tada – likusi deklaracija.

Nustatyti GPM314B priede nurodytini pajamų rūšių kodai (pavyzdžiui, palūkanos už paskolos žyminis kodu 58 ir pan.)

Taip pat suvienodintas pajamoms, apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas su nuolatinio Lietuvos gyventojo mokamais tarifais.

Atskirai aprašytas NPD skaičiavimas už 2019 m. gautas pajamas

MNPD netaikomas, jei 2019 metų GMP suma yra 30 660 eurų ar didesnė.

MNPD skaičiavimas prilyginamas ir nuolatiniams gyventojams (formulė, maksimali riba ir pan.).

Nauja forma galioja deklaruojant 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas.