Natalja Kobzevienė

Natalja Kobzevienė

Natalja Kobzevienė. Premijos darbuotojams viešajame sektoriuje

Publikuota: 2022-04-19

Registracija į „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 m.” seminarą

 

 
Darbo kodekse numatytos dviejų rūšių premijos – vienos rūšies premija garantuojama darbuotojui už atliktą darbą, o kitos rūšies – skiriama vadovo sprendimu, siekiant paskatinti darbuotoją bei motyvuoti dirbti įmonėje. Viešajame sektoriuje motyvacinių premijų būti negali. Tačiau kyla nemažai klausimų, pavyzdžiui kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją, iš kur gauti lėšų, ar tos premijos apmokestinamos, ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą?

Premijuojami ne visi

Darbo apmokėjimo sistemų įvairovė viešajame sektoriuje nulėmė tai, kad ne visi darbuotojai gali būti premijuojami. Teisėjų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymuose nėra numatytos nei premijos, nei skatinimo išmokos. Valstybės tarnautojai gali būti skatinami:

1) nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius (tačiau ne dažniau kaip 2 kartus per kalendorinius metus);
2) suteikiant iki 5 mokamų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 darbo dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinant darbo laiką;
3) vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Taigi, premijas gali gauti tik pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, t.y. tie, kam taikomi Viešųjų įstaigų ir XIII-198 įstatymai. Pagal XIII-198 įstatymo nuostatas, premija gali būti mokama:

1) atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis;
2) labai gerai įvertinus biudžetinės įstaigos darbuotojo veiklą;
3) įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį;
4) įgijus teisę gauti kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, kurie dėl profesijos specifikos negali dirbti pagal įgytą specialybę ir dėl to nutraukiama jų darbo sutartis;
5) kitais darbdavio ir darbovietės lygmens kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais.

Apribojimai

Vis dėlto nedelsiant yra nustatomi apribojimai: premija mokama neviršijant biudžetinės įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Kadangi planuoti lėšų premijoms negalima – premijos mokamos tik iš sutaupytų arba viršplaninių lėšų. Premija gali būti mokama tik vieną kartą per metus ir tik jei darbuotojas per paskutinius 12 mėnesių nepadarė darbo pareigų pažeidimo.

Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, „Viešosios įstaigos perviršis (pelnas) negali būti skiriamas… darbuotojų premijoms“.
Viešajame sektoriuje praktikuojama už pasiektus darbuotojo rezultatus skirti kintamąją atlyginimo dalį už praeitus metus ir mokėti ją iki kito kasmetinio vertinimo, neatsižvelgiant į darbo rezultatus einamuoju laikotarpiu. Todėl kintamoji atlyginimo dalis negali būti laikoma premija.

Premijavimas pagal sektorius
Apibendrinant darbuotojų grupes viešajame sektoriuje, galima teigti, kad darbuotojų premijavimas ar skatinimas nėra įprastinis dalykas – greičiau išskirtinis atvejis. Darbo kodekse nurodyta, kad Darbo apmokėjimo sistemoje turi būti aiškiai aptarta, kada ir kokio dydžio premijos darbuotojas gali tikėtis ir galimybė skirti premijoms lėšų.
Viešojo sektoriaus subjektų vadovai nuolat turi spręsti klausimą – arba nepremijuoti darbuotojų ir tokiu būdu nepripažinti gerų darbo rezultatų, arba ieškoti būdų, kaip sutaupyti lėšas ir atlyginti darbuotojui.

Vyriausybė nuo 2020 metų pradėjo taikyti premijavimo sistemą pagal sektorius – sveikatos apsaugos, valstybės tarnybos ir švietimo. Tokiu būdu papildomai skiriama asignavimų tam tikros ūkio šakos įstaigoms. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tokios premijos mokamos darbuotojams iš papildomo finansavimo ir yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis.
Aptariant, ar premijos apmokestinamos, reikėtų atkreipti dėmesį, kad gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatyme numatytos neapmokestinamos premijos yra mokamos iš tikslinių valstybės ir savivaldybių lėšų, ir jos skirtos ne darbuotojams, o fiziniams asmenims pagal numatytus kriterijus.

Į vidutinį darbo užmokestį gali būti traukiamos tik premijos, skirtos už darbą. Premijos, skirtos švenčių, jubiliejaus proga arba už įstaigos veiklos rezultatus – į VDU neįtraukiamos.

Registracija į „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 m.” seminarą