Viešųjų pirkimų tarnybos atliktų pirkimų vertinimo išvadų apžvalga


Dėl pirkimo apklausos būdu

Viešųjų pirkimų tarnyba nagrinėjo pirkimo sąlygas, kurios buvo parengtos nupirkti patalpų remonto darbams. Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas, padarė tokias išvadas:

Nagrinėjamas pirkimas buvo vykdytas apklausos būdu, raštu kreipiantis į tris tiekėjus. Pasiūlymą pateikė vienintelis tiekėjas. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas buvo nurodytas Prekių, paslaugų ir darbų užsakymo paraiškoje. VPT atkreipė dėmesį, kad minėtoje paraiškoje nenurodyti motyvai / argumentai, dėl kokių priežasčių pateikti pasiūlymus kviečiami būtent aukščiau minėti tiekėjai. Tai neatitinka Įstatymo 85 straipsnio 4 dalies nuostatų laikymosi. VPT pažymėjo, kad nepaisant to, jog Taisyklėse nustatyta galimybė, esant tam tikroms sąlygoms, vykdyti neskelbiamą viešąjį pirkimą, tiesiogiai kreipiantis į ne mažiau kaip tris tiekėjus, tačiau perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu atveju turi gebėti pagrįsti minėtą sprendimą, pateikdama tai pagrindžiančius dokumentus. Įvertinusi tai, jog paraiškoje – užduotyje nebuvo pateikti motyvai / paaiškinimai dėl pirkimui kviestų tiekėjų pasirinkimo (įvertinus ir faktą, jog perkami darbai vykdomi Vilniuje, o kviečiami tiekėjai iš kito miesto), o iš viešai prieinamos informacijos apie tiekėjus nurodyta tik bendro pobūdžio informacija, kuria remiantis sunku įvertinti siūlomų kviesti tiekėjų pajėgumą atlikti perkamus darbus, VPT konstatavo, kad tiekėjų pasirinkimo procedūra vykdyta formaliai ir neužtikrinant konkurencijos, nes perkančioji organizacija nesiekė, kad pirkime būtų pakviesti tiekėjai, gebantys pateikti konkurencingus ir perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius pasiūlymus, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Minėtą faktą patvirtina tai, kad pasiūlymą iš trijų kviestų tiekėjų pateikė tik vienas iš jų.

Dėl pirkimo skaidymo į dalis

Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi pirkimo sąlygas, skirtas transporto priemonių nuomos ir aptarnavimo paslaugoms įsigyti, nustatė tokius pažeidimus:

Skelbime apie pirkimą buvo nurodyta, kad pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. Pirkimo sąlygose pirkimo organizavimo protokolu nustatyta, kad tiekėjas turi pateikti vieną paraišką visai pirkimo objekto apimčiai, nors įgaliojimus atlikti pirkimo procedūras suteikė 13 skirtingų, priklausančių tai pačiai įmonių grupei organizacijų. Pirkimu paslaugas taip pat turėjo įsigyti ir perkančioji organizacija savo reikmėms. Bendras nuomojamų automobilių skaičius – apie 1 100. Taip pat perkamos ir reklamos bei logotipų ant automobilių gamybos paslaugos, transporto priemonių plovimo bei salono valymo ir kitos paslaugos.

VPT konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimas neskaidyti pirkimo objekto į dalis yra nepagrįstas, dirbtinai ribojantis konkurenciją. Perkančioji organizacija nepateikė argumentų, įrodančių, kad pirkimo objektas dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti išskaidytas į dalis. Nors Įstatyme ar kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nenustatyta pareiga išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai nereiškia, kad perkančioji organizacija šioje srityje turi visišką diskreciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu siekiama išvengti situacijų, kuriose perkančioji organizacija turėtų neribotą diskreciją. Atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmogiškųjų išteklių administravimo tikslais. Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į galimybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pažymėta, kad net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti. Šiuo atveju VPT atkreipė dėmesį, kad pirkimo objektas neišsiskiria nei ypatingu specifiškumu, nei svarba, perkamos įprastinės paslaugos, kurios skirtos organizacijų kasdieniams poreikiams tenkinti.

Tose pačiose pirkimo sąlygose buvo nustatyta, jog pirkimą laimėjęs tiekėjas transporto priemonių parką turi suformuoti per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo, o Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta, kad transporto priemonės turi būti pristatytos per 3 darbo dienas po patikslinto užsakymo pateikimo, t. y. reikalaujamų transporto priemonių pateikimo terminas sutrumpėjo daugiau nei 20 kartų. VPT, atsižvelgusi į tai, kad pasiūlymą pirkimui pateikė vienintelis tiekėjas, su kuriuo anksčiau jau buvo sudarytos transporto priemonių nuomos sutartys, t. y. šiame pirkime tiekėjas turėjo palankesnes sąlygas dideliam automobilių skaičiui pateikti per trumpą laiką, ir nustatyti neįprastai trumpi automobilių pateikimo terminai jam įtakos neturėjo, tačiau suvaržė kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime, padarė išvadą, kad pirkimas buvo paskelbtas ir vykdomas fiktyviai, perkančiajai organizacijai iš anksto žinant šio pirkimo laimėtoją.

