Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas

 

Perkančiajai organizacijai, kuri geriausiai žino savo realius poreikius, paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose.

Perkančiosios organizacijos turi teisę laimėjusiu pripažinti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją pagal kainos ir kokybės santykį, kai tiekėjas pasiūlyme nurodo kainą, kuri neturi viršyti pirkimui skirtų lėšų, nustatytų perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą; atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą; apskritai nustatyti, užfiksuoti bei pirkimo dokumentuose nurodyti (išviešinti) maksimalią pirkimui skirtų lėšų sumą bei perkančiajai organizacijai maksimaliai priimtiną kainą, t. y. kainą, kuri bus naudojama vertinant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina; apskaičiuoti viešojo pirkimo sutarties kainą, taikant fiksuoto įkainio kainodarą, kai perkančioji organizacija iš anksto nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ir (ar) tikslaus pagal sutartį teiktinų paslaugų kiekio ir (ar) apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio, o pasiūlymo vertinimo metu vertinti būtent tiekėjo pasiūlytą įkainio dydį ar įkainių sumą, vertinti įkainių, padaugintų iš maksimalių ar numatomų įsigyti preliminarių kiekių ir (ar) apimčių arba lyginamųjų koeficientų, sumą; nurodyti maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą, jeigu neįmanoma nurodyti minimalios, įtvirtina, be kita ko, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 1 dalis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1A-92 patvirtinto Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo 61 punktas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 15, 16 ir 17.2 punktai.

Pagal suformuotą teismų praktiką, tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina Pirkimo sąlygose ir taip yra nustatyta kaip vienas iš pasiūlymų vertinimo kriterijų, pagal kurį galiausiai nustatomas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atitinkamai ir pirkimo laimėtojas; perkančiajai organizacijai nėra tikslinga, protinga ir logiška leisti dalyvauti pirkime ir vertinti tų tiekėjų, kurie pasiūlė maksimalią perkančiosios organizacijos pirkimui (atitinkamai pirkimo objekto daliai) nurodytą planuojamą (skirtą) lėšų sumą viršijančią kainą, pasiūlymus, aiškiai suvokiant ir žinant, kad perkančioji organizacija, turinti pirkimui tik atitinkamą suplanuoto dydžio biudžetą, nebus pajėgi įsigyti ir apmokėti tą biudžetą viršijančią paslaugų (prekių) sumą.

Kita vertus, pažymėtina ir tai, kad nei VPĮ, nei teismų praktikoje ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai netapatinami išimtinai su pirkimo objekto vidinėmis charakteristikomis, pakanka, jog šie yra susiję su pirkimo objektu plačiąja prasme. Nr. e2A-451-370/2023