Artūras Kapitanovas

Natalja Kobzevienė

Natalja Kobzevienė. Mokslo metų pradžia ant nosies, o dėl pedagogų atlygio klausimų dar daug

Publikuota: 2020-08-28

Registracija į „Mokymo lėšų apskaitos ir pedagogų darbo užmokesčio ypatumai ir naujovės” seminarą
 
 
 
Artėjant 2020-2021 mokslo metų pradžiai, pedagogų finansiniai lūkesčiai tampa vis aktualesni. Mokytojui svarbu žinoti ar jis bus aprūpintas darbu, kokio atlyginimo gali tikėtis, ar gali pretenduoti į išeitinę išmoką. O gal iš vis geriau imtis tik repetitoriaus darbo, vykdant individualią veiklą.

2020 metų pokyčiai Lietuvoje dėl vykdomų biudžeto reformų, karantino ir ekstremalios situacijos neaplenkė švietimo srities. Todėl pedagogų darbo apmokėjimo reformai įtakos turėjo papildomi faktoriai, tokie, kaip kad pamokos minimali trukmė, darbas nuotoliniu būdu, darbas su mokiniais, turinčiais specialių poreikių arba sunkiai kalbančiais lietuviškai, mokymo proceso stabdymas. Tokie iššūkiai reikalauja iš mokytojų daugiau darbo valandų, papildomų sugebėjimų, aukštesnės kvalifikacijos, todėl atitinkamai turėtų būti ir daugiau apmokami.

Po optimizavimo pritrūko pedagogų

Po įvykusios etatinio apmokėjimo reformos, pedagogai perėjo dirbti pagal užimamo etato dalį, kas turėjo užtikrinti darbuotojui darbo krūvį ir stabilų atlyginimą. Optimizuojant švietimo sistemos veiklą, buvo numatyta atleisti dalį darbuotojų. Tačiau švietimo sistemos optimizavimas palietė ne tik pensinio amžiaus darbuotojus, bet ir tuos, kurių šiandien labai trūksta.

Kaip parodė praktika, karantino metu dirbant nuotoliniu būdu, darbo diena ilgėja keliomis valandomis, už kurias nebuvo apmokama. Todėl mokytojai turi pagrindo susimąstyti, ar artėjančiais mokslo metais neatsitiks vėl tokia situacija, kai reikia dirbti ilgiau ir nemokamai. Darbdaviai iš savo pusės turėtų pasiruošti tokiems įvykiams ir numatyti darbo laiką pasirengimui prieš darbą ir darbo užbaigimui, kai reikia užtikrinti internetinį ryšį su mokiniais ir su darbdaviu, įkelti į duomenų bazes papildomą informaciją, išmokti dirbti su naujomis bei atnaujinamomis programomis.

Siūlomas darbo apmokėjimas

Pirmiausia, mokytojams darbo sutartyje numatyta darbo laiko norma arba etato dalis. Darbo užmokestis mokamas už darbo sutartyje sutartą darbą, darbo laiką ir už nukrypimus nuo sutarto laiko. Pakeisti vienašališkai darbo sutartį dėl to, kad pasikeitė mokinių skaičius, pedagoginio darbo stažas, kvalifikacinė kategorija, veiklos sudėtingumas arba nustačius, kad mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius, negalima.

Todėl švietimo įstaigų vadovai turėjo perspėti mokytojus iš anksto dėl numatomų pakeitimų. Pagal Darbo kodeksą, darbdavys privalo informuoti darbuotoją dėl darbo sąlygų keitimo ne trumpiau negu penkios darbo dienos, o darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. išlaikomas terminas nuo dviejų savaičių iki trijų mėnesių. Todėl, jeigu mokytojas, atsisakys pasirašyti pakeistą darbo sutartį, jį teks atleisti ir išmokėti ne tik nepanaudotų atostoginių kompensaciją (atkreiptinas dėmesys, kad atostogų metų atostogų dienos kaupiasi įprastine tvarka), bet ir išeitinę išmoką.

Kitas svarbus dalykas – nustatyta pareiginė alga. LR Vyriausybės nutarimu Nr.679, vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas iki 8,2 (1443,20 eurų), buvo 7,61 (1316,53 eurų). Atrodo, kad atlyginimas padidėjo, tačiau palyginus su minimaliu darbo užmokesčiu, vaizdas atrodo kitaip: jei 2019 metais tai buvo 2,37 MMA, tai 2020 metais sudaro 2,38 MMA.

Lietuvos vidutinis darbo užmokestis šių metų I ketvirtyje buvo 1381 euras. Tai rodo, kad mokytojams atlyginimas bus mokamas ne mažesnis nei Lietuvos vidutinis darbo užmokestis.

Premijos

Taip pat yra galimybė skirti dvi premijas. Atnaujintas XIII-198  įstatymas siūlo skirti mokytojams premijas, atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis ir įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį.

Kiekviena premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Bet yra sąmata, patvirtinta kalendorinių metų pradžiai, kurioje numatytas darbo užmokesčio fondas – vadovas jo negali viršyti. Švietimo įstaiga gali gauti lėšų papildomai nuo mokslo metų pradžios, bet nėra užtikrintos sąsajos tarp darbo sutartyje sulygto atlyginimo ir papildomo lėšų skyrimo.

Atsižvelgiant į nutarimą Nr.679, galima numatyti vidutinį sąlyginį mokytojo darbo užmokesčio fondą metams – 7,65 x 176 x 12 + 30%  +1,45% = 21308,40 eurų. Tačiau toks skaičiavimas neįvertina premijų ir išeitinių išmokų nutraukiant darbo sutartį.

2019 m. liepos 10 d. buvo pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kurioje buvo numatyta 10 proc. kasmet didinti darbo užmokestį mokytojams; 15 proc. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 10 proc. didinti atlyginimus dėstytojams, mokslo darbuotojams.

Repetitoriaus darbas finansiškai patrauklesnis

Mokytojas turi galimybę vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą kaip repetitorius ir ruoštų mokinius atsiskaitymui mokykloje. Rinkos kainos repetitorių svyruoja tarp 5 ir 50 eurų už valandą. Pvz., darbuotojui buvo nustatytas koeficientas 8,01, darbo režimas 5 darbo dienos per savaitę, darbo norma 36 valandos per savaitę. Mėnesio atlyginimas 8,01*176=1409,76 eurų. Jei darbuotojas nutraukia darbo sutartį ir pradeda vykdyti individualią veiklą, nustatant įkainį 10 eurų už valandą. Jis per 4 savaites uždirbs tokį pat atlygį vien tik už mokymą. Jam nereikės dalyvauti bendruomenės veikloje, pavaduoti, dirbti su klase, sukti galvą dėl nuotolinio mokymo ryšio užtikrinimo ir panašiai. Skirtingas darbo santykių ir individualios veiklos apmokestinimas daro repetitoriaus darbą kur kas patrauklesnį.

Registracija į „Mokymo lėšų apskaitos ir pedagogų darbo užmokesčio ypatumai ir naujovės” seminarą