Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Ką svarbu žinoti apie mokesčius darbdaviui elektromobilio įkrovimo stotelę įrengus prie darbuotojo namų?

Publikuota: 2024-02-14

Vis dažniau susiduriama su situacija, kuomet elektromobiliui įkrauti darbdavys įrengia įkrovimo stotelę prie darbuotojo namų. Tuomet kyla klausimų, ką svarbiausia žinoti dėl mokesčių, susijusių su tokios stotelės naudojimu?

Kalbant apie tokią įkrovimo stotelę svarbiausi būtų šie aspektai:

  • GPM. Vien aplinkybė, kad įmonei priklausanti (neperdavus darbuotojo nuosavybėn) elektromobilio įkrovimo stotelė įrengta prie įmonės darbuotojo namų, mokestinių pasekmių pagal GPMĮ nesukelia. Nustatant galinčias atsirasti mokestines pasekmes darbuotojui, svarbu yra pačios darbdaviui priklausančios stotelės naudojimas jo reikmėms bei darbuotojo asmeninėms reikmėms. Todėl šio darbuotojo nauda dėl prie jo namų įrengtos elektromobilio įkrovimo stotelės naudojimo pagal GPMĮ neturėtų būti pripažįstama pajamomis natūra, jei tokia įmonei priklausanti stotelė nebūtų naudojama ir darbuotojo (ar jo šeimos narių) asmeninėms reikmėms. GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta išimtis, kad pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama darbdavio darbuotojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas bei (ar) nauda, kai darbdavys apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atliekamos tik darbo funkcijos. Šiame punkte išvardyto turto sąvoka suprantama kaip įmonės turtas, kuris neperduodamas ir / ar negali būti perduotas naudotis gyventojui ir asmeninėms reikmėms. Taigi siekiant teisingai pritaikyti GPMĮ nuostatas, reglamentuojančias pajamas natūra, turėtų būti vertinamos visos faktinės konkrečios situacijos aplinkybės, elektromobilio įkrovimo stotelės įrengimo prie darbuotojo namų tikslai, darbdavio ir darbuotojo susitarimai dėl stotelės įrengimo / naudojimo, kita svarbi informacija. Pavyzdžiui, situacija tokia, jog prie darbuotojo namų įrengta elektromobilio įkrovimo stotele darbuotojas turės galimybę naudotis ir savo asmeninėms reikmėms. Tokiu atveju konkretaus darbuotojo gaunamą naudą dėl įmonei priklausančios stotelės (neperdavus jos darbuotojo nuosavybėn) naudojimo darbuotojo asmeninėms reikmėms įmonė (pajamų natūra davėjas) privalėtų įvertinti vadovaudamasi Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 punkto nuostatomis ir apmokestinti kaip su darbo santykiais susijusias pajamas. Vadinasi, šio darbuotojo per atitinkamą mėnesį natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną turėtų būti įvertinamos perduotos naudotis įkrovimo stotelės nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiui, kuriuo darbuotojas šiuo turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais. Darbuotojo gauta nauda turės būti vertinama kas mėnesį, atsižvelgiant į tokio turto (įkrovimo stotelės) nuomos kainų svyravimus rinkoje. Be to, jei įmonė remontuos jai priklausančią įkrovimo stotelę, kuri bus naudojama ir darbuotojo asmeninėms reikmėms, darbuotojo nauda papildomai neturės būti vertinama, t. y. pajamų natūra dėl atlikto stotelės remonto nereikės pripažinti.
  • Pelno mokestis. Esmė tokia, jog kuomet atliekamas įmonei priklausančios įkrovimo stotelės kaip ilgalaikio turto remontas, tuomet įmonė (darbdavys) pati sprendžia, ar atliktas remontas būtinas jos veiklos vykdymui, ar jis pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir ar pagerina jo naudingąsias savybes. Jeigu atlikti elektromobilio įkrovimo stotelės remonto darbai nepailgina jos naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina naudingųjų savybių, tai tokio remonto išlaidos, pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patirtos. Tačiau, jeigu atlikti remonto darbai pailgina įmonės veikloje naudojamos minėtos stotelės naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jos naudingąsias savybes, tai patirtų remonto darbų išlaidų verte (po darbų užbaigimo) didinama suremontuotos įkrovimo stotelės įsigijimo kaina. Ji pagal PMĮ 18 straipsnio nuostatas nudėvima dalimis per PMĮ 1 priedėlyje šiai turto grupei nustatytą nusidėvėjimo laikotarpį.
  • PVM. Įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su PVMĮ 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje naudojamų lengvųjų automobilių panaudojimu, pirkimo PVM atskaitomas bendra tvarka. Tai reiškia, kad atskaitoma visa apimtimi, jeigu elektromobilis naudojamas išimtinai PVM apmokestinamai veiklai. O taikant mišriai veiklai (PVM apmokestinamai ir PVM neapmokestinamai) nustatytą PVM atskaitos dydį (procentais) atskaitoma, jeigu elektromobilis naudojamas mišriai veiklai. Vadinasi, jeigu elektromobilis būtų naudojamas, tarkime, įmonės mišriai veiklai vykdyti, tai įkrovimo stotelės pirkimo PVM, išskirtą jos įsigijimą patvirtinančioje PVM sąskaitoje faktūroje, įmonė galės atskaityti pagal mišriai veiklai nustatytą PVM atskaitos dydį (procentais).

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: