Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės nuo 2020-01-01

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VE-68 pakeistos 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Paskutinį kartą taisyklės buvo keistos tik 2015 m., todėl naujose taisyklėse daug pasikeitimų. Pirmiausia, prie sąvokų įdėta „skaitmeninė saugykla“ ir „skaitmeninės kilmės dokumentas“ bei „dokumentų valdymo sistema“. Didelė dalis pakeitimų sietina būtent su skaitmenizavimu, dokumentų registravimu naudojamose informacinėse sistemose, dokumentų registrų kūrimu; išaiškinama tvarka, kada rengiamos dokumentų kopijos ar nuorašai, o kuriais atvejais pakanka saugoti skaitmenines kopijas registruose. Pakeisti ir taisyklių priedai, kuriuose nebelieka registrų pavyzdžių, o atsiranda privalomi metaduomenys ir neprivalomų metaduomenų pavyzdžiai. Bylų apyrašo, dokumentų sunaikinimo formos iš esmės lieka panašios.

Taisyklės įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. (išskyrus toliau nurodytas išimtis).

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 4.3.2, 6.5.2, 11.2, 36–40, 52–56, 65–66, 74 punktai ir 1 priedo 43 punktas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.