Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos projektą. Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika privalės vadovautis perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, skaičiuodami numatomą prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo arba pirkimo vertę, pagal kurią turės būti nustatoma, kokios vertės pirkimą atlikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas.

Metodikoje yra nustatyta, kad į pirkimo vertę turi būti įtrauktos visos mokėtinos sumos be PVM ir kitos vertės, galinčios atsirasti dėl pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybių, taip pat prizai ir kitų išmokų kandidatams ar dalyviams vertė, kai jie numatomi pirkimo dokumentuose.

Metodikos projekte taip pat pabrėžta, kad pirkimą vykdantis subjektas pirkimo vertės skaičiavimo būdą turi pasirinkti taip, kad būtų užtikrintos Viešųjų pirkimų įstatymo arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatos dėl pirkimui nustatytos tvarkos taikymo, pavyzdžiui, prekių ar paslaugų, kurios yra nebūtinos konkrečiai darbų pirkimo sutarčiai atlikti, vertės negalima pridėti prie darbų pirkimo vertės, jei taip būtų išvengta prekių ar paslaugų pirkimui taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo reikalavimų.

Projekte taip pat yra išskirtos numatomos pirkimo vertės skaičiavimo taisyklės pagal pirkimo būdą ar procedūrą. Metodikoje nurodoma, kad preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo atvejais pirkimo vertė nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą visų per visą preliminariosios sutarties arba dinaminės pirkimo sistemos trukmę numatytų sudaryti pirkimo sutarčių vertę be PVM, pavyzdžiui: jeigu pirkimą vykdantis subjektas planuoja, kad preliminariosios sutarties pagrindu sudarys daugiausiai tris pirkimo sutartis po 30 000 Eur be PVM. Tokiu atveju pirkimo vertė būtų lygi 90 000 Eur be PVM (3 x 30 000).

Inovacijų partnerystės sutarties atveju apskaičiuojant pirkimo vertę atsižvelgiama į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, kurią numatoma vykdyti per visus inovacijų partnerystės sutarties etapus, taip pat į didžiausias numatomas prekių, paslaugų ar darbų, kuriuos numatoma sukurti ir nusipirkti pagal inovacijų partnerystės sutartį, vertes be PVM.

Metodikoje taip pat išsamiai aptarta numatomos pirkimo vertės skaičiavimas, kai pirkimus vykdo atskiri pirkimą vykdančio subjekto padaliniai, kai pirkimas atliekamas skaidant pirkimą į atskiras dalis ir kt.

Visą metodikos projekto tekstą galima rasti čia.