Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2020-01-01 ir nuo 2020-03-01

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo kai kurie Akcizų įstatymo pakeitimai. Kalbant apie prievolę apskaičiuoti ir mokėti akcizo mokestį, išplečiama taikymo sfera, kadangi bus taikoma ne tik už prekybą cigaretėmis, bet už apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus (9 straipsnio 1 dalies 9 punkto, 10 straipsnio 10 dalies pakeitimai). Šios nuostatos taikomos asmenims, užsiimantiems didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais (iki šiol buvo taikyta tik tabako gaminiams). Padidinamas bešviniam benzinui taikomas akcizo tarifas iki 466 eurų 1 000 litrų produkto (buvo 434,43 euro), taip pat keičiamas gazolio akcizų tarifas: gazoliams taikomas 372 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas (vietoj 347 eurų). Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) akcizų tarifas nesikeičia. Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, didinamas iki 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas (iki šiol buvo 56 eurai).

Šiek tiek papildytos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios prievolę mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus: reikės mokėti ir už nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir (arba) kurie iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos buvo išleisti į laisvą apyvartą, naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną asmenims, kurie verčiasi didmenine prekyba tabako gaminiais. Vis dėlto ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai įsigaliojęs naujas akcizų tarifas yra didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą, ir tik kaitinamojo tabako produktams, laikomiems didmeninės prekybos tabako gaminiais vietose.

Įstatymo 61 straipsnis papildytas 61 dalimi, numatančia, kad „asmuo, kuriam prievolė apskaičiuoti akcizus už kaitinamojo tabako produktus atsiranda vadovaujantis šio įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 8 punktu, naujo akcizų už kaitinamojo tabako produktus tarifo įsigaliojimo dieną (jeigu tai yra ne darbo diena, – artimiausią po jos einančią darbo dieną) privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka inventorizuoti dienos pradžioje jam nuosavybės teise priklausančius šio įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytus kaitinamojo tabako produktus ir per 5 darbo dienas pateikti inventorizacijos aktą vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, o jeigu asmuo nėra akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, – vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje asmuo registruotas mokesčių mokėtoju. Šioje dalyje nurodytas asmuo iki kito mėnesio, einančio po to, kurį įsigaliojo naujas akcizų tarifas, 15 dienos privalo šioje dalyje nurodytam vietos mokesčių administratoriui pateikti akcizų už kaitinamojo tabako produktus deklaraciją ir joje deklaruoti akcizų sumą, mokėtiną už naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną asmeniui nuosavybės teise priklausančius šio įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytus kaitinamojo tabako produktus. Ši suma apskaičiuojama iš akcizų sumos, kuri mokėtina taikant įsigaliojusį naują akcizų tarifą, atėmus akcizų sumą, kuri už šiuos kaitinamojo tabako produktus buvo apskaičiuota iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos. Šios deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.“

Be to, nuo 2020 m. kovo 1 d. etilo alkoholiui taikomas 2 025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas (iki šiol buvo 1 832 eurų tarifas).