Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimai nuo 2020-01-21

Aplinkos ministro 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-22 pakeistos Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės.

Nauja inventorizacijos ataskaita turi būti rengiama arba galiojanti tikslinama, įvykus įrenginio pobūdžio, veikimo pakeitimams ar išplėtimui, kurie gali daryti didesnį neigiamą poveikį. Ant taršos šaltinio turi būti aiškus užrašas. Taisyklėse numatyti atvejai, kaip teikti inventorizacijos ataskaitos duomenis, jei negalima per IS AIVIKS.

Atkreipkite dėmesį, kad įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2020-05-01.