Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Apie kasos aparato kvito kopijos pateikimą ir tinkamumą išlaidoms pagrįsti

Publikuota: 2024-02-09

Situacija tokia, kad pirkėjas kreipiasi į pardavėją dėl kvito įsigyjant degalus kopijos išdavimo, kuomet pirkėjui kasos aparatu suformuotas ir išspausdintas bei visą privalomą informaciją turintis kvitas jau buvo išduotas po atliktos pirkimo operacijos. Tuomet kyla klausimas, ar pardavėjas turi pareigą pirkėjui kreipiantis dėl kvito kopijos išdavimo pateikti išimtinai tik kasos aparatu suformuotą ir išspausdintą kvito kopiją?

Čia svarbu paminėti, kad Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 13 punkte įtvirtinta, jog „kasos aparatus naudojantys ūkio subjektai, priėmę grynuosius ir (arba) negrynuosius pinigus, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba išmokėję grynuosius pinigus, aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims popieriniu arba elektroniniu būdu pateikia apskaitos dokumentą – kasos aparato kvitą“.

Kasos aparato kvito formą, jo pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Tuo tarpu Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių 50.3 papunktyje nustatyti kasininko privalomi veiksmai, jei pirkėjas grąžina įsigytą prekę – „kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant gauti kvitą su jame nurodytomis kitomis (negrąžinamomis) prekėmis:

išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą (o esant techninėms galimybėms, papildomuose kvito rekvizituose pažymėti, jog jis išspausdintas pakartotinai dėl prekės grąžinimo, ir nurodyti pirminę negrąžinamų prekių pardavimo datą) ir šio kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte, arba padaryti pirkėjo pardavėjui grąžinamo kvito kopiją ir joje grąžinamą prekę išbraukti ranka, šalia išbrauktos prekės pasirašyti, grąžinamo kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte ir šio kvito kopiją pateikti pirkėjui. Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale ir pagrindžia autonominiame kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.“

Vadinasi, išvada tokia, jog kuomet prekė nėra grąžinama Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių nustatyta tvarka, tai įmonė gali pateikti kasos aparato kvito kopiją jos norimu būdu ir forma. Be to, rekomenduotina įrašyti, jog tai yra kasos aparato kvito kopija, nes kai prekė nėra grąžinama, kasos aparato kvitų kopijų pateikimo formato ir būdo tvarkos minėtos taisyklės nereglamentuoja.

Taip pat tokiu atveju įmonės išduota kasos aparato kvito kopija, turinti visą minėtame apraše bei Taisyklėse nustatytą privalomą informaciją, nepriklausomai nuo jos pateikimo pirkėjui formos, yra laikoma tinkamu dokumentu subjekto patirtoms išlaidoms pagrįsti.

Primintina, kad Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik dokumentais, kurie privalo turėti finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės apskaitos dokumentų informaciją. Pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą (toliau – FAĮ) apskaitos dokumentais privaloma fiksuoti įvykusias ūkines operacijas.

FAĮ 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžta finansinės apskaitos dokumento sąvoka, t. y. „ūkinę operaciją patvirtinanti tekstinė informacija, nepaisant jos parengimo ar pateikimo būdo, formos ir laikmenos“.

Be to, mokesčių apskaičiavimo tikslais, t. y. pajamų bei sąnaudų apskaitymui, naudojami apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kasos aparato kvitai) ir jiems nustatyti papildomi reikalavimai yra reglamentuoti Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: