Nuo 2019-12-13 patvirtinta nauja FR1159 forma

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-91 nutarė pakeisti įsakymą dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo.

Šiuo pakeitimu patvirtinta nauja forma FR1159, kuri skirta Nutarimui taikyti ekonomines sankcijas už su mokesčiais nesusijusių įstatymų pažeidimus (Taisyklių 1.15 papunktis).

Kartu taisyklėse patvirtintas naujas III1 skyrius, skirtas Nutarimo taikyti ekonomines sankcijas už su mokesčiais nesusijusių įstatymų pažeidimus formai.

Ši forma FR1159 surašoma, kai nustatomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo ir / ar Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimai.

Taisyklėse detaliai įvardijama, kas turi būti nurodyta surašomame nutarime: pažeisto įstatymo pavadinimas; bylą nagrinėjusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė; juridinio asmens, kuris pažeidė įstatymą, pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas), buveinės adresas; juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas; dalyvavusių advokatų, liudininkų, vertėjų, ekspertų ar kt. asmenų vardai, pavardės, asmens kodai; tikslus ir aiškus pažeidimo apibūdinimas, pažeisto teisės akto pavadinimas, straipsnis, straipsnio dalis ar punktas. Nutarime taip pat turi būti nurodyta: pažeidimo padarymo vieta, data ir laikas, aplinkybės, išimtų prekių kiekis ir vertė ir kitos bylai nagrinėti reikšmingos aplinkybės bei motyvuotas aplinkybių įvertinimas; atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės; paskirtos baudos dydis; baudos sumokėjimo terminas, aprašomas nutarimo surašymas ir pasirašymas. Mokesčių mokėtojams pranešimai apie bylos nagrinėjimą bei Nutarimas įteikiamas pažeisto įstatymo nustatyta tvarka.