Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Operatyvūs patikrinimai: ką apie juos žinoti ir kaip pasiruošti?

Publikuota: 2024-05-09

Viena iš mokestinio patikrinimo rūšių yra operatyvūs patikrinimai. Jų metu siekiama nustatyti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo įstatymuose ir jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytas pareigas apskaitos, mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtoju ir kitose srityse. Ši mokestinio patikrinimo rūšis nuo kitų mokestinių patikrinimų skiriasi tuo, kad jo metu tikrinamas ne mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumas, o tai, ar mokesčių mokėtojas tinkamai atlieka kitas mokesčių arba kituose teisės aktuose nustatytas jam pareigas, pvz., ar finansinė apskaita tvarkoma nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, ar asmuo laiku registruojasi mokesčių mokėtoju ir pan.

Taigi ką svarbiausia žinoti apie operatyvius patikrinimus? Toliau išvardyti aktualiausiai aspektai:

 • Apie numatomą atlikti operatyvų patikrinimą mokesčių mokėtojas informuojamas laisvos formos raštu. Raštas išsiunčiamas paštu ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jame nurodoma data ir laikas, kada mokesčių mokėtojas turi atvykti pas mokesčių administratorių ar būti savo patalpose, numatomas tikrinimo dalykas, reikalingų pateikti dokumentų (registrų) ar kitų duomenų sąrašas bei laikotarpis, už kurį jie turi būti pateikti. Taip pat rašte gali būti nurodoma ir kita mokesčių mokėtojui aktuali informacija.
 • Mokesčių mokėtojas apie operatyvų patikrinimą iš anksto neinformuojamas, kuomet: i) yra rizika, kad mokesčių mokėtojas paslėps ar sunaikins operatyviam patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, arba atsiras kitų aplinkybių, dėl kurių operatyvus patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų; ii) turima informacijos apie daromus teisės aktų pažeidimus; iii) numatoma atlikti kontrolinius prekių (paslaugų) pirkimus; iv) operatyvus patikrinimas yra susijęs su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu; v) pavedimas išrašomas tam tikrai teritorijai ir konkretus mokesčių mokėtojas iš anksto nėra žinomas.
 • Pavedimas atlikti operatyvų patikrinimą turi būti išrašomas, prieš pradedant tikrinti mokesčių mokėtoją. Išrašomas tik vienas pavedimo egzempliorius ir tikrinamam mokesčių mokėtojui jis nepaliekamas.
 • Operatyvus patikrinimas gali būti pratęsiamas tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas nevykdo ar iš dalies vykdo privalomus vykdyti mokesčių administratoriaus nurodymus ar yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių nėra galimybės operatyvų patikrinimą baigti per nustatytą terminą. Mokesčių mokėtojas per 5 darbo dienas turi būti supažindinamas su operatyvaus patikrinimo pratęsimu.
 • Operatyvaus patikrinimo rezultatai įforminami: operatyvaus patikrinimo pažyma arba priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma. Priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma įforminami operatyvaus patikrinimo, kuris buvo atliktas siekiant surinkti priešpriešinę informaciją, t. y. norint įsitikinti, ar tikrinamasis mokesčių mokėtojas sudarė sandorį su kitu mokesčių mokėtoju, arba jei tikrinant paaiškėjo, kad tam tikras apmokestinimo klausimas negali būti išspręstas negavus informacijos apie kitą mokesčių mokėtoją, su tikrinamuoju susijusį ūkiniais finansiniais ryšiais. Kitais atvejais surašoma operatyvaus patikrinimo pažyma. Joje išsamiai nurodomi operatyvaus patikrinimo metu atlikti veiksmai, užfiksuoti nustatyti faktai, gauti duomenys ir / ar kita surinkta informacija, susijusi su mokesčių mokėtojo veikla.
 • Jeigu pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) teisė nagrinėti administracinio nusižengimo bylą suteikta mokesčių administratoriui, tai apie bylos nagrinėjimo datą ir laiką pažeidėjas gali būti informuotas administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu, o apie tai pažymima administracinio nusižengimo protokole.
 • Bylos nagrinėjamos ir ekonominės sankcijos skiriamos priimant nutarimus dėl operatyvaus patikrinimo rezultatų. Asmuo, nesutinkantis su priimtu nutarimu administracinio nusižengimo byloje, turi teisę nutarimą skųsti ANK nustatyta tvarka.

 

Kaip tinkamai pasiruošti operatyviam patikrinimui? Svarbiausi akcentai būtų tokie:

 • Operatyvaus patikrinimo metu be išankstinio įspėjimo pareigūnai mokesčių mokėtojo darbo valandomis gali nekliudomai įeiti į mokesčių mokėtojo patalpas, teritorijas (tarp jų nuomojamas ar naudojamas panaudos teisinių santykių pagrindu), taip pat į mokėtojo privačias patalpas ir teritoriją, jei jose vykdoma veikla. Todėl svarbu, jog darbo patalpose visuomet tvarkingai būtų klasifikuojami, grupuojami, sudedami dokumentai.
 • Turėti omenyje ir būti pasiruošus, jog pareigūnas operatyvaus patikrinimo metu gali spaudu ir (ar) plombomis užplombuoti ir (ar) užantspauduoti mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrenginius ar jų dalis, uždaryti atitinkamą teritoriją ar jos dalis. Taip pat pareigūnas gali paimti mokesčių mokėtojui priklausančius daiktus, produkcijos (prekių) mėginius ir pavyzdžius, daryti žymas ant mokesčių mokėtojo dokumentų, kad būtų išvengta jų klastojimo.
 • Asmenys turi tvarkingai vesti ir pareikalavus nedelsiant galėti pateikti kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas), savo tvarkomų registrų, duomenų bazių informaciją apie savo turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą.
 • Pareigūnui pareikalavus mokesčių mokėtojas turi pateikti licenciją, kasos aparato techninį pasą, kasos žurnalą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kitus prašomus dokumentus, todėl visada reikia būti tinkamai pasiruošus pateikti tokius dokumentus.
 • Operatyvaus patikrinimo metu gali būti stabdomos tikrinamo subjekto transporto priemonės bei jos tikrinamos; sulaikomos ir tikrinamos prekės bei jų dokumentai.

 

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: