APLINKOS TEISĖ

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimas

PAV ir jo reglamentavimas aktualus planuojantiems užsiimti žemės ir vandens ūkio, miškininkystės, gavybos ir perdirbimo pramonės, energetikos, metalų perdirbimo pramonės, mineralinių statybinių medžiagų pramonės, chemijos pramonės, maisto ir tabako pramonės, tekstilės, odos, medienos ir popieriaus pramonės, gumos pramonės, inžinerinių ir kitų statinių statybos, turizmo ir laisvalaikio bei kita planuojama ūkine veikla. Detalesnė informacija ir kriterijai veiklai nurodomi LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede. PAV reglamentuoja tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai. Nuo 2021-01-01 įsigaliojo LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai: 1) PAV programa po pakeitimo yra nebe prievolė, o alternatyvus pasirinkimas planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui). Nuo šiol jis turi teisę nuspręsti, ar rengti programą, ar rengti pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Taip nacionalinis įstatymas suderinamas su ES direktyva. Prievolė rengti programą išlieka tik tuomet, kai privalomas tarpvalstybinis PAV ir programos pateikimas numatytas tarptautinėmis sutartimis.
2) Dėl nebeprivalomos PAV programos rengimo keičiasi savivaldybės veto teisė – savivaldybės tarybos veto teisė išlieka, tačiau dabar ji suteikiama PAV ataskaitos nagrinėjimo metu.
3) Po pakeitimo už nagrinėjimą atsakinga institucija gali pakviesti papildomus PAV subjektus tik ataskaitos nagrinėjimo metu.
4) Pranešimas apie PAV pradžią paskelbiamas visuomenei ne vėliau kaip per 15 darbo dienų iki informavimo apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita. Visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo. Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – poveikio aplinkai vertinimas) turi būti atlikti iki įstatymuose įtvirtinto leidimo (statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ir kitų įstatymuose nurodytų leidimų) išdavimo. Jeigu atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas neatlikti, leidimas neišduodamas. Daugiau informacijos seminare Tinkamas ūkinės veiklos planavimas, PAV – procesas ir pasiruošimas aplinkosauginiams patikrinimams?