Metinės pelno mokesčio deklaracijos formų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U pakeitimai nuo 2019-12-18

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-100 pakeitė Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formas bei jų užpildymo taisykles.

Toliau aptariamas kiekvienos formos pakeitimas atskirai.

Formos PLN204 pakeitimai

  • Įvestas naujo 17A laukelio pildymas. (Pripažįstantys palūkanų sąnaudas – pasirenka langelį „Taip“ (pildantys FR0528 ar FR0438 ataskaitas), priešingu atveju ‚ „Ne“.)

Jei pasirinkus „Ne“ dėl PMI 301 straipsnio 7 d.1 p. (paskolos skirtos ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams) kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateiktas laisvos formos dokumentas, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: 1) trumpas projekto aprašymas, 2) projekto trukmė, 3) projekto investicijų suma, 4) investuota nuosavų lėšų suma, 5) nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, 6) palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

  • Pakeistas formos 45 laukelio pildymas: nebelieka galimybės pildyti tik 47 laukelio be 47A laukelio (turi būti 47 ir 47A visuma), (skaičiavimas išlieka toks pat, t.y. užpildžius 47 ir 47A laukelius, 45, 47 ir 47A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 43, 43A ir 44 laukelių sumas ir atėmus 43B ir 46 laukelių sumas.

45 + 47  + 47A ≥ 70 proc. (43 + 43A + 44) – (43B – 46)

 

Formos PLN204A pakeitimai

  1. Numatyta galimybė pildyti PLN204E (neapmokestinami dividendai) priedą.
  2. Pakeitimas atliktas dėl 16A laukelio pildymo. (Pripažįstantys palūkanų sąnaudas – pasirenka langelį „Taip“, priešingu atveju ‚ „Ne“.) Kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateiktas laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“
  3. Pildant 36 laukelį įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 34 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 34 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir neužpildyti 38 ir 38A laukeliai (iki pakeitimo nurodytas 34B laukelio būtinas pildymas). Jeigu apskaičiuojamas veiklos pelnas (užpildytas 34 laukelis) ir užpildytas 38 laukelis (veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno) ir (ar) veiklos nuostoliai atskaitomi iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno (užpildytas 38A laukelis (buvo 34A laukelis), tai 36, 38 ir 38A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34, 34A (buvo 34B) ir 35 laukelių sumas ir atėmus 37 ir 34B laukelių sumas.
  4. Pildant 37 laukelį „Jeigu užpildytas 31 laukelis ir veiklos, apmokestinamos pelno suma, apskaičiuota, iš 34A laukelio atėmus 34B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 31 laukelyje (buvo 41 laukelyje) nurodyta veiklos nuostolių suma, tai finansų įstaigos perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 35 ir 34A laukelių sumas ir atėmus 31 ir 34B laukelių sumas.

 

Formos PLN204N pakeitimas

Pakeitimas atliktas dėl 13A laukelio pildymo. (Pripažįstantys palūkanų sąnaudas – pasirenka langelį „Taip“, priešingu atveju ‚ „Ne“.) Kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateiktas laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

 

Formos PLN204U pakeitimas

Pakeitimas atliktas dėl 18A laukelio pildymo. (Pripažįstantys palūkanų sąnaudas – pasirenka langelį „Taip“, priešingu atveju ‚ „Ne“.) Kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateiktas laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

 

Formos PLN204K pakeitimai

PLN204K priedas nepildomas, kai Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra įregistruota tikslinėje teritorijoje, nes jam netaikomas PMĮ 39 str., o jo pajamos apmokestinamos bendra PMĮ nustatyta.

Pildant K6 laukelį ir pasirinkus „Taip“, nebereikia pildyti K6B, K6C ir K8A laukelių. Jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje nepildomi K6A, K6B, K6C ir K8A laukeliai.

Nurodyta, kad K6B laukelyje pasirinkus „Ne“, neatsižvelgiant į K6A ir K6C laukeliuose pažymėtus pasirinkimus, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K7–K24 laukeliai neužpildomi. K6A, K6B, K6C ir K8A laukeliai neužpildomi, jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje.

Kai K6C laukelyje pasirenkama „Taip“, neatsižvelgiant į K6A ir K6B laukeliuose pažymėtus pasirinkimus, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K7–K24 laukeliai neužpildomi.