Civilinė atsakomybė, kai žūsta arba yra sugadinamas rangovo žinioje esantis užsakovui priklausantis daiktas

 

Teismas spręsdamas dėl žalos atlyginimo kilusį ginčą akcentavo, kad rangovo pareiga imtis visų įmanomų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti galioja visą sutarties galiojimo laikotarpį, kol daiktas yra rangovo žinioje, t. y. iki to laiko, kai užsakovas priima atliktą darbą ir atsiima užsakovui rangos darbų atlikimo tikslu perduotą turtą. Teismas taip pat pabrėžė, jog būtent įmonė (verslininkas) už prievolės netinkamą vykdymą ar nevykdymą atsako visais atvejais, nebent įrodo, jog prievolės nevykdymo priežastis yra nenugalima jėga.

Itin svarbu yra darbų rezultato perdavimo ar priėmimo terminas, kadangi atsakomybė už daikto (darbų rezultato) atsitiktinį žuvimą tenka tai šaliai, dėl kurios kaltės tas terminas buvo praleistas. Jei priimti atliktus darbus vengia užsakovas ir taip praleidžia darbo rezultato perdavimo terminą, nuo tada, kai rezultatas pagal sutartį turėjo būti perduotas užsakovui, rizika pereina būtent jam.

Pabrėžtina, jog vartojimo rangos atveju užsakovui suteikiamos papildomos garantijos – jei pats užsakovas neatvyksta atsiimti darbų rezultato, rangovas privalo raštu įspėti užsakovą apie jo pareigą atsiimti darbų rezultatą. Vis dėlto tuo atveju, kai iš sutarties turinio ar kitų aplinkybių akivaizdu, kad vartojimo rangos sutarties šalys, apibrėždamos užsakovo pareigos atsiimti darbų rezultatą įvykdymo terminą, susitarė dėl griežto šios prievolės įvykdymui termino, rangovui nekiltų pareiga raštu įspėti užsakovą apie jo pareigą atsiimti darbų rezultatą, nustatant papildomą prievolės įvykdymo terminą. Nr. e3K-3-126-1075/2022.