Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo


Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-934-381/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Perkančioji organizacija paskelbė pirkimą, kuris buvo vertintas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Pirkime pasiūlymus pateikė 2 tiekėjai. Įvertinus pateiktus pasiūlymus pagal pirkimo sąlygas ieškovo pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias. Perkančioji organizacija rašte nurodė, jog ieškovo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, ir todėl paprašė pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą, atsakant į 13 rašte suformuluotų klausimų. Ieškovas pateikė atsakymus į visus perkančiosios organizacijos pateiktus klausimus, taip pat pateikė išsamų pasiūlyme nurodomos kainos pagrindimą, detalų pasiūlymo kainos išskaidymą ir nurodė konkrečius pasitelkiamų specialistų efektyvios darbo valandos įkainius, kurie taikytini apskaičiuojant teikiamo pasiūlymo kainą. Perkančioji organizacija, įvertinusi šią informaciją, paprašė ieškovo patikslinti informaciją ir nurodė papildomus klausimus. Ieškovas pateikė paaiškinimą, kuriame išsamiai atsakė į klausimus. Be kita ko, jis pateikė dokumentus, pagrindžiančius pasiūlymo kainos pagrįstumą, t. y. pasiūlymą, ekspertų gyvenimo aprašymus bei tinkamą panašių projektų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija vėl kreipėsi į ieškovą su prašymu patikslinti informaciją. Ji prašė pateikti: 1) ne tik vidutinį, bet ir kiekvieno atskirai pasitelkiamo eksperto (įskaitant ir subtiekėjų) darbo užmokesčio apskaičiavimą, išskiriant nurodytas jo apskaičiavimo dalis; 2) preliminarius skaičiavimus, kiek kiekvienas ieškovo siūlomas specialistas (įskaitant ir subtiekėjus) skirs laiko pirkimo sutarties vykdymui, ir įrodymus, kad kiekvienas specialistas galės skirti apskaičiuotą kiekį valandų, atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai vykdys kitus projektus ir užduotis; 3) įrodymus, kad ieškovo turima techninė įranga ieškovui priklauso nuosavybės teise. Ieškovas raštu atsisakė pateikti duomenis apie tai, kiek kiekvienas ieškovo specialistas skirs darbo valandų pirkimo sutarčiai įgyvendinti, duomenis apie individualų kiekvieno ieškovo darbuotojo, kuris prisidės prie pirkimo sutarties įgyvendinimo, darbo užmokestį bei ieškovo turimos įrangos nuosavybės dokumentus. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad ieškovas tinkamai nepagrindė siūlomos kainos, ir pasiūlymą atmetė.

Teismo išaiškinimas

Neįprastai maža pasiūlyta kaina pati savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą.

Teismas pabrėžė, kad ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, laikėsi teisės aktuose numatytų reikalavimų, spręstina, nustatant, ar ji: 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, nustatė, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje.

Nors Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas kainos pagrindimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, tačiau jis nėra tik pavyzdinis. Taigi šio sąrašo pobūdis nereiškia visiškos perkančiųjų organizacijų laisvės nuspręsti, į kokius pasiūlymo sudedamuosius elementus reikia atsižvelgti, prieš joms atmetant neįprastai mažos kainos pasiūlymus. Todėl sprendžiant, ar neįprastai maža kaina yra pagrįsta, reikia atsižvelgti į įvairius kriterijus ir konkrečias pirkimo aplinkybes. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Taigi perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo arba apskritai nesudaro jam sąlygų paaiškinimams, pagrindžiantiems tokį pasiūlymą, pateikti, pripažintini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus.

Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti, o neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra įpareigotas pateikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus. t. y. privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomas, neturėtų būti aiškinama kaip suteikianti perkančiajai organizacijai neribotą diskrecijos teisę neįprastai mažos kainos pagrindimo stadijoje iš tokią kainą pasiūliusio tiekėjo prašyti su tokios kainos pagrįstumo vertinimu nesusijusių ar nors ir susijusių, tačiau tam, kad būtų galima priimti sprendimą dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo (ne)įrodytumo, aiškiai perteklinių duomenų ar dokumentų. Teismas akcentavo, kad perkančiajai organizacijai svarstant neįprastai mažos kainos klausimą, prašomi pagrindimai turi būti nukreipti į kainos pagrįstumą, bet ne į kvalifikacijos tinkamumo įrodymą.

Teismas taip pat nurodė, kad nėra pagrindo abejoti, kad įmonės, kuri verčiasi intelektinio pobūdžio paslaugų teikimu ir anksčiau yra tinkamai atlikusi ne vieną tokių paslaugų teikimo sutartį (tai patvirtinančius įrodymus ieškovas pateikė ir dėl to ginčo byloje nėra), darbuotojai yra aprūpinti tokioms paslaugoms teikti būtinomis techninėmis priemonėmis (kompiuteriais, spausdintuvais ir pan.), kurios naudojamos kasdienėje jų veikloje. Todėl nesant pagrįstų abejonių dėl poreikio patirti išlaidas tokioms techninėms priemonėms įsigyti, perkančioji organizacija neturėtų įpareigoti neįprastai mažą kainą pasiūliusį tiekėją teikti nuosavybės teisę į turimą įprastą techninę įrangą patvirtinančių dokumentų. Šiuo atveju perkančiosios organizacijos reikalavimas pateikti turimos techninės įrangos nuosavybės dokumentus įmonei, kurios darbuotojai naudoja daugiau nei 300 kompiuterių, daugiau nei 10 spausdintuvų ir kt., juolab kai pasiūlymo pateikimo stadijoje dar neįmanoma tiksliai nustatyti, kuria tiksliai technine įranga ieškovo darbuotojai naudosis įgyvendindami sutartį, yra nepagrįstas ir todėl tokių dokumentų nepateikimas negalėjo būti teisėtas pagrindas atmesti ieškovo pasiūlymą.

Teismas, atsižvelgdamas į visas aplinkybes, teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, konstatavo, kad ieškovo pateikti paaiškinimai ir dokumentai (pirkimo sutarties vykdymui nustatytas vienos efektyvios darbo valandos įkainis; vidutinės projektui priskirtų darbuotojų efektyvios darbo valandos sąnaudos; pasiūlymo kainos detalizacija; duomenys apie tai, kad ieškovo darbuotojams yra mokamas atitinkamas darbo užmokestis; panašių projektų sąrašas, kuriuose buvo taikytas nurodomas įkainis; vidutinis ieškovo darbuotojams mokamas darbo užmokestis ir kt.) sudaro pagrindą spręsti, jog jo pasiūlyta neįprastai maža kaina yra reali, ekonomiškai pagrįsta ir siūlomos paslaugos gali būti tinkamai suteiktos už pasiūlytą kainą, t. y. jog ieškovas būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą.