Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika


2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Tai yra privalomas teisės aktas, kuris skirtas padėti perkančiosioms organizacijoms įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo ar pirkimo sąlygas.

Aptariamoje metodikoje yra nustatytos taisyklės, kokiu atveju kokie kvalifikacijos reikalavimai gali būti nustatomi tiekėjams, norint įsitikinti, kad tiekėjas bus pajėgus laimėjimo atveju įvykdyti pirkimo sutartį.

Teisė verstis veikla

Metodikoje yra nustatyta, kad pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šis reikalavimas gali būti nustatomas tik toks, kuris leistų patikrinti, ar atitinkamam tiekėjui norminiais teisės aktais yra suteikta arba pagal juos yra įgyta atitinkama teisė verstis veikla, kuri bus būtina pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose arba atitinkamos teisės suteikimui yra nustatyta speciali tvarka, kurioje yra reglamentuojama atitinkamos specifinės teisės įgijimo, suteikimo bei naudojimosi tvarka ir sąlygos.

Finansinis ir ekonominis pajėgumas

Vertinant finansines ir ekonomines tiekėjų galimybes ir reikalaujant, kad tiekėjas turėtų atitinkamą veiklos pajamų sumą per metus, tokia suma negali būti nustatyta daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę, išskyrus pagrįstus atvejus, kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos būtina nustatyti didesnę reikalaujamą metinę tiekėjo veiklos pajamų sumą. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose arba pirkimo procedūrų ataskaitoje yra įpareigojamas nurodyti tokio reikalavimo priežastis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad tuo atveju, kai su tuo pačiu tiekėju galėtų būtų sudaroma pirkimo sutartis dėl kelių pirkimo objekto dalių, pirkimo vykdytojas gali taikyti reikalavimą dėl metinių veiklos pajamų atsižvelgdamas į tų pirkimo objekto dalių bendrą numatomą pirkimo vertę, o kai pirkimo sutartį numatoma sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu atnaujinant tiekėjų varžymąsi, reikalaujama didžiausia metinių tiekėjo veiklos pajamų suma nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą tuo pačiu metu vykdomų konkrečių pirkimo sutarčių vertę, jeigu ji žinoma, arba, jeigu ji nežinoma, į numatomą preliminariosios sutarties vertę.

Metodikoje taip pat yra nustatyta, kad kai pirkimo dokumentuose tiekėjams yra keliamas reikalavimas bendrosioms metinėms pajamoms iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, turi būti aiškiai įvardijama veikla, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant, pavyzdžiui, kompiuterinės įrangos pardavimas, o ne kompiuterių pardavimas. Šis reikalavimas taip pat nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę; sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės.

Techninis ir profesinis pajėgumas

Kad perkančioji organizacija įsitikintų, kad tiekėjas turi pakankamus įgūdžius, priemones, įrankius, personalą ir kt., reikalingus pirkimo sutarties vykdymui, pirkimo dokumentuose nustato reikalavimus, susijusius su žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais, pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingą patirtį, tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją, darbo produktyvumą, patirtį ir patikimumą.

Pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti tiekėjo patirtimi, gali reikalauti įvykdytos ar tebevykdomos pirkimo sutarties. Sprendimas, kokios pirkimo sutarties prašyti, priimamas įvertinus pirkimo objekto specifiką. Įvykdytos pirkimo sutarties gali būti reikalaujama, kai pirkimo sutartis bus sudaroma dėl galutinio produkto sukūrimo arba, kol pirkimo sutartis nepabaigta įvykdyti, negalima nustatyti galutinio rezultato. Vykdomos pirkimo sutarties gali būti reikalaujama, kai bus sudaroma tęstinio pobūdžio pirkimo sutartis, pavyzdžiui, atliekų išvežimo, valymo paslaugų, kanceliarinių, medicininių prekių tiekimo ir panašiai. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nustato reikalavimą būti įvykdžius ar vykdyti pirkimo sutartį ar jos dalį ir nurodo tokios pirkimo sutarties ar jos įvykdytos dalies vertę.

Metodikoje taip pat yra numatyta, kad kai kuriais atvejais tam tikri reikalavimai gali būti keliami ne tiekėjams, o tiekėjo specialistams, kurie laimėjimo atveju būtų atsakingi už sutarties vykdymą. Tiekėjas, kaip juridinis asmuo, yra atsakingas už žmogiškųjų, finansinių ir kt. išteklių organizavimą, o kokybiškos paslaugos teikimą, darbų atlikimą ar produkto sukūrimą užtikrina specialistai, turintys reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį. Pavyzdžiui, per 3 metus pirkimo vykdytojas planuoja pirkti 30 nedidelių objektų kadastrinių matavimų paslaugas. Jam nėra žinoma, nei kada kils konkretus poreikis, nei po kiek matavimų reikės atlikti vienu metu. Todėl reikalavimo dėl patirties tiekėjui pirkimo vykdytojas nekelia, bet reikalauja, kad bent vienas specialistas turėtų teisę vykdyti šią veiklą ir turėtų bent vienų metų patirtį teikiant pirkimo vykdytojui reikiamas paslaugas.

Siekiant įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo, teikiančio paslaugas ar atliekančio darbus, personalui ar jo vadovaujančiam personalui, kuris yra tiesiogiai susijęs su konkrečios paslaugos suteikimu ar darbų atlikimu, pirkimo vykdytojas gali numatyti reikalavimus tiekėjo personalui ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimui ir profesinei kvalifikacijai. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas privalo tiksliai ir aiškiai pirkimo dokumentuose nurodyti, kokią kvalifikaciją turi turėti tiekėjas ar jo vadovaujantys asmenys (pavyzdžiui, darbų atveju – nurodoma konkreti statybos darbų sritis, statinių kategorija ir grupė bei reikalaujama patirtis). Kvalifikacijos reikalavimai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pirkimo vykdytojo nurodytas kompetencijas galintiems atitikti asmenims norminiuose teisės aktuose keliamą kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad atitinkamos srities personalo skaičius gali būti nurodomas tik išimtiniais atvejais, kai perkamas specifinis pirkimo objektas ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui yra būtina užtikrinti, kad tas pats asmuo negalėtų atlikti kelių pirkimo objekto veiklų ar kelių nurodytų specialistų pareigų.

Taip pat išimtiniais atvejais, kai perkamas specifinis pirkimo objektas, pirkimo dokumentuose galima nustatyti reikalavimą tiekėjo darbuotojų vidutiniam metiniam skaičiui ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičiui per paskutinius 3 metus, tačiau tik tokiu atveju, kai stabilus personalo skaičius per nurodytą laikotarpį turės įtakos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

Metodikoje yra reglamentuota, kad paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, pirkimo vykdytojui nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tada, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių asmenų ir nebūtina. Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, pirkimo vykdytojas gali nustatyti reikalavimą, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų solidari. Perkant darbus, paslaugas arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose gali reikalauti, kad jo nurodytas esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis. Nustatydamas šį reikalavimą pirkimo vykdytojas turėtų pirkimo dokumentuose aiškiai apibrėžti, kokias užduotis jis laiko esminėmis, be to, privalo įsitikinti, kad toks ribojimas yra proporcingas ir būtinas atitinkamos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.