Viešųjų pirkimų procedūrų vadovas


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo procedūrų vadovą (toliau – Vadovas). Šio dokumento tikslas – padėti pirkimo vykdytojams atlikti procedūras, susijusias su tiekėjų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi įvertinimu.

Vadove yra pateikta bendroji taisyklė, kokiu eiliškumu turi būti atliekamos pirkimo procedūros: visų pirma sulaukiama pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, suėjus pasiūlymų terminui pirmiausia tikrinamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), tada yra vertinamas visas pasiūlymas, įvertinus pasiūlymus, tiekėjas teikia dokumentus pagal EBVPD ir, įvertinus pateiktus dokumentus, yra nustatomas pirkimo laimėtojas. Tačiau dokumente yra atkreipiamas dėmesys, kad tam tikrais atvejais procedūrų eiliškumas gali keistis. Šie atvejai yra išsamiai aptarti ir aprašyti aptariamame Vadove.

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kad teisės aktai nenustato nei maksimalaus, nei minimalaus termino, per kurį galimas laimėtojas turėtų pateikti dokumentus pagal EBVPD, ir termino nustatymas yra paliekamas pirkimo vykdytojo diskrecijai. Tačiau pirkimo vykdytojas privalo nustatyti protingą terminą dokumentams pateikti, t. y. tokį terminą, per kurį protingas ir apdairus tiekėjas galėtų gauti dokumentus ir juos pateikti pirkimo vykdytojui (įvertinant pažymoms iš valstybės institucijų gauti reikalingą laiką, prašomos informacijos apimtį ir pan.). Tais atvejais, kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini, tačiau rekomenduojama, kad tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės / aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams būtų įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente, pavyzdžiui, pažyma apie įvykdytą sutartį išduota po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o joje nurodoma informacija aktuali iki šio termino pabaigos.

Tiekėjų apsivalymo procedūros rekomendacijos

Tiekėjas gali būti nešalinamas iš pirkimo procedūros, net jei ir egzistuoja jo pašalinimo pagrindas pagal VPĮ 46 straipsnį, jeigu tiekėjas ėmėsi apsivalymo priemonių ir jei tokios priemonės rodo, kad nėra pagrindo abejoti tiekėjo profesiniu sąžiningumu, mokumu ir patikimumu. Yra trys atvejai, kai pirkimo vykdytojas, net ir nustatęs pašalinimo pagrindus, gali nešalinti tiekėjo iš pirkimo:

  1. Tiekėjas įrodo, kad atlygino žalą, kurią sukėlė padarydamas priešingus teisei veiksmus;
  2. Tiekėjas įrodo, kad aktyviai padėjo išaiškinti savo paties padarytą nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą;
  3. Tiekėjas įrodo, kad ėmėsi priemonių, skirtų teisės pažeidimų ar nusikalstamų veikų prevencijai.

Pirkimo vykdytojas turėtų įsitikinti, ar tiekėjas apsivalymo neimituoja. Tai ypač aktualu juridinio asmens dalyvių atveju, kai dalyvis, atsakingas už teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymą, formaliai nustoja dalyvauti juridinio asmens veikloje, bet akcijas perduoda, pavyzdžiui, artimam giminaičiui ir faktiškai toliau gali daryti didelę įtaką juridinio asmens veiklai. Pirkimo vykdytojas turi įsitikinti, kad apsivalymas vykdomas neapsimestinai ir personalo valdymo priemonės realiai eliminuoja asmenis, padariusius nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą, iš juridinio asmens veiklos.

Visą Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą Vadovą galite rasti čia.