Reikalavimai pirkimo sąlygų skaidrumui

 

Techninių specifikacijų rengimo reikalavimai pirkimo iniciatoriams
 

Faktinės bylos aplinkybės:

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtomis ir panaikinti tarptautinio viešojo pirkimo atviro konkurso būdu „Hibridinio mokymo įranga“, pirkimo neteisėtas sąlygas, pripažinti Pirkimą neskaidriu ir nutraukti Pirkimo procedūras bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė turinti pagrindo spręsti, kad Pirkimo sąlygų parengimo procese galimai nepagrįstai dalyvavo atsakovės proteguojamas tiekėjas ir (ar) su juo susiję atstovai / ekspertai, su kuria pati atsakovė, anksčiau veikusi per šešias skirtingas įstaigas iki įstaigų sujungimo, turi ilgalaikę bendradarbiavimo patirtį įvairiuose viešųjų pirkimų projektuose. Ieškovės įsitikinimu, jos abejones patvirtina Pirkimo dokumentų reikalavimų visuma, kuri yra orientuota būtent minėtam tiekėjui ir jo atstovaujamo gamintojo produkcijai: tiek minimalūs reikalavimai Techninėje specifikacijoje, tiek ekonominio naudingumo kriterijai yra palankūs šiam verslo subjektui ir iškreipia sąžiningą konkurenciją.

Teismo išaiškinimas:

Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantė Pirkimo sąlygų teisėtumą šioje byloje ginčijo šiais pagrindais:

1. dėl pasirengimo Pirkimui reikalavimų pažeidimų, pamatinio skaidrumo principo pažeidimo ir interesų konflikto regimybės Pirkime, teigiant, kad Pirkimo sąlygos yra parengtos ir pritaikytos vienam konkrečiam tiekėjui.
2. dėl sąžiningos tiekėjų konkurencijos ribojimo.
3. proporcingumo principo pažeidimo.

Pažymėtina, kad VPĮ 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal: 1) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus. VPĮ 55 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas tik pagal kainą. Kriterijų lyginamasis svoris išreiškiamas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjimo tvarka.

Viešųjų pirkimų tarnybos į šią bylą pateiktoje išvadoje tarnyba nurodė, kad nei VPĮ, nei kiti teisės aktai nenumato, kokie konkretūs kiekvieno pirkimo atveju ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai turėtų būti nustatyti, taip pat, kokius lyginamuosius svorius jiems perkančioji organizacija turėtų pasirinkti. Perkančioji organizacija, nusprendusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, pirmiausia turi įvertinti, ar kiekvieno konkretaus pirkimo atveju – atsižvelgiant į konkretų pirkimo objektą bei visas su juo susijusias aplinkybes – pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai duos potencialią ekonominę naudą, ar padidins perkamo objekto naudojimo efektyvumą, ar bus pasiekti konkretūs pirkimo tikslai, o tokius sprendimus ji turi motyvuoti iki pirkimo pradžios: dėl kokių priežasčių pasirinkti vieni ar kiti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų parametrai, kodėl jiems suteikti vieni ar kiti lyginamieji svoriai ir kokia jų įtaka perkamo objekto naudojimo efektyvumui bei potencialiai ekonominei naudai. Taip pat svarbu, kad kriterijai būtų susiję su pirkimo objektu, nepažeistų pirkimų principų, būtų tiksliai ir aiškiai apibrėžti pirkimo dokumentuose bei galimi įvertinti. Atkreipė dėmesį, kad ekonominio naudingumo balai skiriami už pasiūlymo charakteristiką (pasiūlymo savybes), kurios vertinamos papildomai prie nustatytų privalomų techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. techninėje specifikacijoje yra nurodomi būtini (tai privalomi techninės specifikacijos reikalavimai), o ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai nustatomi pageidaujami (neprivalomi), kurie pirkimo vykdytojui reikštų didesnę naudą.

Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtino, kad lyginamųjų svorių apskaičiavimas skirtingoms Pirkimo objekto dalims, dėl ko ir nustatyti skirtingi balai, atliktas atsižvelgus į CPVA pastabas. Teisėjų kolegija pritarė atsakovei, kad tokia lyginamųjų svorių apskaičiavimo tvarka leidžia atsakovei užtikrinti, jog lyginamieji svoriai bus proporcingi kiekvienos Pirkimo dalies objektui. Tokiu būdu Perkančioji organizacija išvengia situacijos, kai nedidelę dalį Pirkimo objekto vertės sudaranti prekė, turi itin reikšmingą, neproporcingai didelę įtaką Pirkimo laimėtojo nustatymui;be to, už papildomus funkcionalumus nebus sumokama nepagrįstai didelė kaina, taip užtikrinant ir racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo principo laikymąsi.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kasacinio teismo, be kita ko, yra išaiškinta, jog tiekėjų suinteresuotumą, kaip sąlygą inicijuoti perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą, apibrėžia dviejų elementų visuma:

1. ieškovo tinkamumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus (veiksmus), įskaitant sprendimą nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas;
2. jo subjektinių teisių pažeidimas dėl galimai neteisėtų pirkimo sąlygų.

Tai – privalomos ir abi kartu taikomos teisinio suinteresuotumo sąlygos, kurios lemia tai, kad teismai nagrinėja šalių ginčą iš esmės tik tuo atveju (nebent dėl viešojo intereso apsaugos tai darytų savo iniciatyva), kai ieškinį laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos pareiškia tinkamas ieškovas, įtikinamai ir patikimai įrodęs, jog būtent jo teisėtus interesus pažeidžia atitinkamos pirkimo sąlygos. Kitaip tariant, tai tiekėjo teisinis suinteresuotumas ir tiekėjo procesinis teisinis suinteresuotumas.
Tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas, t. y. teisė ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, be kita ko, jei konkurencijos sąlygų iškraipymu, kaip perkančiosios organizacijos veiksmų vertinimo pagrindu, tiekėjas remiasi, siekdamas apginti ne pažeidžiamas savo teises, o visų galimų panašioje situacijoje esančių subjektų interesus.
Taigi, teisėjų kolegija sprendė, kad nors apeliantė yra tinkamas subjektas atsakovės nustatytoms Pirkimo sąlygoms ginčyti, tačiau pateiktuose procesiniuose dokumentuose ji nepagrindė (neįrodė) savo subjektinių teisių pažeidimo dėl galimai neteisėtų ginčijamo Pirkimo sąlygų.

Daugiau seminare:

Techninių specifikacijų rengimo reikalavimai pirkimo iniciatoriams