Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairės


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gaires, kurios yra skirtos perkančiosioms organizacijoms, jų darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus ir kitiems pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ar įtaką pirkimų rezultatams galintiems daryti asmenims. Gairėmis siekiama apibrėžti viešųjų pirkimų specialistų profesinės etikos ir elgesio principus pirkimuose, skatinti jų taikymą profesinėje veikloje, užkirsti kelią neetiškam elgesiui bei padėti priimti sprendimus, profesinėje veikloje, susidūrus su skirtingomis vertybėmis ir interesais. Su gairėmis turėtų susipažinti perkančiosios organizacijos vadovas, viešųjų pirkimų specialistai ir kiti su viešaisiais pirkimais susiję asmenys.

Gairėse yra pabrėžta, kad viešųjų pirkimų specialisto misija – vykdant pirkimus, siekti racionalaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, užtikrinant, kad perkančioji organizacija mažiausiomis sąnaudomis įsigytų labiausiai jos poreikius, taip pat socialinius visuomenės, aplinkos apsaugos poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ar darbus. Etiškas elgesys pirkimuose padeda mažinti korupcijos, draudžiamų susitarimų, sukčiavimo ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas bei sustiprina pasitikėjimą viešojo sektoriaus institucijų veikla.

Gairėse yra aptariamos dovanų viešuosiuose pirkimuose situacijos, kai viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems asmenims yra siūlomos dovanos, pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis viešųjų pirkimų specialistui sulaukus dovanų pasiūlymų ar gavus dovaną jo nesant. Gairėse taip pat aptariama dažniausiai praktikoje susiklostanti viešųjų pirkimų procesų ydinga praktika ir pateikiami siūlymai, kaip to išvengti. Pavyzdžiui, gairėse nurodyta situacija, kai pirkimas yra vykdomas naudojant ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų ir išrinkus laimėtoją nėra aišku, kodėl būtent to tiekėjo pasiūlymas buvo įvertintas didžiausiu balų skaičiumi. Gairėse yra siūloma, kad perkančioji organizacija, atlikdama didelės vertės viešuosius pirkimus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, parengtų pasiūlymų vertinimo santrauką, kartu joje nurodydama, dėl kokių priežasčių laimėtoju išrinktas konkretus tiekėjas, ir ją išviešintų.

Gairėse taip pat yra aptariami pagrindiniai probleminiai viešųjų pirkimų proceso klausimai, susiję su konfidencialumu ir skaidrumu. Gairėse siūloma perkančiosioms organizacijoms numatyti ir pasitvirtinti vidinę organizacijos tvarką, kurioje rekomenduojama nustatyti etiško elgesio reikalavimus darbuotojams. Siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą, perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama nustatyti tvarką, kaip suvokiamas etiškas elgesys ir kaip darbuotojas turėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Su šia tvarka turėtų susipažinti ir ja vadovautis kiekvienas perkančiosios organizacijos darbuotojas.

Gairėse taip pat rekomenduojama perkančiosioms organizacijoms sukurti vidinį pranešimų kanalą, kuriuo visi suinteresuoti asmenys (taip pat ir organizacijos darbuotojai) galėtų anonimiškai pranešti apie galimus neskaidrius, nesąžiningus, įgaliojimus viršijančius veiksmus. Perkančioji organizacija turėtų aktyviai skatinti darbuotojus naudotis šiuo kanalu net ir klausimams dėl galimai neetiško kolegų elgesio kelti. Vadovams rekomenduojama išreikšti poziciją, kad darbuotojai, pastebėję galimai neetišką ar neskaidrų kolegų elgesį, apie tai turėtų pranešti.