Dėl techninių reikalavimų pirkimo objektui tinkamo nustatymo


Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-919-180/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis paskelbė viešuosius pirkimus Žvyrkelių kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Iš viso du pirkimus. Ieškovė pateikė pretenzijas dėl abiejų viešųjų pirkimų sąlygų, kuriose prašė pakeisti viešųjų pirkimų sąlygas ir techninių specifikacijų bei techninės užduoties nuostatas sudarant galimybes kelio dangos konstrukcijas projektuoti ir pagal visas MN MAS 15 leidžiamas kelio dangos konstrukcijas. Taip pat pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje ir techninėje užduotyje nurodyti, kad, skaičiavimais pagrindus dangos konstrukcijos klasę, dangos konstrukciją parinkti pagal visus MN MAS 15 V skyriaus „Dangų konstrukcijos“ reikalavimus; pateikti visų inžinerinių tinklų valdytojų prisijungimo (projektavimo) sąlygas, o ne priskirti tai tiekėjo rizikai; pateikti pačios perkančiosios organizacijos – kelio valdytojo visas prisijungimo prie kelio sąlygas (nuovažų kiekį), o ne šiurkščiai pažeidžiant įstatymus, priskirti tai tiekėjo rizikai, kurią valdo tik perkančioji organizacija, bet ne tiekėja. Perkančioji organizacija abi ieškovės pretenzijas atmetė.

Teismo išaiškinimai

VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. VPĮ 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

Teismas nurodė, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, šio įstatymo 37 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių; pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Taigi perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, nepažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.