FR0564 formos pakeitimai nuo 2020-01-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-119 nauja redakcija išdėstė Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles.

Taisyklėse patvirtinti du nauji priedai: prekių išvežimui (FR0564R) ir prekių tiekimui (kai jos pristatytos, kad būtų patiektos pagal reikalavimą) (FR0564T, FR0564TP).

Taisyklėse papildytas sąvokų sąrašas (įtrauktas ataskaitos pagrindinio lapo ir papildomo lapo sąvokų aiškinimas). Taisyklėse atlikti pakeitimai, susiję su PVM įstatymo 42 straipsniu (call of stock, t. y. prekės pristatomos, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą).

Ataskaitas PVM mokėtojai privalės teikti ir dar vienu atveju (nauja papildyta pareiga), kai jie iš šalies teritorijos išgabeno prekes, skirtas pristatyti, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą (įskaitant atvejus, kai yra keičiamas tokias išgabentas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, ir / arba atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte).

Nepamirškite, kad išgabenus prekes, skirtas pristatyti, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, informacija apie asmenų, nurodytų PVM įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkte ar to paties straipsnio 2 dalyje, PVM mokėtojų kodus ir informacija apie bet kokį pateiktos informacijos pasikeitimą (įskaitant atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte) pateikiama tą kalendorinį mėnesį, kurį buvo išgabentos (pargabentos atgal) prekės arba pasikeitė informacija.

Taisyklėse dar viena naujovė, jog ataskaitą tikslinant dėl tiekimų, nurodytų 4.1–4.3 papunkčiuose (PVM įstatymo 49 str. 1 dalyje, taikant 0 proc. PVM išgabenus prekes į kitą ES; 49 str. 4 d., taikant 0 proc. PVM prekes pervežus į kitą ES patiems PVM mokėtojams ar jų užsakymu kiti asmenys ir „Trikampės prekybos“ atveju), kartu su ataskaita mokesčių administratoriui per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“ komentare reikia pažymėti „Paaiškinimas dėl tikslinimo“ ir turi būti pateiktas laisvos formos paaiškinimas, kuriame būtų nurodytos priežastys, dėl kurių yra tikslinama ataskaita.

Taisyklėmis patvirtintas naujas FR0564R priedas, skirtas prekių išvežimui, kai jos pristatomos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, ataskaitai.

Numatyta priedo pildymo tvarka (kurie laukeliai užpildomi automatiškai, kuriuose nurodomi kodai ir pan.).

Patvirtintas naujas FR0564T priedas, skirtas prekių tiekimui, kai jos buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, ataskaitai.

Numatyta priedo pildymo tvarka (kurie laukeliai užpildomi automatiškai, kuriuose nurodomi kodai ir pan.).

Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2020-01-01