Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo pakeitimai nuo 2020-02-04

Finansų ministras 2020-01-30 įsakymu Nr. 1K-19 pakeistas įsakymas finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“.

Pakeitimai susiję su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo teise gauti viešojo sektoriaus subjekto informaciją apie turtą ir finansavimo sumas, operacijas su valstybės iždu ir pan.

Pakeitimu taip pat įtvirtinta 30 Eur nesuderintos sumos leidžiama išimtis: didžiausia leidžiama VSAKIS su kitu viešojo sektoriaus subjektu nesuderinta suma kiekvienoje tarpusavio operacijų derinimo grupėje negali viršyti 30 eurų, išskyrus atvejus, kurie reglamentuojami VSAFAS, kituose teisės aktuose ir Finansų ministerijos teikiamose rekomendacijose dėl ataskaitų rengimo.

Pakeitimai taikomi rengiant 2019 m. ir vėlesnių viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.