Neįprastai maža tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos nuo 2017 m. liepos 1 d.


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė gaires dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų. Šis institutas yra svarbus tuo, kad juo pasinaudodama perkančioji organizacija turi galimybę patikrinti, ar tiekėjas tikrai pajėgus už pasiūlytą kainą kokybiškai ir laiku įvykdyti pirkimo sutartį.

Pasiūlyme nurodyta kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų pirkimo vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų ar sąnaudų aritmetinį vidurkį. Pirkimo vykdytojas privalo prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas vykdydamas tarptautinės vertės ir supaprastintus pirkimus. Jei yra vykdomas mažos vertės pirkimas, pirkimo vykdytojas gali, tačiau neprivalo paprašyti pagrįsti neįprastai mažos kainos ar sąnaudų.

Gairėse Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, jog teisės aktuose yra numatyta, kad pirkimo vykdytojas gali laikyti kainą ar sąnaudas neįprastai mažomis ir kitais atvejais, nei numatyta privalomoje taisyklėje, todėl rekomenduotina pirkimo dokumentuose aprašyti kitus atvejus, kuriais bus laikoma, kad kaina ar sąnaudos yra neįprastai mažos. Gairėse Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia rekomendacijas, kuriomis rekomenduoja vadovautis apibrėžiant kitus atvejus, kai kaina ar sąnaudos bus laikomos neįprastai mažomis.

Esant pasiūlytai neįprastai mažai kainai ar sąnaudoms, pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos ar sąnaudų pagrindimo dokumentus. Atsakydamas į pirkimo vykdytojo prašymą pateikti neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimo dokumentus, tiekėjas privalo atsakyti ne mažesne apimtimi, nei nurodyta prašyme, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, aplinkybes ir dokumentus. Formalus ir nekonkretus pirkimo vykdytojo prašymas pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas yra netinkamas, kadangi nesuteikia tiekėjui galimybės pateikti išsamų ir pagrįstą neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų pagrindimą. Lygiai taip pat ir tiekėjo deklaratyvūs paaiškinimai dėl neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimo negali būti laikomi tinkamais.

Prašyme pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas pirkimo vykdytojas gali prašyti tiekėjo pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą arba sąnaudas. Gairėse yra pateikiamas pagrindinių kriterijų sąrašas.

Kadangi teisės aktuose nėra nustatyti nei minimalūs, nei maksimalūs terminai, per kiek laiko tiekėjas privalo pateikti neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimą, ir termino nustatymas yra paliekamas pirkimo vykdytojo diskrecijai, tai pirkimo vykdytojas privalo atsižvelgti į visas aplinkybes ir nustatyti protingą terminą.

Pirkimo vykdytojas turi įvertinti tai, kad tiekėjas pirkimo sutartimi gali siekti ne piniginės ar tiesioginės finansinės naudos, o turėti tikslą didinti konkurencingumą ar savo žinomumą, kad jis siekia patekti į tam tikrą rinką, iš pirkimo sutarties vykdymo gali gauti netiesioginių pajamų. Tokiu atveju, jei tiekėjas nurodo, jog sutarties vykdymas bus padengtas iš kitų užsakymų gaunamų pajamų, jis turi įrodyti, kad šie užsakymai egzistuoja (pvz., pateikti turimų sutarčių ar užsakovų sąrašą ir pan.), kad galės tinkamai įvykdyti sutartį, gaudamas iš pirkimo vykdytojo nedidelį atlygį arba iš viso jo negaudamas.

Jei konkretaus pirkimo sąlygose nėra įtvirtinta aiški tam tikra darbų ar paslaugų apimtis, priemonių kiekiai ar skaičius, nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad tiekėjo siūloma kaina ar sąnaudos yra nepagrįstai mažos, juolab kad bet kokiu atveju jam būtų privalomas pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pareigų vykdymas.

Visą gairių tekstą galite rasti čia.