Dėl perteklinių reikalavimų pirkimo objektui

Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi pirkimo sąlygas, skirtas lengvajam automobiliui pagal veiklos nuomos sutartį įsigyti, nustatė tokius pažeidimus:

Kvietimai pateikti pasiūlymus buvo išsiųsti 3 tiekėjams. Gautas vienas ūkio subjektų grupės pasiūlymas, su kuriuo buvo sudaryta automobilio Škoda Superb 2.0 TSI veiklos nuomos sutartis. Pirkimo iniciatoriaus paraiškos – užduoties ir kvietimų prieduose pateikta techninė specifikacija, kurioje nustatytas diskriminacinis reikalavimas „Vairaratis su DSG dėžės valdymo svirtelėmis“. Šis reikalavimas daro tiesioginę nuorodą į Volkswagen Group (VAG) koncerno produkciją. Koncernas, kaip matyti iš viešai prieinamos informacijos, tapo pirmuoju DSG tipo pavarų dėžių gamintoju, jam nuo 1991 m. priklauso Škoda Auto automobilių gamykla. VPT taip pat atkreipė dėmesį, kad pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta daugiau kaip 60 privalomų reikalavimų automobiliui. Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyti tokie privalomi reikalavimai, kaip, pvz., bagažinės atidarymas kojos judesiu, gamyklinis CD arba MP3 grotuvas su ne mažiau kaip 10 garsiakalbių, šildomos, ventiliuojamos verstos odos sėdynės, yra pertekliniai, neproporcingi perkančiosios organizacijos siekiui įsigyti pajėgesnį, patogesnį, saugesnį automobilį ir neužtikrina racionalaus pirkimui skirtų lėšų naudojimo.

Rengdama Pirkimo techninę specifikaciją, perkančioji organizacija taip pat neatsižvelgė į Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijas, kurių 7 punkte nustatyta, kad „siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, rekomenduojama techninėje specifikacijoje nustatyti tik pačius būtiniausius reikalavimus automobiliams <…>, o kitas savybes vertinti lyginant pasiūlymus“, t. y. rekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, pasiūlymų vertinimo metu papildomai automobilio komplektacijai skiriant (neskiriant) balus.

Dėl reikalavimų tiekėjams ir pasiūlymų kainos vertinimo

Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi pirkimo sąlygas, skirtas Žagarės dvaro parko tvarkymo darbams įsigyti, nustatė tokius pažeidimus:

Atskirai įvertinusi Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, VPT padarė išvadą, kad nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra aukšti, todėl atitikti jų visumą gali tik labai ribotas tiekėjų skaičius. VPT kaip įrodymą, kad pirkimo sąlygos neriboja konkurencijos, perkančiųjų organizacijų prašo pateikti bent tris subjektus, kurie galėtų atitikti pirkimo sąlygas ir pasiūlyti prekes arba paslaugas pagal techninę specifikaciją.

Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 32 punkte nustatė ribojančią sąlygą: „Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus (ar keliuose pasiūlymuose nurodytas tas pats (tie patys) specialistas (-ai), visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Įvertinus perkamo objekto specifiškumą, sudėtingumą, darbų pobūdį ir apimtis bei nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (pavyzdžiui, pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai turėti želdinių tvarkymo specialistą, turėti po šešis specialistus kiekvienai tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimo specializacijai ir kt., kurių skaičius rinkoje yra ribotas), padaryta išvada, kad aukščiau minėto reikalavimo nustatymas apribojo tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymus. Taip pat VPT atkreipė dėmesį, kad įstatymas numato tik tiekėjo, t. y. ūkio subjekto, galinčio pasiūlyti ar siūlantį prekes, paslaugas ar darbus, galimybę teikti ne daugiau nei vieną pasiūlymą tam pačiam pirkimui (išskyrus Įstatymo 26 straipsnyje numatytą atvejį).

VPT taip pat atkreipė dėmesį, kad pirkimo sąlyga, kad „specialistas, turintis teisę rengti ne žemesnės kaip II kategorijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – inžinerinių komunikacijų projektai) ir turintis teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas inžinerinių statinių grupėse: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)); inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai); hidrotechnikos statiniai (vandens pralaidos); kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties statiniai)“ yra nepagrįstas, neproporcingas ir ribojantis konkurenciją, atsižvelgiant į tai, kad reikalaujama tik vieno specialisto, kuris tenkintų visus nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygose nenustatyta sąlyga, kad norint atitikti minėtą kvalifikacijos reikalavimą gali būti siūlomi keli specialistai.

VPT taip pat atkreipė perkančiosios organizacijos dėmesį, kad pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas „Tiekėjo vidutinio metinio grynojo pelno reikšmė, per pastaruosius 3 finansinius metus <…> turi būti teigiama“ ir kaip kvalifikacijos reikalavimą įrodančius dokumentus prašoma pateikti „Tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų <…> pelno (nuostolio) ataskaitų skaitmeninės kopijos“, yra netikslus, neaiškus, kadangi nenurodyti „pastarieji / paskutinieji finansiniai metai“, t. y. ar 2012–2014 m., ar 2011–2013 m. Faktą, kad minėtas kvalifikacijos reikalavimas yra neaiškus ir netikslus, įrodo pateiktas pasiūlymas, t. y. vienas jungtinės veiklos grupės narys pateikė 2011–2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas, kitas – 2012–2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas.