VSAFAS 6 standarto pakeitimai nuo 2020-02-04

Finansų ministras 2020-01-24 įsakymu Nr. 1K-12 pakeitė Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standartą.

Pakeitimu viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ papildytas 251 punktu, susijusiu su informacijos apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą, paramos teikėjus ir paramos panaudojimą atskleidimu.

Pakeitimas galios rengiant 2019 sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, o konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių atveju – 2020-01-01 laikotarpių ir vėliau.