Pirkimo skaidrumo užtikrinimas


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-620-552/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Byloje ginčas kilo dėl Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvados, kuria buvo pripažinta, kad valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, atlikdama viešąjį pirkimą „Bitumo pirkimas“, pažeidė teisės aktuose įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus, teisėtumo ir pagrįstumo.

Teismo išaiškinimas

Teismas nurodė, kad kvalifikacinė atranka – tai pirkimo procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis; teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą.

Teismas akcentavo, kad tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų turinys viešojo pirkimo sąlygų nustatymo ir taikymo kontekste aiškintinas taip, kad:

1. perkančioji organizacija turi griežtai laikytis savo pačios nustatytų kriterijų;

2. kiekvienos sutarties dalykas ir jai sudaryti nustatyti kriterijai būtų aiškiai suformuluoti nuo pat sutarties sudarymo procedūros pradžios;

3. siekiant konkurso dalyviams, formuojantiems savo pasiūlymus, sudaryti lygias galimybes, visų konkurso dalyvių pasiūlymams turi būti taikomos tos pačios sąlygos;

4. siekiant užkirsti kelią perkančiosios organizacijos favoritizmui ir savivalei, visos sutarties sudarymo procedūros sąlygos ir taisyklės turi būti suformuluotos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai, kad leistų visiems deramai informuotiems ir rūpestingiems konkurso dalyviams suprasti jų tikslią reikšmę ir jas aiškinti vienodai, o perkančiajai organizacijai – veiksmingai patikrinti, ar konkurso dalyvių pasiūlymai atitinka konkrečiam pirkimui taikomus kriterijus;

5. esminės dalyvavimo pirkime sąlygos ir tvarka, visų pirma dalyviams tenkančios pareigos, būtų nustatytos iš anksto ir paskelbtos viešai, kad šie dalyviai galėtų tiksliai žinoti procedūros apribojimus ir būtų tikri, kad tokie patys apribojimai taikomi visiems konkurentams;

6. perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus.

Teismas, vertindamas byloje pateiktus pirkimo dokumentus, nurodė, kad pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo parengtus dokumentus ar jo patvirtinimą, kad siūloma prekė atitinka visus Techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau juose nebuvo nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti gamintojo patvirtinimą, jog visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį prekė atitiks jai keliamus reikalavimus, t. y. reikalavimas yra naujas. Reikalavimas dėl savo pobūdžio nėra ir negali būti prilygintas prašymui paaiškinti pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme. Be to, reikalaujamas pateikti gamintojo patvirtinimas pats savaime neįrodo, jog tiekėjas siūlo tinkamas prekes, ir nereiškia, jog pirkimo sutarties vykdymo metu nekils komplikacijų dėl tiekiamų prekių kokybės, taip pat nepanaikina perkančiosios organizacijos pareigos kontroliuoti Pirkimo sutarties vykdymą, o prekės kokybę lemiančius parametrus galima nustatyti tik pagaminus ir patikrinus konkrečią prekių partiją. Remiantis tuo, darytina išvada, jog Pirkimo komisija tiekėjų pasiūlymus vertino pagal kriterijų, kuris nebuvo paskelbtas iš anksto ir viešai, t. y. naują kriterijų. Teismas taip pat pabrėžė, kad minėtas reikalavimas pateikti dokumentus buvo pareikštas tik 4 iš 6 pasiūlymus pateikusių tiekėjų.

Vien konstatavimas, kad perkančioji organizacija viešojo pirkimo procedūrų metu iškėlė naują reikalavimą bei jį taikė ne visiems tiekėjams, yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad pirkimas buvo atliekamas pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.