Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymo


2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-646-302/2017

Faktinės bylos aplinkybės

PO paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą, kuriuo siekė įsigyti veterinarijos gydyklos ir karantino projektavimo ir statybos darbus. Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad neatmesti tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ginčas kilo dėl vertinimo kriterijų nustatančios pirkimo sąlygos: vertinama projektuojamo objekto koncepcija, ar pateikta aiški planavimo idėja bei principai, nuosekli ir optimali projektavimo vykdymo strategija, kaip apibūdinti projekto dokumentų etapai, stadijos, kaip pagrįstai išdėstytas paslaugos suteikimo ir darbų grafikas, eiliškumas, išsamiai aprašytos darbų technologijos, priemonės kokybės užtikrinimui bei atlikimo koncepcija; vadovaudamasis pirkimo technine užduotimi, tiekėjas turi paaiškinti, kaip supranta darbų objektą, siektinus tikslus, uždavinius bei laukiamus rezultatus.

Tiekėjas raštu paprašė, kad perkančioji organizacija paaiškintų, kokiais skaičiavimais remiantis bus skiriami nurodyti balai, vertinant pasiūlymus pagal darbų kokybės vertinimo kriterijų.

Teismo išaiškinimas

Teismas nurodė, kad perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus atitinkančiais minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijų – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausią kainą, t. y. kriterijų, kurio pagrindu išrenkamas laimėtojas. Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo kriterijai yra tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai. Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ji privalo paskelbti šio kriterijaus subkriterijaus (kriterijaus sudedamųjų dalių) lyginamojo svorio koeficientus. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui.

Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė, jog neatmesti tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, pasiūlymo vertinimą atliekant pagal kainos, darbų kokybės ir tiekėjų nurodytų ekspertų (specialistų) patirties kriterijus (pirkimo sąlygų 10.2, 10.3 p.). Pirkimo sąlygose nustatyti atitinkami duomenys, kuriuos tiekėjas kartu su pasiūlymu turėjo pateikti darbų kokybės ir ekspertų (specialistų) patirties kriterijų vertinimui (pirkimo sąlygų 10.3 p.), nustatyti vertinimo balai, jų ribos. Nustatytas ir ekonominio naudingumo apskaičiavimo būdas (konkurso sąlygų 10.4–10.9 p.). Iš 2016 m. lapkričio 14 d. atsakovės pirkimo sąlygų paaiškinimo apeliantei (toks paaiškinimas yra sudedamoji pirkimo dokumentų dalis, VPĮ 2 str. 21 d.) matyti, kad pasiūlymų ekonominio naudingumo kokybiniams parametrams įvertinti pagal pateiktą vertinimo užduotį atsakovė pasitelks ne mažiau kaip tris ekspertus. Pagal įstatymą pareigą įvertinti pasiūlymų atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms turi perkančioji organizacija (VPĮ 39 str. 7–8 d.). Teisė pasitelkti ekspertus įtvirtinta VPĮ 16 straipsnio 4 dalyje, ir tai nepažeidžia esminių viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str.), o, priešingai, įrodo perkančiosios organizacijos siekį kuo objektyviau įvertinti pateiktus pasiūlymus.

Iš ginčo konkurso sąlygų aišku, kad konkurso dalyviai turėjo pateikti pasiūlymus, atitinkančius konkurso sąlygas – techninę specifikaciją, kurios nuostatų apeliantė neginčija. Minėta, kad ji nesutinka tik su pasiūlymo vertinimo tvarka dėl, apeliantės nuomone, jų neaiškumo ir galimybės vertinti pasiūlymus neskaidriai, nes ekspertai pasiūlymus vertins pagal nežinomą užduotį; nežinoma, kokia pasiūlyme esanti informacija apskirtai bus vertinama (nutarties 13.3 p.). Teisėjų kolegija tokių neaiškumų neįžvelgia. Atsižvelgiant į ginčo pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų pobūdį (pirkimo sąlygų III skyrius – techninė specifikacija), yra pagrindas teigti, kad pirkimo objekto parametras – darbų kokybė (kriterijus T1) negali būti nustatytas (pamatuotas) tiesiogiai, todėl perkančioji organizacija šio kriterijaus įvertinimui pasirinko ekspertinio vertinimo būdą.

Teisės aktai, reglamentuojantys pasiūlymų vertinimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, neįpareigoja perkančiosios organizacijos išviešinti ekspertinio vertinimo užduoties, ir jos neišviešinimas tiekėjams nepažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo, proporcingumo ir konkurencijos užtikrinimo principų. Aplinkybė, kaip perkančiosios organizacijos pasitelkti ekspertai atliks vidinį tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą, esminės teisinės reikšmės tiekėjams neturi, nes šie pasiūlymą vertinantys asmenys veikia perkančiosios organizacijos vardu ir padariniai kyla perkančiajai organizacijai. Nesutikdami su pateikto pasiūlymo įvertinimu, tiekėjai turi teisę apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimą VPĮ nustatyta tvarka, kartu nurodydami argumentus dėl nesutikimo su ekspertų išvada (VPĮ V skyrius).