Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo projektas


Seimui šiuo metu yra pateiktas naujas Viešųjų pirkimų įstatymo projektas, kurį priėmus mažos vertės pirkimai, kurie šiuo metu yra vykdomi pagal pačių perkančiųjų organizacijų pasitvirtintas taisykles, turės būti vykdomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Mažos vertės pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės). Viešųjų pirkimų tarnyba šių Taisyklių projektą, vadovaudamasi Seime įregistruoto Viešųjų pirkimų įstatymo projekto nuostatomis, jau yra parengusi.

Minėtame teisės akto projekte yra apibrėžiama mažos vertės pirkimo sąvoka, taip pat pirkimo būdų sąvokos. Iki šiol perkančioji organizacija galėjo mažos vertės pirkimo būdus nustatyti savo pasitvirtintose mažos vertės pirkimų taisyklėse, o, įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimų įstatymui, perkančioji organizacija galės rinktis vieną iš būdų, nustatytų Taisyklėse arba Viešųjų pirkimų įstatyme. Minėtose Taisyklėse išsamiai aptariamas skelbiamos ir neskelbiamos apklausos procesas, kokie veiksmai privalo būti atliekami, nurodyta, kokiais atvejais pirkimas gali būti atliekamas apklausos būdu. Minėto akto projekte taip pat pateikiamos schemos, kokie veiksmai turi būti atliekami, kai vykdant mažos vertės pirkimą sutartis sudaroma žodžiu, raštu arba sutartis nesudaroma.

Taisyklėse taip pat nustatyta, kad konfidencialumo pasižadėjimą arba nešališkumo deklaraciją turės pasirašyti perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo komisijos nariai, pirkimų organizatorius, ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams. Šiuo metu privalomai tokias deklaracijas turi pasirašyti tik pirkimo komisijos nariai, kiti asmenys šiuos dokumentus turi pasirašyti tik tuo atveju, jei tai nustatyta perkančiosios organizacijos patvirtintose supaprastintų pirkimų taisyklėse.

Visą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo projektą galite rasti čia.