Tinkamas skundo administraciniam teismui dalyko formulavimas

 

Administracinių ginčų sprendimo ypatumai: teisinis reguliavimas ir aktuali teismų praktika
 
 

Faktinės bylos aplinkybės:

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą įpareigoti Teisingumo ministeriją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą arba teismo išaiškinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.193 straipsnio 7 dalies nuostatą – kokie yra teisiniai būdai (tvarkos, reglamentavimai) viešosios paskirties turtui būti paimtam (pateikti, pereiti) visuomenės poreikiams, kad hipotekos kreditoriaus reikalavimą tenkintų naujas daikto valdytojas, o ne jis (pareiškėjas) vienintelis iš savo darbo užmokesčio, t. y. kad nebūtų pažeisti jo teisėti lūkesčiai.

Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, nes nustatyta, kad pareiškėjo paduotas skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

Teismo išaiškinimas:

Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti patikslintą skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, nes nustatė, kad pareiškėjas su prašymu kreipdamasis į Teisingumo ministeriją, savo prašyme reikalavimų, nurodytų patikslintame skunde, nekėlė ir dėl to į Teisingumo ministeriją nesikreipė, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad dėl šių patikslinto skundo reikalavimų tarp šalių nėra ginčo, o teismas negali perimti viešojo administravimo institucijos funkcijų ir priimti sprendimų, priskirtinų viešojo administravimo institucijos kompetencijai.

LVAT pažymėjo, kad ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą. Jei teismas, prieš priimdamas skundą nustato esant bent vieną iš šių atvejų, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą. Vienas iš tokių atvejų – jeigu skundas nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). Taip pat akcentuotina, kad administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto asmens skundą tik tada, kai kilęs ginčas yra įstatymų leidėjo priskirtas jo kompetencijai ir šis ginčas nepatenka į administracinių teismų kompetenciją ribojančių išimčių taikymo sritį. Kompetencijos nebuvimas gali lemti skundo nepriėmimą (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). Administraciniai teismai turi tik jiems įstatymu suteiktą kompetenciją, jie privalo savo nagrinėjamas bylas susieti su tomis ABTĮ nuostatomis, kurios jiems suteikia arba riboja teisę nagrinėti tam tikrą ginčą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka tam tikrų veiksmų pagal savo kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti. Prašant įpareigoti viešojo administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus, turi būti pateikiamas pagrindas, remiantis kuriuo reikalaujama atlikti atitinkamus veiksmus, įrodymai, pagrindžiantys aplinkybes, kad atitinkami veiksmai nebuvo atlikti ar juos atsisakyta atlikti.

ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Taigi suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Nesant atsakovo atsisakymo ar vilkinimo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, negalimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo.

Sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis. Jei atsakovas atsisako priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas. Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo argumentus, įvertinusi pareiškėjo patikslintame skunde suformuluotus reikalavimus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo nėra kilęs administracinis ginčas dėl atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, kurie nurodyti patikslintame skunde. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nepagrindžia jo pozicijos, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilęs administracinis ginčas dėl patikslinto skundo 2 punkto 1, 2 ir 3 papunkčiuose dėstomų reikalavimų, kuris turi būti nagrinėjamas ABTĮ nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į pareiškėjo atskirajame skunde nurodomus argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl patikslintame skunde ir jo prieduose pateiktų įrodymų visumos, kad Teisingumo ministerija nesivadovauja Viešojo administravimo įstatymo 37 straipsniu, atsakymas nėra išsamus ir prieštarauja įstatymui, nurodytina, kad skundo (patikslinto skundo) priėmimo stadijoje vertinama tik formali skundo (patikslinto skundo) atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo; teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą, visų pirma patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant ginčo nagrinėjimas teisme apskritai yra negalimas.

Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė teisiškai reikšmingas faktines ir teisines aplinkybes klausimui dėl patikslinto skundo priėmimo išspręsti, teisingai aiškino bei taikė proceso teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį atsisakyti priimti pareiškėjo patikslintą skundą. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.
Administracinių ginčų sprendimo ypatumai: teisinis reguliavimas ir aktuali teismų praktika

Daugiau seminare:

Administracinių ginčų sprendimo ypatumai: teisinis reguliavimas ir aktuali teismų praktika