Viešieji pirkimai

Viešojo pirkimo sutarčių keitimas

Vykdant pirkimo sutartį, neretai susiklosto situacijos, kada yra reikalinga šią sutartį pakoreguoti. Tačiau dažnai susiduriama su situacija, kada yra sudėtinga atskirti, ar reikalingas sutarties pakeitimas yra esminis sutarties pakeitimas, t. y. nustatantis iš esmės kitokias sutarties sąlygas, nei buvo nustatytos pirkimo dokumentuose, ar neesminis ir iš esmės leidžiamas pagal naują teisinį reguliavimą. Europos Sąjungos Teisingumo […] ...
Skaityti daugiau...

Pirkimo skaidrumo užtikrinimas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-620-552/2018 Faktinės bylos aplinkybės Byloje ginčas kilo dėl Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvados, kuria buvo pripažinta, kad valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, atlikdama viešąjį pirkimą „Bitumo pirkimas“, pažeidė teisės aktuose įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo išaiškinimas Teismas […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl techninių reikalavimų pirkimo objektui tinkamo nustatymo

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-919-180/2018 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis paskelbė viešuosius pirkimus Žvyrkelių kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Iš viso du pirkimus. Ieškovė pateikė pretenzijas dėl abiejų viešųjų pirkimų sąlygų, kuriose prašė pakeisti viešųjų pirkimų sąlygas […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-934-381/2018 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija paskelbė pirkimą, kuris buvo vertintas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Pirkime pasiūlymus pateikė 2 tiekėjai. Įvertinus pateiktus pasiūlymus pagal pirkimo sąlygas ieškovo pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias. Perkančioji organizacija rašte nurodė, jog ieškovo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo ir dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-916/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių rimtą profesinį pažeidimą (šiuo atveju konkurencijos teisės aktų pažeidimą), kaip negatyvaus pobūdžio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, aiškinimo bei taikymo, kai vykdant viešojo pirkimo procedūras yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Lietuvos […] ...
Skaityti daugiau...

Viešojo pirkimo sutarties kainos indeksavimas

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-423-381/2018 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija į teismą su ieškiniu kreipėsi prašydama priteisti iš tiekėjo jai perkančiosios organizacijos be pagrindo sumokėtas lėšas, t. y. apginti perkančiosios organizacijos interesus taikant nepagrįsto praturtėjimo institutą. Pareikšto reikalavimo pagrindu perkančioji organizacija nurodė argumentus, kad nors formaliai ginčo […] ...
Skaityti daugiau...

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės

Viešųjų pirkimų tarnyba 2017 m. spalio 31 d. paskelbė Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gaires. Šis dokumentas nėra privalomas, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos tikslas – pateikti naudingą, patogų ir praktišką įrankį, skirtą pirkimo vykdytojams, pasirenkant tinkamiausią pasiūlymų vertinimo kriterijų. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimų įstatymui, visais atvejais yra renkamas ekonomiškai naudingiausias […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl netesybų viešojo pirkimo sutartyje

2017 m. spalio 26 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-604-178/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė (tiekėjas) ir trečiasis asmuo sudarė paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei (perkančioji organizacija) šiuos darbus ir paslaugas: (1) suteikti numatomos statyti elektros perdavimo oro linijos statybos poveikio aplinkai vertinimo paslaugas (toliau – I etapas); (2) parengti ir pateikti […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl tiekėjo civilinės atsakomybės pažeidus viešojo pirkimo sutartį

Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-883-157/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo laiku ir kokybiškai teikti ieškovei projekto administravimo, e. paslaugų projektavimo, techninės užduoties parengimo ir techninės priežiūros paslaugas, o ieškovė įsipareigojo sumokėti. Atsakovė, be kita ko, taip pat įsipareigojo sutartyje ir jos […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl pirkimo skaidymo į dalis

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą, siekdama įsigyti degalų. Byloje kilo ginčas dėl konkurso sąlygų, kuriose įtvirtintas reikalavimas turėti degalinių tinklą (taip pat sąlyga, kad konkursas į dalis neskaidomas), teisėtumo. Ieškovas teigė, kad šiomis nuostatomis, ypač dėl […] ...
Skaityti daugiau...

Neįprastai maža tiekėjo pasiūlyta kaina ar sąnaudos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė gaires dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų. Šis institutas yra svarbus tuo, kad juo pasinaudodama perkančioji organizacija turi galimybę patikrinti, ar tiekėjas tikrai pajėgus už pasiūlytą kainą kokybiškai ir laiku įvykdyti pirkimo sutartį. Pasiūlyme nurodyta kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir […] ...
Skaityti daugiau...

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Tai yra privalomas teisės aktas, kuris skirtas padėti perkančiosioms organizacijoms įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo ar pirkimo sąlygas. Aptariamoje metodikoje […] ...
Skaityti daugiau...

Viešųjų pirkimų procedūrų vadovas

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo procedūrų vadovą (toliau – Vadovas). Šio dokumento tikslas – padėti pirkimo vykdytojams atlikti procedūras, susijusias su tiekėjų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos […] ...
Skaityti daugiau...

Viešųjų pirkimų tarnybos atliktų pirkimų vertinimo išvadų apžvalga

Dėl pirkimo apklausos būdu Viešųjų pirkimų tarnyba nagrinėjo pirkimo sąlygas, kurios buvo parengtos nupirkti patalpų remonto darbams. Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas, padarė tokias išvadas: Nagrinėjamas pirkimas buvo vykdytas apklausos būdu, raštu kreipiantis į tris tiekėjus. Pasiūlymą pateikė vienintelis tiekėjas. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas buvo nurodytas Prekių, paslaugų ir darbų užsakymo […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymo

2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-646-302/2017 Faktinės bylos aplinkybės PO paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą, kuriuo siekė įsigyti veterinarijos gydyklos ir karantino projektavimo ir statybos darbus. Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad neatmesti tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ginčas kilo dėl vertinimo kriterijų nustatančios […] ...
Skaityti daugiau...

Mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šių metų liepos 1 d. įsigalioja naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas, kuris pakeis šiuo metu galiojantį įstatymą. Naujasis įstatymas įneš daug naujovių viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo srityje, kadangi iš esmės yra keičiamas viešųjų pirkimų proceso reguliavimas, atsiranda naujų pirkimo būdų, keičiasi viešuosiuose pirkimuose taikomi terminai ir kt. Nuo liepos 1 d. taip pat iš esmės keičiasi […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl teisės pasitelkti subrangovus

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-298/15 (Borta) Faktinės aplinkybės Perkančioji organizacija paskelbė skelbimą apie organizuojamą atvirą konkursą, ketindama sudaryti viešojo darbų pirkimo sutartį. Šis skelbimas apie pirkimą taip pat buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pagrindinėje byloje ginčijamų konkurso sąlygų pradinėje versijoje pakartotos Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl subrangos, be kita […] ...
Skaityti daugiau...

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos projektą. Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika privalės vadovautis perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, skaičiuodami numatomą prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo arba pirkimo vertę, pagal kurią turės būti nustatoma, kokios vertės pirkimą atlikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba […] ...
Skaityti daugiau...

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos projektas

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos projektą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo projektą. Ši metodika yra skirta perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams. Šia metodika minėti subjektai turės vadovautis nustatydami kainodaros taisykles viešojo pirkimo ar pirkimo dokumentuose, preliminariojoje viešojo pirkimo–pardavimo ar preliminariojoje pirkimo–pardavimo sutartyse ir viešojo pirkimo–pardavimo ar pirkimo–pardavimo sutartyse bei sutarties vykdymo metu keisdami […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai nustatymo ir tiekėjų kvalifikacijos vertinimo

2017 m. vasario 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas prašė teismo panaikinti perkančiosios organizacijos Supaprastintų pirkimų komisijos sprendimus sudaryti pasiūlymų eilę ir išrinkti viešojo pirkimo laimėtoją bei grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos vykdomame supaprastintame atvirame konkurse. Perkančioji organizacija […] ...
Skaityti daugiau...

Nutartis dėl viešojo pirkimo sutarties keitimo galimybių

2017 m. kovo 9 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-148-302/2017 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija ir tiekėjas sudarė viešojo pirkimo-pardavimo statybos rangos sutartį. Sutartyje buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminas yra 8 mėnesiai nuo darbų pradžios ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Vėliau tarp šalių buvo sudarytas susitarimas […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl reikalavimų pirkimo objektui nustatymo

2017 m. kovo 3 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-41-469/2017 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija (PO) vykdė atvirą konkursą dėl gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu darbų pirkimo. Konkurso sąlygose, be kitų reikalavimų dėl tiekėjų kvalifikacijos, buvo nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statybos darbų vadovą, […] ...
Skaityti daugiau...

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo projektas

Seimui šiuo metu yra pateiktas naujas Viešųjų pirkimų įstatymo projektas, kurį priėmus mažos vertės pirkimai, kurie šiuo metu yra vykdomi pagal pačių perkančiųjų organizacijų pasitvirtintas taisykles, turės būti vykdomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Mažos vertės pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės). Viešųjų pirkimų tarnyba šių Taisyklių projektą, vadovaudamasi Seime įregistruoto Viešųjų pirkimų įstatymo projekto nuostatomis, jau yra parengusi. ...
Skaityti daugiau...

Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairės

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gaires, kurios yra skirtos perkančiosioms organizacijoms, jų darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus ir kitiems pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ar įtaką pirkimų rezultatams galintiems daryti asmenims. Gairėmis siekiama apibrėžti viešųjų pirkimų specialistų profesinės etikos ir elgesio principus pirkimuose, skatinti jų taikymą profesinėje veikloje, užkirsti kelią neetiškam elgesiui bei […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl kvalifikacijos atrankos kriterijų nustatymo

Perkančioji organizacija vykdė supaprastintą ribotą konkursą rangos darbams įsigyti. Pirkimo sąlygų 13.5 punkte perkančioji organizacija nustatė kvalifikacinės atrankos kriterijus P1, P2 ir P3. P1 vertinama tiekėjo vandentvarkos objektų, kuriuose buvo atliekami vandentiekio ir / ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai, apimtis. Maksimali vertinama apimtis – 22 500 000,00 Eur be PVM. Kandidatas, kurio darbų apimtis didesnė nei nurodyta, gauna maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų negauna. P2 vertinama vandentvarkos objektų, kuriuose buvo atliekami vandentiekio ir / ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai, pastatytų tinklų bendras ilgis. Maksimalus vertinamas tinklų ilgis – 22,5 km. P3 vertinama vandentvarkos objektų, kuriuose buvo atliekami vandentiekio ir / ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai, tinkamai įvykdytų sutarčių skaičius. Ieškovas nurodė, kad aukščiau nurodyti kvalifikacinės atrankos kriterijai pažeidžia ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą proporcingumo principą, bet ir perkančiosios organizacijos įtvirtintą pareigą užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir lygiateisiškumą. ...
Skaityti daugiau...

Dėl teisės pripažinimo dokumento užsienio rangovams išdavimo

Ieškovas prašė teismo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą, taip pat ir perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pretenziją. Perkančioji organizacija atmetė minėtą pasiūlymą motyvuodama tuo, kad vienas iš ūkio subjektų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neturėjo teisės būti ypatingo statinio statybos rangovu. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai sprendė, kad teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu atsiranda tik nuo teisės pripažinimo dokumento išdavimo dienos. Kvalifikacijos pripažinimas nereiškia teisės suteikimo. Pasiūlymo pateikimo momentu minėtas ūkio subjektas turėjo teisę būti ypatingo statinio bendrųjų statybos darbų rangovu. ...
Skaityti daugiau...

2016 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-638-178/2016

Faktinės bylos aplinkybės Byloje kilo ginčas dėl arbitražinio susitarimo taikymo, atsiskaitymų už atliktus darbus pagal viešajame pirkime sudarytą rangos sutartį, darbų atlikimo termino pratęsimo. Perkančioji organizacija ir tiekėjas sudarė rangos sutartį dėl darbų atlikimo. Darbų atlikimo terminas pagal minėtą rangos sutartį – 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos. Sutartyje buvo nustatyta, kad ginčų sprendimo tvarka – arbitražinė (Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo procedūros reglamentas). Ieškovė teigia, kad šalių ginčas nėra priskirtinas arbitruotiniems ginčams, nes jis patenka į specialią Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) reguliavimo sritį ir turi būti nagrinėjamas teisme, rangos sutartyje įtvirtinta arbitražinė išlyga prieštarauja imperatyvioms VPĮ 93 straipsnio, CPK 27 straipsnio 3 dalies nuostatoms, pagal kasacinio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011 suformuotą teismų praktiką tokie ginčai yra nearbitruotini. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šalių ginčas yra nearbitruotinas, kadangi darbų atlikimo terminas yra esminė sutarties sąlyga, o kasacinio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011 yra išaiškinta, jog viešojo pirkimo sutarties keitimas įeina į specialiojo įstatymo (VPĮ) teisinio reguliavimo sritį ir sutartis gali būti keičiama tik teismo sprendimu. ...
Skaityti daugiau...

2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013

Faktinės bylos aplinkybės Byloje kilo ginčas dėl pasiūlymo kainos nurodymo žodžiais ir skaičiais neatitikimo. Teismas sprendė, ar toks nurodytos kainos neatitikimas laikytinas kainos apskaičiavimo (aritmetine) klaida, ar pripažintinas technine pasiūlymo įforminimo klaida, kurią galima ištaisyti vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais) posėdžio metu. Pateikdamas informaciją apie siūlomų paslaugų kainą, tiekėjas nurodė bendrą pasiūlymo kainą 484 000,00 Lt, o pasiūlymo B dalyje – 484 000,00 Lt (keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi litai, 00 ct). Tiekėjas teigia, kad pasiūlymo B dalyje nurodydamas siūlomų paslaugų kainą žodžiais jis padarė techninę klaidą – praleido žodį „tūkstančiai“. Komisija, vadovaudamasi VPĮ 31 straipsnio 7 dalimi, nusprendė, kad teisinga laikytina pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina, išreikšta žodžiais, todėl paprašė tiekėjo ištaisyti pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidas, nekeičiant bendros paslaugų kainos, nurodytos žodžiais. Atsakydamas į perkančiosios organizacijos prašymą, tiekėjas laikėsi pozicijos, kad jo pasiūlymo kaina yra kaina, nurodyta skaičiais, o perkančioji organizacija netinkamai aiškina VPĮ. Motyvuodama tuo, kad tiekėjas neištaisė kainos apskaičiavimo klaidų, perkančioji organizacija atmetė jos pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o konkurso laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį. ...
Skaityti daugiau...

2016 m. vasario 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-452-236/2016

Faktinės bylos aplinkybės Byloje kilo ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija, sudariusi dėl tam tikrų paslaugų įsigijimo preliminariąją sutartį su atitinkamu tiekėju, gali tas pačias paslaugas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartis įsigyti iš kitų tiekėjų, organizuojant papildomus pirkimus. Teismo išaiškinimai Teismas pažymėjo, kad preliminarioji sutartis viešuosiuose pirkimuose – tai ne pirkimo būdas, o atskiros pirkimo procedūros, organizaciniai instrumentai, leidžiantys sumažinti perkančiųjų organizacijų administracinę naštą (laiko ir finansines sąnaudas), atsižvelgti į atitinkamo pirkimo specifiškumą. Tiekėjų išrinkimas pagal preliminariąsias sutartis tolesniam varžymuisi supaprastina konkrečių perkančiųjų organizacijų įsigijimus, šioms nereikia vertinti tiekėjų kvalifikacijos, pasiūlymų siaurąja prasme, o pakanka tik prisijungti prie bendros elektroninės sistemos ir konkrečiam atitinkamo pirkimo objekto kiekiui inicijuoti atnaujintą tiekėjų varžymąsi. ...
Skaityti daugiau...

2016 m. liepos 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-884-186/2016

Faktinės aplinkybės Perkančioji organizacija vykdė konkursą siekdama sudaryti preliminariąsias sutartis paslaugoms įsigyti, kurių pagrindu bus sudaromos pagrindinės sutartys. Perkančioji organizacija informavo du tiekėjus, kad jų pasiūlymai yra atmesti. Šį savo sprendimą perkančioji organizacija grindė tuo, kad tiekėjai pateikė perkančiajai organizacijai nepriimtinus pasiūlymus. Perkančioji organizacija nurodė, kad priimtinu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio kaina yra ne per didelė, perkančiajai organizacijai priimtina. Ieškovių pasiūlytos paslaugų bendros planuojamos kainos yra gerokai didesnės už perkančiosios organizacijos pirkimo pradžioje planuotą įsigyjamų paslaugų vertę. ...
Skaityti daugiau...

KADA VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS GALI BŪTI SUDAROMA ILGESNIAM NEI 3 METŲ LAIKOTARPIUI?

Atvejus, kada viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaroma ilgiau kaip trejiems metams, nustato Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašas. Vadovaujantis minėtu aprašu ir racionalaus lėšų, skirtų reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti, panaudojimo kriterijumi, galima teigti, kad perkančioji organizacija sutartis ilgiau negu trejiems metams sudaryti gali dėl: elektros energijos ir šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų įsigijimo; paskolų ir kitų finansinių paslaugų, teikiamų bankų ir kitų finansinių institucijų; prekių nuomos, lizingo (finansinės nuomos), pirkimo išsimokėtinai; aptarnavimo, remonto ar priežiūros paslaugų, kai įsigyjamo pirkimo objekto pirkimo sutartis apima ir šių paslaugų pirkimą; darbų, taip pat statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kai šios paslaugos perkamos kartu, ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugų; ir kt. ...
Skaityti daugiau...

KĄ DARYTI SUTRIKUS CVP IS SISTEMAI?

2016 m. liepos 29 d. viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos, kuriose numatyti veiksmai, kurių turėtų imtis perkančiosios organizacijos, įsigyjančios organizacijos ir tiekėjai sutrikus CVP IS sistemos veikimui. Minėtose rekomendacijose yra pateikiamas sistemos techninės problemos apibrėžimas, pagal kurį technine problema yra laikomas sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų negali vykdyti būtinų funkcijų (neįmanoma prisijungti prie sistemos, neveikia susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ir kiti sutrikimai ir informacija apie sutrikimus yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos svetainėje). Rekomendacijose nurodyta, kad tiekėjas, pastebėjęs sistemos sutrikimus iš pradžių turėtų patikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinį puslapį ar jame nėra paskelbta informacija apie sistemos sutrikimus, jeigu tokio skelbimo nėra, apie sistemos sutrikimą naudotojas nedelsdamas turėtų informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą. Tiekėjui rekomenduojama pranešant apie sistemos problemą, nurodyti savo kontaktus, pirkimo numerį ir pavadinimą problemos datą ir laiką taip pat kiek įmanoma detaliau apibūdinti problemą, pridėti ekrano atvaizdus. ...
Skaityti daugiau...