Kokia atsakomybė gresia neužpildžius duomenų?

 

Atliekų tvarkymo įstatymo 34-1 straipsnio 1 dalyje, kaip viena iš elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) gamintojų ir importuotojų (GII) pareigų, išskiriama pareiga tvarkyti EEĮ apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Atitinkama pareiga nustatyta ir baterijų ir akumuliatorių (BA) GII, kurie privalo tvarkyti apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka (ATĮ 34-15 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

ATĮ 34-22 straipsnio 1 ir 3 dalyse, kaip ir ATĮ 34-2 straipsnio 1 dalyje bei 34-16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad GII pareigą registruotis, tvarkyti apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas privalo vykdyti savarankiškai, t. y. jos negali pavesti kolektyvaus atliekų tvarkymo organizacijai.

Įgyvendindamas minėtas nuostatas aplinkos ministras Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklėse nustatė, kad gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo, Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravęs užsienio valstybės asmens įgaliotas atstovas, atsakingas už ATĮ EEĮ gamintojams ir (ar) importuotojams nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje, turi naudodamasis GPAIS vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą pagal atskiras gaminių rūšis.

Svarbu, kad šie duomenys yra svarbūs tam, kad GII galėtų pagrįsti tinkamą pareigų įvykdymą, o valstybės institucijos galėtų sukontroliuoti gaminių teikimą į rinką ir užduočių vykdymą.

BA atveju svarbu dar ir dėl to, kad įvykdžius užduotis GII yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo (Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (MUATĮ) 6 straipsnio 4 dalis).

Atsakomybė už pareigų nevykdymą yra nustatyta tiek Aplinkos apsaugos įstatyme (ekonominės sankcijos ūkio subjektui), tiek ir Administracinių nusižengimų kodekse (administracinė atsakomybė ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui), ir gali būti taikomos abi kartu.

Aplinkos apsaugos įstatymo 94 str. numatyta atsakomybė už:

 • Gaminių (alyvų, apmokestinamųjų gaminių, į prietaisus ar transporto priemones įmontuotų baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos ir transporto priemonių) tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. Pakartotinai padarytas pažeidimas, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
 • Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų duomenų gaminių (alyvų, apmokestinamųjų gaminių, į prietaisus ar transporto priemones įmontuotų baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos ir transporto priemonių) apskaitos dokumentuose ir (ar) šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos ataskaitose pateikimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
 • Gaminių (alyvų, apmokestinamųjų gaminių, į prietaisus ar transporto priemones įmontuotų baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos ir transporto priemonių) tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos nepateikimas po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Gaminių (alyvų, apmokestinamųjų gaminių, į prietaisus ar transporto priemones įmontuotų baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos ir transporto priemonių) tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 249 straipsnyje nustatyta atsakomybė už EEĮ ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą:

 • 1 d. EEĮ tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.
 • 2 d. EEĮ tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.
 • 3 d. Informacijos apie EEĮ esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą ir priėmimą prekybos vietoje nepateikimas EEĮ vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
 • 4 d. EEĮ, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
 • 5 d. Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos EEĮ platinimas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
 • 6 d. Klaidingų duomenų pateikimas EEĮ tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 7 d. Atsisakymas be papildomo mokesčio priimti prekybos vietoje vartotojo atiduodamas buityje susidarančias EEĮ atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos EEĮ atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį, užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 8 d. Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos EEĮ tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
 • 9 d. EEĮ tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 10 d. EEĮ tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
 • 11 d. Visi aukščiau numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
 • 12 d. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

ANK 252 straipsnyje nustatyta atsakomybė už apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą:

 • 1 d. Apmokestinamųjų gaminių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 2 d. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.
 • 3 d. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.
 • 4 d. Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
 • 5 d. Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas ar reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių prekybos vietose, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 6 d. Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas, užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 7 d. Klaidingų duomenų pateikimas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 8 d. Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas asmenims, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • 9 d. Auksčiau numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
 • 10 d. Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

GPAIS: kaip pildyti lengviau ir greičiau? Praktinės situacijos ir rekomendacijos